Talaan ng mga XML at HTML character entity reference

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

Sa mga dokumentong SGML, HTML, at XML, naglalaman ng isang hanay ng mga karakter ang mga logical construct na kilala sa tawag na datos at halaga ng attribute ng karakter, kung saan pwedeng magpakita nang direkta ang bawat isang karakter (ibig sabihin, kinakatawan nito ang sarili niya), o magkaroon ng isang kinatawan na kilala naman sa tawag na character reference (lit. na 'sanggunian ng karakter'). Meron itong dalawang uri: numeric character reference (lit. na 'sanggunian ng karakter na bilang') at character entity reference (lit. na 'sanggunian ng entidad ng karakter'). Nililista ng pahinang ito ang mga naturang character entity reference na pwedeng magamit sa mga dokumentong HTML at XML.

Tumutukoy sa nilalaman ng pinangalanang entidad ang isang character entity reference. Sa Document Type Definition (DTD), magagawa ang pagdeklara sa entidad sa pamamagitan ng paggamit sa syntax na <!ENTITY pangalan "halaga">.

Mga predefined na entidad sa XML[baguhin | baguhin ang wikitext]

Hindi gumagamit ang specification ng XML ng salitang "character entity" o "character entity reference". Gayunpaman, merong limang predefined na entidad na tinukoy sa specification ng XML. Kumakatawan ito sa mga espesyal na karakter, at kinakailangang galangin ang mga ito ng mga nagpoproseso ng XML. Pwedeng hayagang ideklara sa DTD ang mga entidad, pero kung gagawin ito, dapat parehas lang ang tekstong ipapalit sa built-in na kahulugan nito. Bukod sa limang ito, pinapayagan din ng XML na mabigyang-kahulugan ang iba pang mga pinangalanang entidad gaano man ang laki nito limitado sa bawat dokumento.

Nililista ng talahanayan sa baba ang limang predefined na entidad ng XML. Binabanggit sa "Pangalan" ang pangalan ng entidas. Ipinapakita naman sa "Karakter" ang mismong karakter. Para mapakita ang karakter, ginamkt ang anyong &pangalan;; halimbawa, magiging & ang &amp;. Sinisipi naman sa "Unicode code point" ang karakter sa pamamagitan ng pamantayang pagsulat sa UCS/Unicode na "U+", na nagpapakita sa code point ng karakter sa anyong heksadesimal. Ipinalakita sa loob ng panaklong ang katumbas na deskmal ng code point. Ipinapakita sa "Pamantayan" ang unang bersyon ng XML na kasama ang naturang entidad. Sinisipi naman ng huling "Pangalan" ang karakter sa pamamagitan ng kanonikal na pangalan ng UCS/Unicode, sa wikang Ingles.

Pangalan Karakter Unicode code point (desimal) Pamantayan Pangalan
quot " U+0022 (34) XML 1.0 quotation mark
amp & U+0026 (38) ampersand
apos ' U+0027 (39) apostrophe (1.0: apostrophe-quote)
lt < U+003C (60) less-than sign
gt > U+003E (62) greater-than sign

Mga character entity reference sa HTML[baguhin | baguhin ang wikitext]

Maraming kahulugan ang binigay ng DTD ng HTML5 5 para sa mga pinangalanang entidad, mga sanggunian na kumakatawan bilang mga mnemonic na alyas para sa ilang mga karakter ng Unicode.[1] Kinakailangan ng specification ng HTML 5 ang paggamit sa mga pamantayang DTD at hindi nito pinapayagan ang mga gumagamit nito na magbigay ng kahulugan sa mga karagdagang entidad.

Sa talahanayan sa baba, ipinapakita sa "Pamantayan" ang unang bersyon ng HTML DTD na nagbigay ng kahulugan sa naturang character entity reference. Para magamit ang isa sa mga ito sa isang dokumentong HTML o XML, maglagay ng ampersand na sinundan ng pangalan ng entidad at semicolon sa dulo (hal. &copy; para sa simbolo ng karapatang-sipi (©).

Sa ibang paraan, maglagay ng ampersand na sinundan ng number sign (#) at bilang at semicolon sa dulo. Halimbawa, para ipakita ang karapatang-sipi sa ganitong paraan, ilagay ang &#169; (Kapag ginamit ito, gamitin ang naka-panaklong na bilang ng desimal sa ikatlong hanay). Pwede rin naman gamitin ang ampersand, na sinundan ng number sign, titik, bilang na heksadesimal, at semicolon sa dulo. Halimbawa, ang karapatang-sipi sa ganitong paraan ay: &#x00A9; or &#xA9; (Kapag ito ang gagamitin, gamitin ang bilang na heksadesimal sa ikatlong hanay nang walang U+). Nasa wikang Ingles ang paglalarawan, na nakabase sa opisyal at kanonikal na pangalan nito sa naturang wika.


Names Kar. Unicode code point (desimal) Pamantayan DTD[a] Lumang ISO subset[b] Paglalarawan[c]
Tab U+0009 (9) HTML 5.0 character tabulation
NewLine U+000A (10) HTML 5.0 line feed (LF)
excl ! U+0021 (33) HTML 5.0 ISOnum exclamation mark
quot,[d] QUOT[d] " U+0022 (34)
 • HTML 2.0[e]
 • HTML 5.0: QUOT
HTMLspecial ISOnum quotation mark
num # U+0023 (35) HTML 5.0 number sign
dollar $ U+0024 (36) HTML 5.0 dollar sign
percnt % U+0025 (37) HTML 5.0 ISOnum percent sign
amp,[d] AMP[d] & U+0026 (38)
 • Original (HTML 1.0) and HTML 2.0
 • HTML 5.0: AMP
HTMLspecial, original html.dtd ISOnum ampersand
apos ' U+0027 (39) HTML 5.0 and XHTML 1.0 HTMLspecial ISOnum apostrophe (apostrophe-quote); see below
lpar ( U+0028 (40) HTML 5.0 left parenthesis
rpar ) U+0029 (41) HTML 5.0 right parenthesis
ast, midast * U+002A (42) HTML 5.0 asterisk (middle asterisk)
plus + U+002B (43) HTML 5.0 plus sign
comma , U+002C (44) HTML 5.0 comma
period . U+002E (46) HTML 5.0 full stop (period)
sol / U+002F (47) HTML 5.0 solidus
colon : U+003A (58) HTML 5.0 colon
semi ; U+003B (59) HTML 5.0 semicolon
lt,[d] LT[d] < U+003C (60)
 • Original (HTML 1.0) and HTML 2.0
 • HTML 5.0: LT
HTMLspecial, original html.dtd ISOnum less-than sign
equals = U+003D (61) HTML 5.0 ISOnum equals sign
gt,[d] GT[d] > U+003E (62)
 • Original (HTML 1.0) and HTML 2.0
 • HTML 5.0: GT
HTMLspecial, original html.dtd ISOnum greater-than sign
quest ? U+003F (63) HTML 5.0 question mark
commat @ U+0040 (64) HTML 5.0 commercial at
lsqb, lbrack [ U+005B (91) HTML 5.0 left square bracket (left bracket)
bsol \ U+005C (92) HTML 5.0 reverse solidus (backward solidus)
rsqb, rbrack ] U+005D (93) HTML 5.0 right square bracket (right bracket)
Hat ^ U+005E (94) HTML 5.0 circumflex accent (hat)
lowbar, UnderBar _ U+005F (95) HTML 5.0 low line (low bar, underbar)
grave, DiacriticalGrave ` U+0060 (96) HTML 5.0 grave accent (diacritical grave)
lcub, lbrace { U+007B (123) HTML 5.0 left curly bracket (left brace)
verbar, vert, VerticalLine | U+007C (124) HTML 5.0 vertical line (vertical bar), (pipe character)
rcub, rbrace } U+007D (125) HTML 5.0 right curly bracket (right brace)
nbsp,[d] NonBreakingSpace   U+00A0 (160)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: NonBreakingSpace
HTMLlat1 ISOnum no-break space (non-breaking space)[f]
iexcl[d] ¡ U+00A1 (161) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum inverted exclamation mark
cent[d] ¢ U+00A2 (162) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum cent sign
pound[d] £ U+00A3 (163) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum pound sign
curren[d] ¤ U+00A4 (164) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum currency sign
yen[d] ¥ U+00A5 (165) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum yen sign (yuan sign)
brvbar[d] ¦ U+00A6 (166) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum broken bar (broken vertical bar)
sect[d] § U+00A7 (167) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum section sign
Dot, die, DoubleDot, uml[d] ¨ U+00A8 (168)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: Dot, die, and DoubleDot
HTMLlat1 ISOdia diaeresis (spacing dieresis, double dot); see Germanic umlaut
copy,[d] COPY[d] © U+00A9 (169)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: COPY
HTMLlat1 ISOnum copyright sign
ordf[d] ª U+00AA (170) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum feminine ordinal indicator
