Tagagamit:JWilz12345/Diksiyonaryo

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

PAUNAWA: Nilikha ko lamang po ito para magkaroon ako ng gabay sa pag-aambag dito sa tlwiki. Malaya po kayong umambag rito, ngunit huwag sa paraan na paglalagay ng kung anu-ano rito o sa anumang pag-bandalismo o pag-kakasira ng user subpage na ito. Gayundin, maari po kayo gumamit ng diksiyonaryong ito, subalit mas-maganda na sumangguni muna po kayo sa inyong mga diksiyonaryo para sa mas-mainam na salin. Karamihan sa mga salita rito ay may kaugnayan sa heograpiya at transportasyon (lalo na sa mga lansangan). Pakitingnan din ang: Wikipedia:Tulong at Wikipedia:Pagsasalinwika.

Mga salita[baguhin | baguhin ang batayan]

A[baguhin | baguhin ang batayan]

 • Abaca: abaká
 • Abaca (Manila hemp): halamang abaká
 • Abandon: Magpabayâ, pabayaan; iwan; hwag kumandilì; huwag kumaling̃â.
 • Abandonment: Pagpapabayâ.
 • Abbey: Táhanan ng̃ mg̃a monghe ó mongha.
 • Abbot: Punò ng̃ mg̃a monghe, pang̃ulong monghe.
 • Abbreviate: Magpaiklî, iklián; magpadalî.
 • Abbreviation: Pag-iiklî, pagpapadalî.
 • Abduct: Dahasín, agawin.
 • Abduction: Pangdadahas, pag-agaw.
 • Abeyance: Paghihintay, pag-asa.
 • Abhor: Yumamot, uminip.
 • Abhorrence: Yamot, iníp, muhì.
 • Abhorrent: Nakayayamot, nakakikilabot.
 • Abide: Tumahan
 • Ability: kakayahan, kaya, abót, kapangyarihan.
 • Abilities: Katalinuan; kayamanan, pag-aarì.
 • Ablaze:Nagliliyab, nagnining̃as.
 • Able: May-kaya, may-abot.
 • Abolish: Pumaram, pumawì, lumipol, magwalâ ng̃ halagá.
 • Abolition: Pagkapawì, pagkalipol, pagkawalâ ng̃ halaga.
 • Aboriginal: Káunaunahan ó ang ukol sa káunaunahan.
 • Aborigines: Mg̃a unang nanahan sa isang pook ó lupain. Mga katutubo.
 • Abortive: Lagás, walâ sa panahon.
 • Abound: Sumaganà, managanà.
 • About: Malapit sa; hinggil sa, tungkol sa; humigit kumulang.
 • Above: Sa ibabaw, tang̃ì, nang̃ing̃ibabaw, higit sa lahat.
 • Above: Sa itaas; sa kaitaasan.
 • Abroad: Sa tanyag; sa labas ng̃ bahay ó sa ibang lupain.
 • Abrupt: biglâ.
 • Absence: Ang dî pagharap, pagkawalâ sa harap, ang dî pagdaló.
 • Absent: Walâ, dî kaharap, dî dumaló.
 • Absent: Maglayás, maglagalag.
 • Absolute:Nakapangyayari; ganap.
 • Absorb: Humitit, humigop, sumipsip.
 • Abundance: Kasaganaan.
 • Abundant: Saganà.
 • Abundantly: May kasaganaan.
 • Abyss: Lalim, kalaliman; bang̃in.
 • Accelerate: Magmadalî, magtumulin, madaliin
 • Acceleration: Dalî, tulin, liksí.
 • Accept: Tumanggap.
 • Acceptable: Matatanggap, kaayaaya, katangap-tanggap.
 • Acceptably: Kalugodlugod.
 • Acceptance: Pagtanggap.
 • Acceptation: Pagkatanggap.
 • Access: Pag-ábot, paglapit; daan;
 • Accident: Kapahamakán, pagkakataon.
 • Accidental: Hindî sinasadyâ, nagkataon.
 • Accommodate: Magpaginhawa, magbigay-loob, makibagay.
 • Accommodating: Mapag-alay, mapaglingkod.
 • Accommodation: Ginhawa, kasiyahán.
 • Accompaniment: Pakikisama, pakikitugmâ.
 • Accompany: Sumama, tumugmâ, makisama, makitugmâ.
