Gloria in excelsis Deo: Pagkakaiba sa mga binago

Jump to navigation Jump to search
:Papuri sa Diyos sa kaitaasan,
:at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya.
:Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin,
:dinarangalsinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin,
:sinasamba ka namin,
:ipinagbubunyi ka namin,
:pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan,<!-- angking kapurihan, -->
:Panginoong Diyos, Hari ng Langit,
:Panginoong Hesukristo, bugtong na Anak,
:Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama,
:ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin;
:maawa ka sa amin;
:ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan;
:tanggapin mo ang aming kahilingan;
:ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin.
:Sapagkat ikaw lamang ang Banal,
Hindi nakikilalang mga tagagamit

Nav menu