laquo[d] « U+00AB (171) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum left-pointing double angle quotation mark (left pointing guillemet)
not[d] ¬ U+00AC (172) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum not sign
shy[d] U+00AD (173) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum soft hyphen (discretionary hyphen)
reg,[d] circledR, REG[d] ® U+00AE (174)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: circledR and REG
HTMLlat1 ISOnum registered sign (registered trademark symbol)
macr,[d] strns ¯ U+00AF (175)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: strns
HTMLlat1 ISOdia macron (spacing macron, overline, APL overbar)
deg[d] ° U+00B0 (176) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum degree sign
plusmn,[d] pm, PlusMinus ± U+00B1 (177)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: pm and PlusMinus
HTMLlat1 ISOnum plus–minus sign (plus-or-minus sign)
sup2[d] ² U+00B2 (178) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum superscript two (superscript digit two, squared)
sup3[d] ³ U+00B3 (179) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum superscript three (superscript digit three, cubed)
acute,[d] DiacriticalAcute ´ U+00B4 (180)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: DiacriticalAcute
HTMLlat1 ISOdia acute accent (diacritical acute, spacing acute)
micro[d] µ U+00B5 (181) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum micro sign
para[d] U+00B6 (182) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum pilcrow sign (paragraph sign)
middot,[d] centerdot, CenterDot · U+00B7 (183)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: centerdot and CenterDot
HTMLlat1 ISOnum middle dot (center dot, Georgian comma, Greek middle dot)
cedil,[d] Cedilla ¸ U+00B8 (184)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: Cedilla
HTMLlat1 ISOdia cedilla (spacing cedilla)
sup1[d] ¹ U+00B9 (185) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum superscript one (superscript digit one)
ordm[d] º U+00BA (186) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum masculine ordinal indicator
raquo[d] » U+00BB (187) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum right-pointing double angle quotation mark (right pointing guillemet)
frac14[d] ¼ U+00BC (188) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum vulgar fraction one quarter (fraction one quarter)
frac12,[d] half ½ U+00BD (189)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: half
HTMLlat1 ISOnum vulgar fraction one half (fraction one half)
frac34[d] ¾ U+00BE (190) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum vulgar fraction three quarters (fraction three quarters)
iquest[d] ¿ U+00BF (191) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum inverted question mark (turned question mark)
Agrave[d] À U+00C0 (192) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with grave (Latin capital letter A grave)
Aacute[d] Á U+00C1 (193) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with acute
Acirc[d] Â U+00C2 (194) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with circumflex
Atilde[d] Ã U+00C3 (195) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with tilde
Auml[d] Ä U+00C4 (196) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with diaeresis
Aring,[d] angst Å U+00C5 (197)
 • HTML 2.0
 • HTML 5.0: angst
HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter A with ring above (Latin capital letter A ring, Angstrom sign[g])
AElig[d] Æ U+00C6 (198) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter AE (Latin capital ligature AE)
Ccedil[d] Ç U+00C7 (199) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter C with cedilla
Egrave[d] È U+00C8 (200) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter E with grave
Eacute[d] É U+00C9 (201) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter E with acute
Ecirc[d] Ê U+00CA (202) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter E with circumflex
Euml[d] Ë U+00CB (203) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter E with diaeresis
Igrave[d] Ì U+00CC (204) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter I with grave
Iacute[d] Í U+00CD (205) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter I with acute
Icirc[d] Î U+00CE (206) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter I with circumflex
Iuml[d] Ï U+00CF (207) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter I with diaeresis
ETH[d] Ð U+00D0 (208) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter Eth
Ntilde[d] Ñ U+00D1 (209) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter N with tilde
Ograve[d] Ò U+00D2 (210) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with grave
Oacute[d] Ó U+00D3 (211) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with acute
Ocirc[d] Ô U+00D4 (212) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with circumflex
Otilde[d] Õ U+00D5 (213) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with tilde
Ouml[d] Ö U+00D6 (214) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with diaeresis
times[d] × U+00D7 (215) HTML 3.2 HTMLlat1 ISOnum multiplication sign (times sign)
Oslash[d] Ø U+00D8 (216) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter O with stroke (Latin capital letter O slash)
Ugrave[d] Ù U+00D9 (217) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter U with grave
Uacute[d] Ú U+00DA (218) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter U with acute
Ucirc[d] Û U+00DB (219) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter U with circumflex
Uuml[d] Ü U+00DC (220) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter U with diaeresis
Yacute[d] Ý U+00DD (221) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter Y with acute
THORN[d] Þ U+00DE (222) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin capital letter THORN
szlig[d] ß U+00DF (223) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter sharp s (ess-zed); see German Eszett
agrave[d] à U+00E0 (224) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with grave
aacute[d] á U+00E1 (225) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with acute
acirc[d] â U+00E2 (226) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with circumflex
atilde[d] ã U+00E3 (227) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with tilde
auml[d] ä U+00E4 (228) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with diaeresis
aring[d] å U+00E5 (229) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter a with ring above
aelig[d] æ U+00E6 (230) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter ae (Latin small ligature ae)
ccedil[d] ç U+00E7 (231) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter c with cedilla
egrave[d] è U+00E8 (232) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter e with grave
eacute[d] é U+00E9 (233) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter e with acute
ecirc[d] ê U+00EA (234) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter e with circumflex
euml[d] ë U+00EB (235) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter e with diaeresis
igrave[d] ì U+00EC (236) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter i with grave
iacute[d] í U+00ED (237) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter i with acute
icirc[d] î U+00EE (238) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter i with circumflex
iuml[d] ï U+00EF (239) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter i with diaeresis
eth[d] ð U+00F0 (240) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter eth