 • Accomplish: Yumarì, tumapos, magwakas, gumanap.
 • Accomplished: Yarì, tapós, ganap.
 • Accomplishment: Pagyarì, pagtapos, pagwawakas, pagganap.
 • Accordance: Pagkakasundô, pagkakatuos.
 • Accordant: Nagkakaayon, nagkakatugmâ.
 • According: Ayon, alinsunod.
 • Accordingly: Naaayon; naaalinsunod.
 • Account: Bilang, tuús; kurò; turing.
 • Account: Tumuús, bumilang.
 • Accountability: Pananagot.
 • Accountable: Nananagot.
 • Account-book: Aklat na tálaan ng̃ utang at pautang.
 • Accountant: Nananagot.
 • Accountant: Tagabilang.
 • Accumulate: Magbunton, magsalansan, mag-ipon
 • Accumulation: Bunton, pagkakadagandagán, salansan.
 • Accuracy: Ing̃at, ganap, linis.
 • Accurate: Ganap, lubos, wagas, sakto, tama.
 • Achieve: Yumarì, magtamó, kamit
 • Achievement: Pagyarì, Pagkamit, Pagtamo.
 • Acknowledge: Kumilala, magpahayag.
 • Acknowledgement: Pagkilala.
 • Acquire: Magkamít; magtaglay, magtamó, magkaroon.
 • Acquirement: Pagkakamit, pagtataglay, pagkakaroon.
 • Acquit: Magpalayà, magpakawalâ, magpatawad.
 • Acquital: Patawad.
 • Acre: Sukat ng̃ lupà na may 123 bara at 3 dangkal ang haba at 49½ bara ang lapad.
 • Across: Patawíd, sa kabilâ.
 • Act: Gawâ, yarì, yugtô, kilos, Akto
 • Action: Gawâ, kilos, galaw, aksyon.
 • Active: Masikap, mabisa, aktibo
 • Activity: kilos, gawain.
 • Actual: Kasalukuyan, Aktwal.
 • Adapt: Ibagay; isang-ayon; ikanâ, ikapit.
 • Adaptable: Bagay, maaaring parisan.
 • Adaptation: Pagbabagay, pagaakmâ
 • Addition: Dagdag; pagbubuô.
 • Address: Kinatatahanan, kinaroroonan; salaysay.
 • Address: Magsalaysay, manalitâ, magtagumpay.
 • Adequate: Sukat, akmâ, bagay.
 • Adjacent: Katabí, kalapít.
 • Adjoin: Magdugtong, magsugpong, magkabít.
 • Administer: Mang̃asiwà.
 • Administration: Pang̃asiwaan.
 • Administrator: Tagapang̃asiwà.
 • Admiral: almirante, pang̃ulo ng̃ hukbong-dagat
 • Advance: Pagsulong, pagtulóy.
 • Advance: Sumulong, magpatuloy.
 • Advancement: Pagkasulong, pagbuti.
 • Advantage: Higít, lamáng, pakinabang.
 • Adverse: Laban, salung̃á.
 • Adverse: Sumalangsang humadlang.
 • Advertise: Magbalità, magpahiwatig.
 • Advertisement: Balità, pasabi, pahiwatig.
 • Advise: Payo, aral.
 • Advise: Pumayo, umaral.
 • Advocate: Tagapagsanggalang, tagapamagitan, pintakasi.
 • Advocate: Magsanggalang, mamagitan.
 • Aerial: Nauukol sa hang̃in.
 • Aerial view: Tanawing panghimpapawid.
 • Affair: Bagay, pakay, sadyâ, layon, usap.
 • Affiliate: Makianib, makisapì.
 • Affiliated: Kaanib, kasapì.
 • Affiliation: Pagkaanib, pagkasapì.
 • Affluent: Saganà, mayaman.
 • Afflux: Pagtatagpô ng̃ dalawang ilog.
 • Afford: Magbigay, magtaan.
 • Afterward/s: Pagkatapos.
 • Again: Ulî, mulî.
 • Agency: Pang̃asiwaan, kátiwalaan, ahensiya.
 • Aggregate: Kabuuan.
 • Aggregate: Magtipon, tumipon, bumuô.
 • Aggregated: Tinipon, binuó; kinasama.
 • Aggregation: Pagbuo, pagtitipon, pagpipisan.
 • Ago: Malaon na.
 • Agree: Umayon, pumayag.
 • Agreement: Kásunduan, káyarian.