ntilde[d] ñ U+00F1 (241) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter n with tilde
ograve[d] ò U+00F2 (242) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with grave
oacute[d] ó U+00F3 (243) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with acute
ocirc[d] ô U+00F4 (244) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with circumflex
otilde[d] õ U+00F5 (245) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with tilde
ouml[d] ö U+00F6 (246) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with diaeresis
divide,[d] div ÷ U+00F7 (247)
 • HTML 3.2
 • HTML 5.0: div
HTMLlat1 ISOnum Division sign
oslash[d] ø U+00F8 (248) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter o with stroke (Latin small letter o slash)
ugrave[d] ù U+00F9 (249) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter u with grave
uacute[d] ú U+00FA (250) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter u with acute
ucirc[d] û U+00FB (251) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter u with circumflex
uuml[d] ü U+00FC (252) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter u with diaeresis
yacute[d] ý U+00FD (253) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter y with acute
thorn[d] þ U+00FE (254) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter thorn
yuml[d] ÿ U+00FF (255) HTML 2.0 HTMLlat1 ISOlat1 Latin small letter y with diaeresis
Amacr Ā U+0100 (256) HTML 5.0 Latin capital letter A with macron
amacr ā U+0101 (257) HTML 5.0 Latin small letter a with macron
Abreve Ă U+0102 (258) HTML 5.0 Latin capital letter A with breve
abreve ă U+0103 (259) HTML 5.0 Latin small letter a with breve
Aogon Ą U+0104 (260) HTML 5.0 Latin capital letter A with ogonek
aogon ą U+0105 (261) HTML 5.0 Latin small letter a with ogonek
Cacute Ć U+0106 (262) HTML 5.0 Latin capital letter C with acute
cacute ć U+0107 (263) HTML 5.0 Latin small letter c with acute
Ccirc Ĉ U+0108 (264) HTML 5.0 Latin capital letter C with circumflex
ccirc ĉ U+0109 (265) HTML 5.0 Latin small letter c with circumflex
Cdot Ċ U+010A (266) HTML 5.0 Latin capital letter C with dot above
cdot ċ U+010B (267) HTML 5.0 Latin small letter c with dot above
Ccaron Č U+010C (268) HTML 5.0 Latin capital letter C with caron
ccaron č U+010D (269) HTML 5.0 Latin small letter c with caron
Dcaron Ď U+010E (270) HTML 5.0 Latin capital letter D with caron
dcaron ď U+010F (271) HTML 5.0 Latin small letter d with caron
Dstrok Đ U+0110 (272) HTML 5.0 Latin capital letter D with stroke
dstrok đ U+0111 (273) HTML 5.0 Latin small letter d with stroke
Emacr Ē U+0112 (274) HTML 5.0 Latin capital letter E with macron
emacr ē U+0113 (275) HTML 5.0 Latin small letter e with macron
Edot Ė U+0116 (278) HTML 5.0 Latin capital letter E with dot above
edot ė U+0117 (279) HTML 5.0 Latin small letter e with dot above
Eogon Ę U+0118 (280) HTML 5.0 Latin capital letter E with ogonek
eogon ę U+0119 (281) HTML 5.0 Latin small letter e with ogonek
Ecaron Ě U+011A (282) HTML 5.0 Latin capital letter E with caron
ecaron ě U+011B (283) HTML 5.0 Latin small letter e with caron
Gcirc Ĝ U+011C (284) HTML 5.0 Latin capital letter G with circumflex
gcirc ĝ U+011D (285) HTML 5.0 Latin small letter g with circumflex
Gbreve Ğ U+011E (286) HTML 5.0 Latin capital letter G with breve
gbreve ğ U+011F (287) HTML 5.0 Latin small letter g with breve
Gdot Ġ U+0120 (288) HTML 5.0 Latin capital letter G with dot above
gdot ġ U+0121 (289) HTML 5.0 Latin small letter g with dot above
Gcedil Ģ U+0122 (290) HTML 5.0 Latin capital letter G with cedilla
Hcirc Ĥ U+0124 (292) HTML 5.0 Latin capital letter H with circumflex
hcirc ĥ U+0125 (293) HTML 5.0 Latin small letter h with circumflex
Hstrok Ħ U+0126 (294) HTML 5.0 Latin capital letter H with stroke
hstrok ħ U+0127 (295) HTML 5.0 Latin small letter h with stroke
Itilde Ĩ U+0128 (296) HTML 5.0 Latin capital letter I with tilde
itilde ĩ U+0129 (297) HTML 5.0 Latin small letter i with tilde
Imacr Ī U+012A (298) HTML 5.0 Latin capital letter I with macron
imacr ī U+012B (299) HTML 5.0 Latin small letter i with macron
Iogon Į U+012E (302) HTML 5.0 Latin capital letter I with ogonek
iogon į U+012F (303) HTML 5.0 Latin small letter i with ogonek
Idot İ U+0130 (304) HTML 5.0 Latin capital letter I with dot above
imath, inodot ı U+0131 (305) HTML 5.0 Latin small letter dotless i (i mathematical)
IJlig IJ U+0132 (306) HTML 5.0 Latin capital ligature IJ[h]
ijlig ij U+0133 (307) HTML 5.0 Latin small ligature ij[h]
Jcirc Ĵ U+0134 (308) HTML 5.0 Latin capital letter J with circumflex
jcirc ĵ U+0135 (309) HTML 5.0 Latin small letter j with circumflex
Kcedil Ķ U+0136 (310) HTML 5.0 Latin capital letter K with cedilla
kcedil ķ U+0137 (311) HTML 5.0 Latin small letter k with cedilla
kgreen ĸ U+0138 (312) HTML 5.0 Latin small letter kra (k greenlandic)
Lacute Ĺ U+0139 (313) HTML 5.0 Latin capital letter L with acute
lacute ĺ U+013A (314) HTML 5.0 Latin small letter l with acute
Lcedil Ļ U+013B (315) HTML 5.0 Latin capital letter L with cedilla
lcedil ļ U+013C (316) HTML 5.0 Latin small letter l with cedilla
Lcaron Ľ U+013D (317) HTML 5.0 Latin capital letter L with caron
lcaron ľ U+013E (318) HTML 5.0 Latin small letter l with caron
Lmidot Ŀ U+013F (319) HTML 5.0 Latin capital letter L with middle dot[i]
lmidot ŀ U+0140 (320) HTML 5.0 Latin small letter l with middle dot[i]
Lstrok Ł U+0141 (321) HTML 5.0 Latin capital letter L with stroke
lstrok ł U+0142 (322) HTML 5.0 Latin small letter l with stroke
Nacute Ń U+0143 (323) HTML 5.0 Latin capital letter N with acute
nacute ń U+0144 (324) HTML 5.0 Latin small letter n with acute
Ncedil Ņ U+0145 (325) HTML 5.0 Latin capital letter N with cedilla
ncedil ņ U+0146 (326) HTML 5.0 Latin small letter n with cedilla
Ncaron Ň U+0147 (327) HTML 5.0 Latin capital letter N with caron
ncaron ň U+0148 (328) HTML 5.0 Latin small letter n with caron
napos ʼn U+0149 (329) HTML 5.0 Latin small letter n preceded by apostrophe[j]
ENG Ŋ U+014A (330) HTML 5.0 Latin capital letter Eng
eng ŋ U+014B (331) HTML 5.0 Latin small letter eng
Omacr Ō U+014C (332) HTML 5.0 Latin capital letter O with macron
omacr ō U+014D (333) HTML 5.0 Latin small letter o with macron
Odblac Ő U+0150 (336) HTML 5.0 Latin capital letter O with double acute
odblac ő U+0151 (337) HTML 5.0 Latin small letter o with double acute
OElig ΠU+0152 (338) HTML 4.0 HTMLspecial ISOlat2 Latin capital ligature OE[k]
oelig œ U+0153 (339) HTML 4.0 HTMLspecial ISOlat2 Latin small ligature oe[k]
Racute Ŕ U+0154 (340) HTML 5.0 Latin capital letter R with acute
racute ŕ U+0155 (341) HTML 5.0 Latin small letter r with acute
Rcedil Ŗ U+0156 (342) HTML 5.0 Latin capital letter R with cedilla
rcedil ŗ U+0157 (343) HTML 5.0 Latin small letter r with cedilla
Rcaron Ř U+0158 (344) HTML 5.0 Latin capital letter R with caron
rcaron ř U+0159 (345) HTML 5.0 Latin small letter r with caron
Sacute Ś U+015A (346) HTML 5.0 Latin capital letter S with acute
sacute ś U+015B (347) HTML 5.0 Latin small letter s with acute
Scirc Ŝ U+015C (348) HTML 5.0 Latin capital letter S with circumflex
scirc ŝ U+015D (349) HTML 5.0 Latin small letter s with circumflex
Scedil Ş U+015E (350) HTML 5.0 Latin capital letter S with cedilla
scedil ş U+015F (351) HTML 5.0 Latin small letter s with cedilla
Scaron Š U+0160 (352) HTML 4.0 HTMLspecial ISOlat2 Latin capital letter S with caron
scaron š U+0161 (353) HTML 4.0 HTMLspecial ISOlat2 Latin small letter s with caron
Tcedil Ţ U+0162 (354) HTML 5.0 Latin capital letter T with cedilla
tcedil ţ U+0163 (355) HTML 5.0 Latin small letter t with cedilla