 • Agriculture: Pagsasaka, paglinang, pagbubukid, agrikultura
 • Agricultural: Nauukol sa pagsasaka, Agrikultural
 • Ahead: Sulong pa, sa unahán, sa harap.
 • Aid: Tulong, abuloy.
 • Aid: Tumulong, umabuloy.
 • Airplane: Eroplano, salipawpaw.
 • Airport: Paliparan
 • Albeit/Although: Bagaman, kahit, gayon man.
 • Alert: Maing̃at, maagap, handâ.
 • Alien: Tagaibang lupà, iba
 • Alienate: Ilipat sa iba, isalin sa iba.
 • Alienation: Paglilipat sa iba
 • All: Lahat, pawà, pulos, taganas.
 • All: Buô, lubos, lahat.
 • All: Kalahatan, kabuuan.
 • Allay: Umigi, tumahimik pumayapà, guminghawa.
 • Allegation: Pagpapatunay; tutol, paratang.
 • Allege: Tumutol, mananggalang; magpatunay; magpahayag.
 • Alley: Lansang̃ang mapunong kahoy, daanan.
 • Alliance: Kásunduan, káyarian.
 • Allot: Mag-ukol, magtadhanâ.
 • Allotment: Pag-uukol, pagtatadhanâ, pagbabahagi.
 • Allow: Pumayag, magpahintulot.
 • Allowable: Mapapayagan.
 • Allowance: Pahintulot, kapahintulutan, baong pera, karagdagan, pasobra.
 • Allude: Bumanggit; banggitin.
 • Allusion: Pagbanggit ng̃ isang bagay na tinutukoy sa ibang paraan.
 • Along: Sa gawî, sa hinabahabà.
 • Alongside: Sa gawing tabí.
 • Already: Na, handâ na.
 • Also: Naman, rin, man, rin naman, din, din naman.
 • Alter: Bumago, umiba, baguhin, ibahin.
 • Alternate: Halinhinan, halíhalilí.
 • Alternate: Humalili.
 • Alternate route: alternatibong ruta
 • Altitude: Taas, kataasan, tayog.
 • Altogether: Lahatlahat, parapara, pawà, pulos.
 • Ambassador: Sugò, embahador, kinatawan.
 • Ambassadress: Sugong babae, asawa ng̃ sugong lalaki.
 • Ambiguity: Alinlang̃an, álang̃aning kahulugan.
 • Ambiguous: Álang̃anin, magkabikabilang kahulugan.
 • Amid: Sa pagitan ng̃, sa gitnâ ng̃.
 • Amidst: Sa pagitan ng̃, sa gitna ng̃.
 • Ammunition: Munisyones, gamit ng̃ nakikipagdigmà gaya ng̃ punlô, pulburá.
 • Among: Sa gitnâ ng̃.
 • Amongst: Sa gitnâ ng̃ mga.
 • Amount: Magkahalaga; umabot, sumapit.
 • Amount: Halagá, kabuoan, kalahatan.
 • Ample: Malawig, malawak.
 • Analogy: Pagkakahawig, pagkakahuwad.
 • Analysis: Paglilitis, pagsurì.
 • Analyse: Lumitis, sumurì.
 • Annex: Karugtong, kakabít, kaugpong.
 • Annex: Idugtong, ikabit, isugpong.
 • Annexation: Dugtong, sugpong.
 • Anniversary: Anibersaryo, taunang pagdiriwang
 • Announce: Magbalità, maghayag, maglathalà.
 • Announcement: Balità, pahayag, lathalà, pahiwatig, anunsiyo
 • Annoyance: Yamot
 • Annual: Táunan, nagtatagal ng̃ sangtaón.
 • Annual: Taunang aklat, ulat ó páhayagan na pinalalabas ng̃ minsan sa isang taón.
 • Annually: Taun-taón.
 • Ants: Guyam, Langgam.
 • Approach: Lapitan, lumipat (pandiwa), paglapit (pangngalan), dulog.
 • Apricot: Aprikot
 • Archipelago: Arkipelago, kapuluan.
 • Art: Sining
 • Article: Artikulo, lathala, lathalain.
 • Attach: Ikabit, ilakip, isama, iugnay.
 • Attack: Lusubin, salakayin.
 • Attempt: Subukin, pagpilitan.
 • Attitude: Ugali, Gawi
 • Author: Autor, awtor, may-akda, may-katha, mangangatha, manunulat
 • Avenue: abenida

B[baguhin | baguhin ang batayan]

 • bark (dog): kahol
 • battle (war): labanan, sagupaan
 • beautiful/charming: marilag
 • bed: higaan, kama, katre
 • betrayed: ipinagkanulo
 • bit: kapiraso, maliit
 • blaze: lagablab
 • blessings: grasya
 • blow: hampas, ihip
 • branch/lodge/chapter: balangay
 • break: basagin, sirain
 • boulevard: bulebar

C[baguhin | baguhin ang batayan]

 • camp: kuta, kampo
 • campaign: kampanya, kilusan
 • case: kaso, lalagyan
 • chalk: tisa
 • chance: pagkakataon, oportunidad
 • change: sukli, pagbabago
 • charter (city): karta
 • chartered city: nakakartang lungsod
 • Chief Justice of the Supreme Court of the Philippines: Punong Mahistrado ng Kataas-taasang Hukuman ng Pilipinas
 • choice: pili, napili
 • citizen: mamamayan
 • city: lungsod (o lunsod)
 • community: pamayanan, komunidad
 • compel: pilitin
 • competition: labanan, paligsahan, kompetisyon
 • compare: ipaghambing, ipagkumpara, paghambingin
 • condition: kalagayan, ayos
 • connection: kadugtong
 • consultant company: kompanyang tagasangguni
 • continuation (roads): karugtong, tagapagpatuloy
 • crack: biyak, basag, lamat
 • craft: mga gawaing-kamay
 • crazy about: nahuhumaling
 • create: gumawa, lumikha
 • creative: malikhain
 • culvert: alkantarilya
 • customs: mga asal, mga ugali o pag-uugali, mga gawi, mga nakasanayan, mga tradisyon
 • customs (as in "Bureau of Customs"): adwana (Kawanihan ng Adwana)
 • cut: putol, putulin

D[baguhin | baguhin ang batayan]

 • damage: pinsala, sira
 • danger: panganib
 • debate: pakikipagtalastasan
 • decoration: palamuti, dekorasyon
 • defense: depensa
 • denial: pagkakaila
 • department (in government): departamento, kagawaran
 • detail: bagay-bagay, maliit na bahagi
 • disregard: walang-bahala
 • disappointment/sorrow: himutok
 • draftsman: delinyante
 • drop: bitiwan, ibaba, ibagsak, ilaglag
 • duty: tungkulin

E[baguhin | baguhin ang batayan]

 • effort: sikap, pagsisikap
 • electricity/spark: dagitab
 • eminent domain: karapatan ng pamahalaan na hatulin ang pribadong ari-arian para sa pampublikong gamit
 • engineering: inhinyeriya
 • entrance: pasukan, pagpasok, entrada
 • executive branch (government): ehekutibong sangay, tagapagpaganap, sangay na tagapagpatupad
 • Executive Order No._: Kautusang Tagapagpaganap Blg._
 • exit: (pangngalan) labasan, paglabas; (pandiwa) lalabas
 • expressway: mabilisang daanan
 • eyeglasses: antipara

F[baguhin | baguhin ang batayan]

 • fall: nahulog, hulog, paghulog
 • feature: kaanyuan
 • foreign: banyaga, panlabas
 • fragrant: masamyo
 • franchise (transportation): prankisa
 • friend: katoto
 • front: harap, unahan, itsura, katangian
 • full: tigib, puno

G[baguhin | baguhin ang batayan]

 • gate: tarangkahan
 • goal/aspiration: hangad, hangarin, layon, layunin
 • government: gobyerno, pamahalaan
 • grammar: balarila
 • grateful; all mighty: mabunyi
 • gulf: golpo

H[baguhin | baguhin ang batayan]

 • hardship: pagsubok
 • hazard: panganib, peligro
 • hanging: lagaylay
 • highway: lansangan
 • hint: pighiwatig
 • human rights: karapatang pantao

I[baguhin | baguhin ang batayan]

 • idiom: kawikaan, idyom, idyoma
 • important: mahalaga
 • increase: dagdagan, damihan, dagdag
 • information: kaalaman, impormasyon
 • instruction: instruksyon, panuto
 • interchange: palitan