Tcaron Ť U+0164 (356) HTML 5.0 Latin capital letter T with caron
tcaron ť U+0165 (357) HTML 5.0 Latin small letter t with caron
Tstrok Ŧ U+0166 (358) HTML 5.0 Latin capital letter T with stroke
tstrok ŧ U+0167 (359) HTML 5.0 Latin small letter t with stroke
Utilde Ũ U+0168 (360) HTML 5.0 Latin capital letter U with tilde
utilde ũ U+0169 (361) HTML 5.0 Latin small letter u with tilde
Umacr Ū U+016A (362) HTML 5.0 Latin capital letter U with macron
umacr ū U+016B (363) HTML 5.0 Latin small letter u with macron
Ubreve Ŭ U+016C (364) HTML 5.0 Latin capital letter U with breve
ubreve ŭ U+016D (365) HTML 5.0 Latin small letter u with breve
Uring Ů U+016E (366) HTML 5.0 Latin capital letter U with ring above
uring ů U+016F (367) HTML 5.0 Latin small letter u with ring above
Udblac Ű U+0170 (368) HTML 5.0 Latin capital letter U with double acute
udblac ű U+0171 (369) HTML 5.0 Latin small letter u with double acute
Uogon Ų U+0172 (370) HTML 5.0 Latin capital letter U with ogonek
uogon ų U+0173 (371) HTML 5.0 Latin small letter u with ogonek
Wcirc Ŵ U+0174 (372) HTML 5.0 Latin capital letter W with circumflex
wcirc ŵ U+0175 (373) HTML 5.0 Latin small letter w with circumflex
Ycirc Ŷ U+0176 (374) HTML 5.0 Latin capital letter Y with circumflex
ycirc ŷ U+0177 (375) HTML 5.0 Latin small letter y with circumflex
Yuml Ÿ U+0178 (376) HTML 4.0 HTMLspecial ISOlat2 Latin capital letter Y with diaeresis
Zacute Ź U+0179 (377) HTML 5.0 Latin capital letter Z with acute
zacute ź U+017A (378) HTML 5.0 Latin small letter z with acute
Zdot Ż U+017B (379) HTML 5.0 Latin capital letter Z with dot above
zdot ż U+017C (380) HTML 5.0 Latin small letter z with dot above
Zcaron Ž U+017D (381) HTML 5.0 Latin capital letter Z with caron
zcaron ž U+017E (382) HTML 5.0 Latin small letter z with caron
fnof ƒ U+0192 (402) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech Latin small letter f with hook (function, florin)
imped Ƶ U+01B5 (437) HTML 5.0 Latin capital letter Z with stroke
gacute ǵ U+01F5 (501) HTML 5.0 Latin small letter g with acute
jmath ȷ U+0237 (567) HTML 5.0 Latin small letter dotless j (j mathematical)
circ ˆ U+02C6 (710) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub modifier letter circumflex accent
caron, Hacek ˇ U+02C7 (711) HTML 5.0 caron (hacek)
breve, Breve ˘ U+02D8 (728) HTML 5.0 breve
dot, DiacriticalDot ˙ U+02D9 (729) HTML 5.0 dot above (diacritical dot)
ring ˚ U+02DA (730) HTML 5.0 ring above
ogon ˛ U+02DB (731) HTML 5.0 ogonek
tilde, DiacriticalTilde ˜ U+02DC (732)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: DiacriticalTilde
HTMLspecial ISOdia small tilde (diacritical tilde)
dblac, DiacriticalDoubleAcute ˝ U+02DD (733) HTML 5.0 double acute accent (diacritical double acute)
DownBreve ̑ U+0311 (785) HTML 5.0 combining inverted breve (combining down breve)
Alpha Α U+0391 (913) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Alpha
Beta Β U+0392 (914) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Beta
Gamma Γ U+0393 (915) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Gamma
Delta Δ U+0394 (916) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Delta
Epsilon Ε U+0395 (917) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Epsilon
Zeta Ζ U+0396 (918) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Zeta
Eta Η U+0397 (919) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Eta
Theta Θ U+0398 (920) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Theta
Iota Ι U+0399 (921) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Iota
Kappa Κ U+039A (922) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Kappa
Lambda Λ U+039B (923) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Lambda
Mu Μ U+039C (924) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Mu
Nu Ν U+039D (925) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Nu
Xi Ξ U+039E (926) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Xi
Omicron Ο U+039F (927) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Omicron
Pi Π U+03A0 (928) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Pi
Rho Ρ U+03A1 (929) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Rho
Sigma Σ U+03A3 (931) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Sigma
Tau Τ U+03A4 (932) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Tau
Upsilon Υ U+03A5 (933) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Upsilon
Phi Φ U+03A6 (934) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Phi
Chi Χ U+03A7 (935) HTML 4.0 HTMLsymbol Greek capital letter Chi
Psi Ψ U+03A8 (936) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Psi
Omega, ohm Ω U+03A9 (937)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ohm
HTMLsymbol ISOgrk3 Greek capital letter Omega (Ohm sign[l])
alpha α U+03B1 (945) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter alpha
beta β U+03B2 (946) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter beta
gamma γ U+03B3 (947) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter gamma
delta δ U+03B4 (948) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter delta
epsi, epsilon ε U+03B5 (949)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: epsi
HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter epsilon
zeta ζ U+03B6 (950) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter zeta
eta η U+03B7 (951) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter eta
theta θ U+03B8 (952) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter theta
iota ι U+03B9 (953) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter iota
kappa κ U+03BA (954) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter kappa
lambda λ U+03BB (955) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter lambda
mu μ U+03BC (956) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter mu
nu ν U+03BD (957) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter nu
xi ξ U+03BE (958) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter xi
omicron ο U+03BF (959) HTML 4.0 HTMLsymbol New Greek small letter omicron
pi π U+03C0 (960) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter pi
rho ρ U+03C1 (961) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter rho
sigmav, varsigma, sigmaf ς U+03C2 (962)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: sigmav and varsigma
HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter final sigma (variant sigma)
sigma σ U+03C3 (963) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter sigma
tau τ U+03C4 (964) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter tau
upsi, upsilon υ U+03C5 (965)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: upsi
HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter upsilon
phi φ U+03C6 (966) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter phi
chi χ U+03C7 (967) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter chi
psi ψ U+03C8 (968) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter psi
omega ω U+03C9 (969) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOgrk3 Greek small letter omega
thetav, vartheta, thetasym ϑ U+03D1 (977)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: thetav and vartheta
HTMLsymbol New Greek theta symbol (variant theta)
Upsi, upsih ϒ U+03D2 (978)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Upsi
HTMLsymbol New Greek Upsilon with hook symbol
straightphi, phiv, varphi ϕ U+03D5 (981) HTML 5.0 Greek phi symbol (straight phi, variant phi)
piv, varpi ϖ U+03D6 (982)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: varpi
HTMLsymbol ISOgrk3 Greek pi symbol (variant pi)
Gammad Ϝ U+03DC (988) HTML 5.0 Greek letter digamma
gammad, digamma ϝ U+03DD (989) HTML 5.0 Greek small letter digamma
kappav, varkappa ϰ U+03F0 (1008) HTML 5.0 Greek kappa symbol (variant kappa)
rhov, varrho ϱ U+03F1 (1009) HTML 5.0 Greek rho symbol (variant rho)
epsiv, varepsilon, straightepsilon ϵ U+03F5 (1013) HTML 5.0 Greek lunate epsilon symbol (epsilon, variant epsilon, straight epsilon)
bepsi, backepsilon ϶ U+03F6 (1014) HTML 5.0 Greek reversed lunate epsilon symbol (back epsilon)
IOcy Ё U+0401 (1025) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Io
DJcy Ђ U+0402 (1026) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Dje
GJcy Ѓ U+0403 (1027) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Gje
Jukcy Є U+0404 (1028) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ukrainian Ie
DScy Ѕ U+0405 (1029) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Dze
Iukcy І U+0406 (1030) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Byelorussian-Ukrainian I (Ukrainian I)
YIcy Ї U+0407 (1031) HTML 5.0 Cyrillic capital letter yi
Jsercy Ј U+0408 (1032) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Je (Serbian J)
LJcy Љ U+0409 (1033) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Lje
NJcy Њ U+040A (1034) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Nje
TSHcy Ћ U+040B (1035) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Tshe
KJcy Ќ U+040C (1036) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Kje
Ubrcy Ў U+040E (1038) HTML 5.0 Cyrillic capital letter short U (U breve)
DZcy Џ U+040F (1039) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Dzhe
Acy А U+0410 (1040) HTML 5.0 Cyrillic capital letter A
Bcy Б U+0411 (1041) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Be
Vcy В U+0412 (1042) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ve
Gcy Г U+0413 (1043) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ghe
Dcy Д U+0414 (1044) HTML 5.0 Cyrillic capital letter De
IEcy Е U+0415 (1045) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ie
ZHcy Ж U+0416 (1046) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Zhe
Zcy З U+0417 (1047) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ze
Icy И U+0418 (1048) HTML 5.0 Cyrillic capital letter I
Jcy Й U+0419 (1049) HTML 5.0 Cyrillic capital letter short I (J)
Kcy К U+041A (1050) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ka
Lcy Л U+041B (1051) HTML 5.0 Cyrillic capital letter El
Mcy М U+041C (1052) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Em
Ncy Н U+041D (1053) HTML 5.0 Cyrillic capital letter En
Ocy О U+041E (1054) HTML 5.0 Cyrillic capital letter O
Pcy П U+041F (1055) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Pe
Rcy Р U+0420 (1056) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Er
Scy С U+0421 (1057) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Es
Tcy Т U+0422 (1058) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Te
Ucy У U+0423 (1059) HTML 5.0 Cyrillic capital letter U
Fcy Ф U+0424 (1060) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ef
KHcy Х U+0425 (1061) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ha (Kha)
TScy Ц U+0426 (1062) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Tse
CHcy Ч U+0427 (1063) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Che
SHcy Ш U+0428 (1064) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Sha
SHCHcy Щ U+0429 (1065) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Shcha
HARDcy Ъ U+042A (1066) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Hard Sign
Ycy Ы U+042B (1067) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Yeru (Y)
SOFTcy Ь U+042C (1068) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Soft Sign
Ecy Э U+042D (1069) HTML 5.0 Cyrillic capital letter E
YUcy Ю U+042E (1070) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Yu
YAcy Я U+042F (1071) HTML 5.0 Cyrillic capital letter Ya
acy а U+0430 (1072) HTML 5.0 Cyrillic small letter a
bcy б U+0431 (1073) HTML 5.0 Cyrillic small letter be
vcy в U+0432 (1074) HTML 5.0 Cyrillic small letter ve
gcy г U+0433 (1075) HTML 5.0 Cyrillic small letter ghe
dcy д U+0434 (1076) HTML 5.0 Cyrillic small letter de
iecy е U+0435 (1077) HTML 5.0 Cyrillic small letter ie
zhcy ж U+0436 (1078) HTML 5.0 Cyrillic small letter zhe
zcy з U+0437 (1079) HTML 5.0 Cyrillic small letter ze
icy и U+0438 (1080) HTML 5.0 Cyrillic small letter i
jcy й U+0439 (1081) HTML 5.0 Cyrillic small letter short i (j)
kcy к U+043A (1082) HTML 5.0 Cyrillic small letter ka
lcy л U+043B (1083) HTML 5.0 Cyrillic small letter el
mcy м U+043C (1084) HTML 5.0 Cyrillic small letter em
ncy н U+043D (1085) HTML 5.0 Cyrillic small letter en
ocy о U+043E (1086) HTML 5.0 Cyrillic small letter o
pcy п U+043F (1087) HTML 5.0 Cyrillic small letter pe
rcy р U+0440 (1088) HTML 5.0 Cyrillic small letter er
scy с U+0441 (1089) HTML 5.0 Cyrillic small letter es
tcy т U+0442 (1090) HTML 5.0 Cyrillic small letter te
ucy у U+0443 (1091) HTML 5.0 Cyrillic small letter u
fcy ф U+0444 (1092) HTML 5.0 Cyrillic small letter ef
khcy х U+0445 (1093) HTML 5.0 Cyrillic small letter ha (kha)
tscy ц U+0446 (1094) HTML 5.0 Cyrillic small letter tse
chcy ч U+0447 (1095) HTML 5.0 Cyrillic small letter che
shcy ш U+0448 (1096) HTML 5.0 Cyrillic small letter sha
shchcy щ U+0449 (1097) HTML 5.0 Cyrillic small letter shcha
hardcy ъ U+044A (1098) HTML 5.0 Cyrillic small letter hard sign
ycy ы U+044B (1099) HTML 5.0 Cyrillic small letter yeru (y)
softcy ь U+044C (1100) HTML 5.0 Cyrillic small letter soft sign
ecy э U+044D (1101) HTML 5.0 Cyrillic small letter e
yucy ю U+044E (1102) HTML 5.0 Cyrillic small letter yu
yacy я U+044F (1103) HTML 5.0 Cyrillic small letter ya
iocy ё U+0451 (1105) HTML 5.0 Cyrillic small letter io
djcy ђ U+0452 (1106) HTML 5.0 Cyrillic small letter dje
gjcy ѓ U+0453 (1107) HTML 5.0 Cyrillic small letter gje
jukcy є U+0454 (1108) HTML 5.0 Cyrillic small letter ukrainian ie
dscy ѕ U+0455 (1109) HTML 5.0 Cyrillic small letter dze
iukcy і U+0456 (1110) HTML 5.0 Cyrillic small letter Byelorussian-Ukrainian i (Ukrainian i)
yicy ї U+0457 (1111) HTML 5.0 Cyrillic small letter yi
jsercy ј U+0458 (1112) HTML 5.0 Cyrillic small letter je (Serbian j)
ljcy љ U+0459 (1113) HTML 5.0 Cyrillic small letter lje
njcy њ U+045A (1114) HTML 5.0 Cyrillic small letter nje
tshcy ћ U+045B (1115) HTML 5.0 Cyrillic small letter tshe
kjcy ќ U+045C (1116) HTML 5.0 Cyrillic small letter kje
ubrcy ў U+045E (1118) HTML 5.0 Cyrillic small letter short u (u breve)
dzcy џ U+045F (1119) HTML 5.0 Cyrillic small letter dzhe
ensp U+2002 (8194) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub en space[f]
emsp U+2003 (8195) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub em space[f]
emsp13 U+2004 (8196) HTML 5.0 three-per-em space (1/3 em space)
emsp14 U+2005 (8197) HTML 5.0 four-per-em space (1/4 em space)
numsp U+2007 (8199) HTML 5.0 figure space (number space)
puncsp U+2008 (8200) HTML 5.0 punctuation space
thinsp, ThinSpace U+2009 (8201)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ThinSpace
HTMLspecial ISOpub thin space[f]
hairsp, VeryThinSpace U+200A (8202) HTML 5.0 hair space (very thin space)
ZeroWidthSpace, NegativeVeryThinSpace, NegativeThinSpace, NegativeMediumSpace, NegativeThickSpace U+200B (8203) HTML 5.0 zero width space (negative space)
zwnj U+200C (8204) HTML 4.0 HTMLspecial NEW RFC 2070 zero width non-joiner
zwj U+200D (8205) HTML 4.0 HTMLspecial NEW RFC 2070 zero width joiner
lrm U+200E (8206) HTML 4.0 HTMLspecial NEW RFC 2070 left-to-right mark
rlm U+200F (8207) HTML 4.0 HTMLspecial NEW RFC 2070 right-to-left mark