J[baguhin | baguhin ang batayan]

K[baguhin | baguhin ang batayan]

 • kind: klase, uri, bait

L[baguhin | baguhin ang batayan]

 • lake: lawa
 • lamentation/wailing: panaghoy (lament/wail: nananaghoy)
 • lane/s: (mga) linya, (mga) landas
 • lane/s: tagapagpabatas, lehislatura
 • level: antas, lebel
 • lime: apog
 • list: (pangngalan) listahan, talaan; (pandiwa) itala, ilista, magtala, talaan, sulatan
 • listen: manainga
 • loneliness: kalumbayan
 • love: iniirog
 • love, adore, canonize, infatuate: sinusuyo

M[baguhin | baguhin ang batayan]

 • majority: nakararami, mayorya
 • magnet: batobalani
 • matter: laman, usapin
 • means: paraan, daan
 • monotonous: nakapanghihinawa
 • monsoon: balaklaot
 • mortgage (property to creditor as sec. for loan): sangla
 • mountain: bundok
 • municipality: bayan

N[baguhin | baguhin ang batayan]

O[baguhin | baguhin ang batayan]

 • ocean: karagatan
 • office: opisina, tanggapan
 • olive: oliba
 • operation: operasyon, pamamahala
 • opposite: kasalungat
 • overpass: daang pang-ibabaw

P[baguhin | baguhin ang batayan]

 • pain: kirot
 • park: (pangngalan) liwasan, parke, plasa; (pandiwa) iparada, pumarada, uki
 • parking area/lot': paradahan
 • part: bahagi
 • partner/lover: enamorada
 • passing lane: linyang panlusot
 • pen: pluma
 • peninsula: tangway
 • personality: personalidad, karakter
 • piece: piraso
 • placed,on,on top of,lie down(lie): nakaatang
 • pledge (give as sec. for loan): sangla
 • port: pantalan, daungan (harbor: puwerto, look; pier: piyer; wharf: daungan)
 • seaport: pantalang pandagat, daungang pandagat
 • inland port: pantalang panloob(?)
 • position: puwesto
 • power: kapangyarihan, kakayahan
 • practice: pagsasanay, praktis
 • premonition/forboding: pangitain
 • presidency: pagkapangulo, pagkapresidente
 • Presidential Decree (No. _): Kautusang Pampanguluhan (Blg. _)
 • prison: bilangguan
 • project: gawain, trabaho, proyekto
 • property: pag-aari, ari-arian
 • pure: dalisay

Q[baguhin | baguhin ang batayan]

 • quality: uri, kalidad

R[baguhin | baguhin ang batayan]

 • railroad/railway: daambakal, riles ng tren
 • rainbow: bahaghari
 • realise/ponder: nagunamgunam
 • rehabilitation (roads): pagsasaayos
 • Republic Act (No. _): Batas Republika (Blg. _)
 • report: ulat, balità
 • rest: pahinga
 • return: pagbabalik
 • rise: tumaas, tumindig
 • risk: panganib
 • rules (a guide or principle for governing action): alituntunin

S[baguhin | baguhin ang batayan]

 • sad: kahapis-hapis, kalungkut-lungkot
 • satiety: kabundatan
 • science: agham, siyensya
 • season: kapanahunan, pana-panahon
 • seat: upuan, puwesto
 • secretary: kalihim, sekretarya
 • sentence (law): hatol, sentensya
 • serial: pagkikilanlan
 • set (group): isang kumpol
 • sewerage: alkantarilya
 • shake: ugain, alugin
 • ship: barko, bapor
 • shivering: patumalmal
 • shocking: nakapanghihilakbot
 • sibling: utol
 • situation: sitwasyon
 • slippers: kotso
 • society: kapisanan, lipunan, samahan, sosyedad
 • standard: pamantayan, sukatan
 • state: kalagayan, estado
 • status: kalagayan, katayuan
 • step: hakbang, lumakad
 • storm surge: daluyong
 • street: kalye, kalsada
 • surge: silakbo
 • swamp: latian, ilat
 • sympathetic; merciful: mahabagin

T[baguhin | baguhin ang batayan]