hyphen, dash U+2010 (8208) HTML 5.0 hyphen (Unicode hyphen)
ndash U+2013 (8211) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub en dash
mdash U+2014 (8212) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub em dash
horbar U+2015 (8213) HTML 5.0 Horizontal bar
Verbar, Vert U+2016 (8214) HTML 5.0 double vertical line
lsquo, OpenCurlyQuote U+2018 (8216)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: OpenCurlyQuote
HTMLspecial ISOnum left single quotation mark (open curly quote)
rsquo, rsquor, CloseCurlyQuote U+2019 (8217)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: rsquor and CloseCurlyQuote
HTMLspecial ISOnum right single quotation mark (close curly quote)
sbquo, lsquor U+201A (8218)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: lsquor
HTMLspecial New single low-9 quotation mark
ldquo, OpenCurlyDoubleQuote U+201C (8220)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: OpenCurlyDoubleQuote
HTMLspecial ISOnum left double quotation mark (open curly double quote)
rdquo, rdquor, CloseCurlyDoubleQuote U+201D (8221)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: rdquor and CloseCurlyDoubleQuote
HTMLspecial ISOnum right double quotation mark (close curly double quote)
bdquo, ldquor U+201E (8222)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ldquor
HTMLspecial New double low-9 quotation mark
dagger U+2020 (8224) HTML 4.0 HTMLspecial ISOpub dagger (obelisk)
Dagger, ddagger U+2021 (8225)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ddagger
HTMLspecial ISOpub double dagger (double obelisk)
bull, bullet U+2022 (8226)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: bullet
HTMLspecial ISOpub bullet (black small circle)[m]
nldr U+2025 (8229) HTML 5.0 two dot leader (n leader)
hellip, mldr U+2026 (8230)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: mldr
HTMLsymbol ISOpub horizontal ellipsis (three dot leader, m leader)
permil U+2030 (8240) HTML 4.0 HTMLspecial ISOtech per mille sign
pertenk U+2031 (8241) HTML 5.0 per ten thousand sign (basis point)
prime U+2032 (8242) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech prime (arcminutes, feet)
Prime U+2033 (8243) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech double prime (arcseconds, inches)
tprime U+2034 (8244) HTML 5.0 triple prime (thirds, lignes)
bprime, backprime U+2035 (8245) HTML 5.0 reversed prime (back prime)
lsaquo U+2039 (8249) HTML 4.0 HTMLspecial ISO proposed single left-pointing angle quotation mark[n]
rsaquo U+203A (8250) HTML 4.0 HTMLspecial ISO proposed single right-pointing angle quotation mark[n]
oline, OverBar U+203E (8254)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: OverBar
HTMLsymbol New overline (spacing overscore)
caret U+2041 (8257) HTML 5.0 caret insertion point
hybull U+2043 (8259) HTML 5.0 hyphen bullet
frasl U+2044 (8260) HTML 4.0 HTMLsymbol New fraction slash (solidus)
bsemi U+204F (8271) HTML 5.0 reversed semicolon (backward semicolon)
qprime U+2057 (8279) HTML 5.0 quadruple prime (fourths)
MediumSpace U+205F (8287) HTML 5.0 medium mathematical space (medium space)
NoBreak U+2060 (8288) HTML 5.0 word joiner (no break)
ApplyFunction, af U+2061 (8289) HTML 5.0 function application (apply function)
InvisibleTimes, it U+2062 (8290) HTML 5.0 invisible times
InvisibleComma, ic U+2063 (8291) HTML 5.0 invisible separator (invisible comma)
euro U+20AC (8364) HTML 4.0 HTMLspecial New euro sign
tdot, TripleDot U+20DB (8411) HTML 5.0 combining three dots above
DotDot U+20DC (8412) HTML 5.0 combining four dots above
Copf, complexes U+2102 (8450) HTML 5.0 double-struck capital C (Complex number)
incare U+2105 (8453) HTML 5.0 Care of
gscr U+210A (8458) HTML 5.0 script small g
hamilt, HilbertSpace, Hscr U+210B (8459) HTML 5.0 script capital H (Hilbert space, Hamiltonian mechanics)
Hfr, Poincareplane U+210C (8460) HTML 5.0 black-letter capital H (Fraktur capital H, Poincare plane)
quaternions, Hopf U+210D (8461) HTML 5.0 double-struck capital H (Quaternion)
planckh U+210E (8462) HTML 5.0 Planck constant
planck, hbar, plankv, hslash U+210F (8463) HTML 5.0 Planck constant over two pi (h bar, h slash, Planck variant)
Iscr, imagline U+2110 (8464) HTML 5.0 script capital I (image line)
image, Im, imagpart, Ifr U+2111 (8465)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Im, imagpart, and Ifr
HTMLsymbol ISOamso black-letter capital I (Fraktur capital I, imaginary part)
Lscr, lagran, Laplacetrf U+2112 (8466) HTML 5.0 script capital L (Lagrangian mechanics, Laplace transform)
ell U+2113 (8467) HTML 5.0 script small l (ell, a mathematical symbol)
Nopf, naturals U+2115 (8469) HTML 5.0 double-struck capital N (Natural number)
numero U+2116 (8470) HTML 5.0 Numero sign
copysr U+2117 (8471) HTML 5.0 Sound recording copyright
weierp, wp U+2118 (8472)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: wp
HTMLsymbol ISOamso script capital P (power set, Weierstrass p)
Popf, primes U+2119 (8473) HTML 5.0 double-struck capital P (Prime number)
rationals, Qopf U+211A (8474) HTML 5.0 double-struck capital Q (Rational number)
Rscr, realine U+211B (8475) HTML 5.0 script capital R (Riemann integral)
real, Re, realpart, Rfr U+211C (8476)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Re, realpart, and Rfr
HTMLsymbol ISOamso black-letter capital R (Fraktur capital R, real part symbol)
reals, Ropf U+211D (8477) HTML 5.0 double-struck capital R (Real number)
rx U+211E (8478) HTML 5.0 Prescription Take (Rx)
trade, TRADE U+2122 (8482)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: TRADE
HTMLsymbol ISOnum trademark symbol
integers, Zopf U+2124 (8484) HTML 5.0 double-struck capital Z (Integer)
mho U+2127 (8487) HTML 5.0 Inverted Ohm sign (Mho)
Zfr, zeetrf U+2128 (8488) HTML 5.0 black-letter capital Z (Fraktur capital Z, dram)
iiota U+2129 (8489) HTML 5.0 turned Greek small letter iota (inverted iota)
bernou, Bernoullis, Bscr U+212C (8492) HTML 5.0 script capital B (Bernoulli polynomials)
Cfr, Cayleys U+212D (8493) HTML 5.0 black-letter capital C (Fraktur capital C)
escr U+212F (8495) HTML 5.0 script small e
Escr, expectation U+2130 (8496) HTML 5.0 script capital E (electromotive force)
Fscr, Fouriertrf U+2131 (8497) HTML 5.0 script capital F (Fourier transform)
phmmat, Mellintrf, Mscr U+2133 (8499) HTML 5.0 script capital M (Mellin transform, M-matrix (physics))
order, orderof, oscr U+2134 (8500) HTML 5.0 script small o (order, of inferior order to)
alefsym, aleph U+2135 (8501)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: aleph
HTMLsymbol New alef symbol (first transfinite cardinal)[o]
beth U+2136 (8502) HTML 5.0 Bet symbol (Beth symbol)[p]
gimel U+2137 (8503) HTML 5.0 Gimel symbol[q]
daleth U+2138 (8504) HTML 5.0 Dalet symbol (Daleth symbol)[r]
CapitalDifferentialD, DD U+2145 (8517) HTML 5.0 double-struck italic capital D
DifferentialD, dd U+2146 (8518) HTML 5.0 double-struck italic small d
ExponentialE, exponentiale, ee U+2147 (8519) HTML 5.0 double-struck italic small e
ImaginaryI, ii U+2148 (8520) HTML 5.0 double-struck italic small i
frac13 U+2153 (8531) HTML 5.0 vulgar fraction one third (fraction one third)
frac23 U+2154 (8532) HTML 5.0 vulgar fraction two thirds (fraction two thirds)
frac15 U+2155 (8533) HTML 5.0 vulgar fraction one fifth (fraction one fifth)
frac25 U+2156 (8534) HTML 5.0 vulgar fraction two fifths (fraction two fifths)
frac35 U+2157 (8535) HTML 5.0 vulgar fraction three fifths (fraction three fifths)
frac45 U+2158 (8536) HTML 5.0 vulgar fraction four fifths (fraction four fifths)
frac16 U+2159 (8537) HTML 5.0 vulgar fraction one sixth (fraction one sixth)
frac56 U+215A (8538) HTML 5.0 vulgar fraction five sixths (fraction five sixths)
frac18 U+215B (8539) HTML 5.0 vulgar fraction one eighth (fraction one eighth)
frac38 U+215C (8540) HTML 5.0 vulgar fraction three eighths (fraction three eighths)
frac58 U+215D (8541) HTML 5.0 vulgar fraction five eighths (fraction five eighths)
frac78 U+215E (8542) HTML 5.0 vulgar fraction seven eighths (fraction seven eighths)
larr, leftarrow, LeftArrow, slarr, ShortLeftArrow U+2190 (8592)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: leftarrow, LeftArrow, slarr, and ShortLeftArrow
HTMLsymbol ISOnum leftwards arrow
uarr, uparrow, UpArrow, ShortUpArrow U+2191 (8593)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: uparrow, UpArrow, and ShortUpArrow
HTMLsymbol ISOnum upwards arrow
rarr, rightarrow, RightArrow, srarr, ShortRightArrow U+2192 (8594)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: rightarrow, RightArrow, srarr, and ShortRightArrow
HTMLsymbol ISOnum rightwards arrow
darr, downarrow, DownArrow, ShortDownArrow U+2193 (8595)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: downarrow, DownArrow, and ShortDownArrow
HTMLsymbol ISOnum downwards arrow
harr, leftrightarrow, LeftRightArrow U+2194 (8596)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: leftrightarrow and LeftRightArrow
HTMLsymbol ISOamsa left right arrow (horizontal arrow)
varr, updownarrow, UpDownArrow U+2195 (8597) HTML 5.0 up down arrow (vertical arrow)
nwarr, UpperLeftArrow, nwarrow U+2196 (8598) HTML 5.0 north west arrow (upper left arrow)
nearr, UpperRightArrow, nearrow U+2197 (8599) HTML 5.0 north east arrow (upper right arrow)
searr, searrow, LowerRightArrow U+2198 (8600) HTML 5.0 south east arrow (lower right arrow)
swarr, swarrow, LowerLeftArrow U+2199 (8601) HTML 5.0 south west arrow (lower left arrow)
nlarr, nleftarrow U+219A (8602) HTML 5.0 leftwards arrow with stroke (not left arrow)
nrarr, nrightarrow U+219B (8603) HTML 5.0 rightwards arrow with stroke (not right arrow)
rarrw, rightsquigarrow U+219D (8605) HTML 5.0 rightwards wave arrow (rightwards squiggle arrow)
Larr, twoheadleftarrow U+219E (8606) HTML 5.0 leftwards two headed arrow
Uarr U+219F (8607) HTML 5.0 upwards two headed arrow
Rarr, twoheadrightarrow U+21A0 (8608) HTML 5.0 rightwards two headed arrow
Darr U+21A1 (8609) HTML 5.0 downwards two headed arrow
larrtl, leftarrowtail U+21A2 (8610) HTML 5.0 leftwards arrow with tail
rarrtl, rightarrowtail U+21A3 (8611) HTML 5.0 rightwards arrow with tail
LeftTeeArrow, mapstoleft U+21A4 (8612) HTML 5.0 leftwards arrow from bar (maps to leftward, left tee arrow)
UpTeeArrow, mapstoup U+21A5 (8613) HTML 5.0 upwards arrow from bar (maps to upward, up tee arrow)
map, RightTeeArrow, mapsto U+21A6 (8614) HTML 5.0 rightwards arrow from bar (maps to, right tee arrow)
DownTeeArrow, mapstodown U+21A7 (8615) HTML 5.0 downwards arrow from bar (maps to downward, down tee arrow)
larrhk, hookleftarrow U+21A9 (8617) HTML 5.0 leftwards arrow with hook
rarrhk, hookrightarrow U+21AA (8618) HTML 5.0 rightwards arrow with hook
larrlp, looparrowleft U+21AB (8619) HTML 5.0 leftwards arrow with loop
rarrlp, looparrowright U+21AC (8620) HTML 5.0 rightwards arrow with loop
harrw, leftrightsquigarrow U+21AD (8621) HTML 5.0 left right wave arrow (horizontal wave arrow, left right squiggle arrow)
nharr, nleftrightarrow U+21AE (8622) HTML 5.0 left right arrow with stroke (not horizontal arrow, not left right arrow)
lsh, Lsh U+21B0 (8624) HTML 5.0 upwards arrow with tip leftwards (left shift)
rsh, Rsh U+21B1 (8625) HTML 5.0 upwards arrow with tip rightwards (right shift)
ldsh U+21B2 (8626) HTML 5.0 downwards arrow with tip leftwards (left down shift)
rdsh U+21B3 (8627) HTML 5.0 downwards arrow with tip rightwards (right down shift)
crarr U+21B5 (8629) HTML 4.0 HTMLsymbol New downwards arrow with corner leftwards (carriage return)
cularr, curvearrowleft U+21B6 (8630) HTML 5.0 anticlockwise top semicircle arrow (curve arrow left)
curarr, curvearrowright U+21B7 (8631) HTML 5.0 clockwise top semicircle arrow (curve arrow right)
olarr, circlearrowleft U+21BA (8634) HTML 5.0 anticlockwise open circle arrow (circle arrow left, open left arrow)
orarr, circlearrowright U+21BB (8635) HTML 5.0 clockwise open circle arrow (circle arrow right, open right arrow)
lharu, LeftVector, leftharpoonup U+21BC (8636) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb upwards (left vector)
lhard, leftharpoondown, DownLeftVector U+21BD (8637) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb downwards (down left vector)
uharr, upharpoonright, RightUpVector U+21BE (8638) HTML 5.0 upwards harpoon with barb rightwards (right up vector)
uharl, upharpoonleft, LeftUpVector U+21BF (8639) HTML 5.0 upwards harpoon with barb leftwards (left up vector)
rharu, RightVector, rightharpoonup U+21C0 (8640) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb upwards (right vector)
rhard, rightharpoondown, DownRightVector U+21C1 (8641) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb downwards (down right vector)
dharr, RightDownVector, downharpoonright U+21C2 (8642) HTML 5.0 downwards harpoon with barb rightwards (right down vector)
dharl, LeftDownVector, downharpoonleft U+21C3 (8643) HTML 5.0 downwards harpoon with barb leftwards (left down vector)
rlarr, rightleftarrows, RightArrowLeftArrow U+21C4 (8644) HTML 5.0 rightwards arrow over leftwards arrow
udarr, UpArrowDownArrow U+21C5 (8645) HTML 5.0 upwards arrow leftwards of downwards arrow
lrarr, leftrightarrows, LeftArrowRightArrow U+21C6 (8646) HTML 5.0 leftwards arrow over rightwards arrow
llarr, leftleftarrows U+21C7 (8647) HTML 5.0 leftwards paired arrows
uuarr, upuparrows U+21C8 (8648) HTML 5.0 upwards paired arrows
rrarr, rightrightarrows U+21C9 (8649) HTML 5.0 rightwards paired arrows
ddarr, downdownarrows U+21CA (8650) HTML 5.0 downwards paired arrows
lrhar, ReverseEquilibrium, leftrightharpoons U+21CB (8651) HTML 5.0 leftwards harpoon over rightwards harpoon (Reverse Equilibrium)
rlhar, rightleftharpoons, Equilibrium U+21CC (8652) HTML 5.0 rightwards harpoon over leftwards harpoon (Equilibrium)
nlArr, nLeftarrow U+21CD (8653) HTML 5.0 leftwards double arrow with stroke (not leftwards double arrow)
nhArr, nLeftrightarrow U+21CE (8654) HTML 5.0 left right double arrow with stroke (not horizontal double arrow, not left right double arrow)
nrArr, nRightarrow U+21CF (8655) HTML 5.0 rightwards double arrow with stroke (not rightwards double arrow)
lArr, Leftarrow, DoubleLeftArrow U+21D0 (8656)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Leftarrow and DoubleLeftArrow
HTMLsymbol ISOtech leftwards double arrow[s]
uArr, Uparrow, DoubleUpArrow U+21D1 (8657)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Uparrow and DoubleUpArrow
HTMLsymbol ISOamsa upwards double arrow
rArr, Rightarrow, Implies, DoubleRightArrow U+21D2 (8658)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Rightarrow, Implies, and DoubleRightArrow
HTMLsymbol ISOnum rightwards double arrow (Implies)[t]
dArr, Downarrow, DoubleDownArrow U+21D3 (8659)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Downarrow and DoubleDownArrow
HTMLsymbol ISOamsa downwards double arrow
hArr, Leftrightarrow, DoubleLeftRightArrow, iff U+21D4 (8660)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Leftrightarrow, DoubleLeftRightArrow, and iff
HTMLsymbol ISOamsa left right double arrow (Iff)
vArr, Updownarrow, DoubleUpDownArrow U+21D5 (8661) HTML 5.0 up down double arrow
nwArr U+21D6 (8662) HTML 5.0 north west double arrow