 • table (sa anyo ng isang talaan): talahanayan
 • tax: buwis
 • thoroughfare: lansangan
 • to block/to block the way: salabat
 • to rush recklessly into some danger: sugba
 • to stop, prevent, or suspend: masawata
 • to trick/fool: nalinlang
 • toll barrier/toll gate/toll plaza: tarangkahang pambayad
 • top: ibabaw
 • touch: hipo, dampi
 • tranquility: kapayapaan
 • treatment: pagsasa-ayos, pagtrato
 • trick: dayain, linlangin
 • twin bridges: magkakambal na tulay
 • type: anyo, uri

U[baguhin | baguhin ang batayan]

 • underpass: daang pang-ilalim
 • upgrade (roads): pagpapaganda
 • urban area/rural area: pook urbano/pook rural
 • unaware (of information/knowledge): kamangmangan
 • universe: sansinúkob, uniberso

V[baguhin | baguhin ang batayan]

 • vocabulary: bokabularyo, talasalitaan

W[baguhin | baguhin ang batayan]

 • weariness; fatigue: pagkagulaylay
 • whole: buo, lahat
 • wickedness: kabuhungan
 • will: kalooban, kagustuhan
 • wish: naisin, ibigin, kahilingan
 • world: daigdig, mundo, sansinúkob
 • wash: linisin, labahan, hugasan
 • well: (pang-uri) maayos; (pangngalan) balon
 • wave: alon
 • war: digmaan, giyera
 • warn: bantaan
 • wedding: kasal, kasalan
 • wide: malawak, malaki
 • window: durungawan, bintana
 • worship: sambahin

X[baguhin | baguhin ang batayan]

Y[baguhin | baguhin ang batayan]

Z[baguhin | baguhin ang batayan]

Lumang Tagalog—Bagong Tagalog/Filipino—Ingles[baguhin | baguhin ang batayan]

Lumang Tagalog Bagong Tagalog/Filipino Ingles
agamahan relihiyon religion
agbarog arkitekto architect
aghamtao antropolohiya anthropology
aghimuan teknolohiya technology
aghimuin teknikal technical
agimatan ekonomiks economics
agsikapin inhinyero engineering
anluwage karpintero carpenter
bathalaan teolohiya theology
batidwad telegrama telegram
batlag kotse car
batnayan pilosopiya philosophy
dagisikan elektroniks electronics
dakbatlag trak truck
daklunsod metropolis metropolis
dalubaral iskolar scholar
dalubbanwahan pampolitika na agham political science
dalubbatasan batas na agham science of law
dalubhasa eksperto expert
dalubhasaan kolehiyo college, institute
dalublahian etnonolohiya ethnology
dalubsakahan agrikultura agriculture
dalubulnungan/dalub-ulnungan sosyolohiya sociology
dalubtauhan antropolohiya anthropology
dalubwikaan linggwistika linguistics
dalwikaang bilinggwal bilingual
dantaon siglo century
duyog elipsa ellipse
hagway proporsyon proportion
haynayanon biyolohista biologist
haynayan
(buhay-hanayan)
biyolohiya biology (buhay-hanayan)
hinuha hipotesis hypothesis
kabatas tagapagpatupad ng batas law enforcer
katiktik detektiba detective
kuntadurya akwant accounting
lulos hakbangan bypass
lunduyang-saliksik sentrong pananaliksik research center
pagniniig interaksyon interaction
palaasalan etnika ethnics
palabaybayan ortograpiya orthography
palasantingan aestetika aesthetics
palasigmuan mekanismo mechanism
palaulatan estadistika statistics
sabansain nasyunalista nationalize
salinlahi henerasyon generation
salipawpaw eroplano airplane
sayad ilalam ground
tagil, tagilo piramide pyramid
tikop kirkumperensiya circumference

Mga pinagmulan o pinagbatayan[baguhin | baguhin ang batayan]

 • Karamihan sa mga salita rito ay galing sa Wikipedia:Tulong, habang ang seksyong Lumang Tagalog—Bagong Tagalog/Filipino—Ingles ay galing sa artikulong Lumang Tagalog (ngunit mga piling salita lamang).
 • English-Tagalog Tagalog-English Dictionary. Analyn Cruz. ©2014, V3 Printing Corporation, Makati.
 • English-Tagalog Tagalog-English Dictionary. Marissa R. Enriquez. ©2004, reprinted 2016, Amos Books, Inc., 1157 Quezon Avenue, Quezon City.
Mga websayt