neArr U+21D7 (8663) HTML 5.0 north east double arrow
seArr U+21D8 (8664) HTML 5.0 south east double arrow
swArr U+21D9 (8665) HTML 5.0 south west double arrow
lAarr, Lleftarrow U+21DA (8666) HTML 5.0 leftwards triple arrow
rAarr, Rrightarrow U+21DB (8667) HTML 5.0 rightwards triple arrow
zigrarr U+21DD (8669) HTML 5.0 rightwards squiggle arrow (rightwards zigzag arrow)
larrb, LeftArrowBar U+21E4 (8676) HTML 5.0 leftwards arrow to bar
rarrb, RightArrowBar U+21E5 (8677) HTML 5.0 rightwards arrow to bar
duarr, DownArrowUpArrow U+21F5 (8693) HTML 5.0 downwards arrow leftwards of upwards arrow
loarr U+21FD (8701) HTML 5.0 leftwards open-headed arrow
roarr U+21FE (8702) HTML 5.0 rightwards open-headed arrow
hoarr U+21FF (8703) HTML 5.0 left right open-headed arrow (horizontal open-headed arrow)
forall, ForAll U+2200 (8704)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ForAll
HTMLsymbol ISOtech for all
comp, complement U+2201 (8705) HTML 5.0 complement
part, PartialD U+2202 (8706)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: PartialD
HTMLsymbol ISOtech partial differential
exist, Exists U+2203 (8707)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Exists
HTMLsymbol ISOtech there exists
nexist, NotExists, nexists U+2204 (8708) HTML 5.0 there does not exist
empty, emptyset, emptyv, varnothing U+2205 (8709)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: emptyset, emptyv, and varnothing
HTMLsymbol ISOamso empty set (null set, empty variable, variable nothing); see also U+8960, ⌀
nabla, Del U+2207 (8711)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Del
HTMLsymbol ISOtech nabla (del, vector differential operator)
isin, isinv, Element, in U+2208 (8712)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: isinv, Element, and in
HTMLsymbol ISOtech element of (in set)
notin, NotElement, notinva U+2209 (8713)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: NotElement and notinva
HTMLsymbol ISOtech not an element of (not in set)
niv, ReverseElement, ni, SuchThat U+220B (8715)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: niv, ReverseElement, and SuchThat
HTMLsymbol ISOtech contains as member (Reversed element, Reversed in set, such that)
notni, notniva, NotReverseElement U+220C (8716) HTML 5.0 does not contain as member (Not reversed element, nor reversed in set)
prod, Product U+220F (8719)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Product
HTMLsymbol ISOamsb n-ary product (product sign)[u]
coprod, Coproduct U+2210 (8720) HTML 5.0 n-ary coproduct (coproduct sign)
sum, Sum U+2211 (8721)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Sum
HTMLsymbol ISOamsb n-ary summation[v]
minus U+2212 (8722) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech minus sign
mnplus, mp, MinusPlus U+2213 (8723) HTML 5.0 minus-or-plus sign (minus–plus sign)
plusdo, dotplus U+2214 (8724) HTML 5.0 dot plus (dot plus sign, plus dot sign)
setmn, setminus, Backslash, ssetmn, smallsetminus U+2216 (8726) HTML 5.0 set minus
lowast U+2217 (8727) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech asterisk operator
compfn, SmallCircle U+2218 (8728) HTML 5.0 ring operator (composition function, small circle)
radic, Sqrt U+221A (8730)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Sqrt
HTMLsymbol ISOtech square root (radical sign)
prop, propto, Proportional, vprop, varpropto U+221D (8733)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: propto, Proportional, vprop, and varpropto
HTMLsymbol ISOtech proportional to
infin U+221E (8734) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech infinity
angrt U+221F (8735) HTML 5.0 Right angle
ang, angle U+2220 (8736)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: angle
HTMLsymbol ISOamso angle
angmsd, measuredangle U+2221 (8737) HTML 5.0 measured angle
angsph U+2222 (8738) HTML 5.0 Spherical angle
mid, VerticalBar, smid, shortmid U+2223 (8739) HTML 5.0 divides (vertical bar, mid, short mid)
nmid, NotVerticalBar, nsmid, nshortmid U+2224 (8740) HTML 5.0 does not divide (not vertical bar, not mid, not short mid)
par, parallel, DoubleVerticalBar, spar, shortparallel U+2225 (8741) HTML 5.0 parallel to (double vertical bar)
npar, nparallel, NotDoubleVerticalBar, nspar, nshortparallel U+2226 (8742) HTML 5.0 not parallel to (not double vertical bar)
and, wedge U+2227 (8743)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: wedge
HTMLsymbol ISOtech logical and (wedge)
or, vee U+2228 (8744)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: vee
HTMLsymbol ISOtech logical or (vee)
cap U+2229 (8745) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech intersection (cap)
cup U+222A (8746) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOtech union (cup)
int, Integral U+222B (8747)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Integral
HTMLsymbol ISOtech integral
Int U+222C (8748) HTML 5.0 double integral
tint, iiint U+222D (8749) HTML 5.0 triple integral
conint, oint, ContourIntegral U+222E (8750) HTML 5.0 contour integral (circle integral)
Conint, DoubleContourIntegral U+222F (8751) HTML 5.0 Surface integral (double contour integral)
Cconint U+2230 (8752) HTML 5.0 Volume integral
cwint U+2231 (8753) HTML 5.0 clockwise integral
cwconint, ClockwiseContourIntegral U+2232 (8754) HTML 5.0 clockwise contour integral
awconint, CounterClockwiseContourIntegral U+2233 (8755) HTML 5.0 anticlockwise contour integral
there4, therefore, Therefore U+2234 (8756)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: therefore and Therefore
HTMLsymbol ISOtech therefore
becaus, because, Because U+2235 (8757) HTML 5.0 because
ratio U+2236 (8758) HTML 5.0 Ratio
Colon, Proportion U+2237 (8759) HTML 5.0 Proportion
minusd, dotminus U+2238 (8760) HTML 5.0 dot minus
mDDot U+223A (8762) HTML 5.0 Geometric proportion
homtht U+223B (8763) HTML 5.0 Homothetic
sim, Tilde, thksim, thicksim U+223C (8764)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Tilde, thksim, and thicksim
HTMLsymbol ISOtech tilde operator (varies with, similar to, thick tilde)[w]
bsim, backsim U+223D (8765) HTML 5.0 reversed tilde (back similar to)
ac, mstpos U+223E (8766) HTML 5.0 inverted lazy s
acd U+223F (8767) HTML 5.0 Sine wave
wreath, VerticalTilde, wr U+2240 (8768) HTML 5.0 Wreath product (vertical tilde)
nsim, NotTilde U+2241 (8769) HTML 5.0 Not Tilde (is not similar to)
esim, EqualTilde, eqsim U+2242 (8770) HTML 5.0 minus tilde (equal tilde)
sime, TildeEqual, simeq U+2243 (8771) HTML 5.0 asymptotically equal to (tilde equal)
nsime, nsimeq, NotTildeEqual U+2244 (8772) HTML 5.0 not asymptotically equal to (not tilde equal)
cong, TildeFullEqual U+2245 (8773)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: TildeFullEqual
HTMLsymbol ISOtech approximately equal to (congruent to)
simne U+2246 (8774) HTML 5.0 approximately but not actually equal to (similar but not equal to)
ncong, NotTildeFullEqual U+2247 (8775) HTML 5.0 neither approximately nor actually equal to (not congruent to)
asymp, ap, TildeTilde, approx, thkap, thickapprox U+2248 (8776)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: ap, TildeTilde, approx, thkap, and thickapprox
HTMLsymbol ISOamsr almost equal to (asymptotic to, approximately, tilde over tilde)
nap, NotTildeTilde, napprox U+2249 (8777) HTML 5.0 not almost equal to (not approximately, not tilde over tilde)
ape, approxeq U+224A (8778) HTML 5.0 almost equal or equal to (approximately equal to)
apid U+224B (8779) HTML 5.0 triple tilde
bcong, backcong U+224C (8780) HTML 5.0 all equal to (backwards congruent to)
asympeq, CupCap U+224D (8781) HTML 5.0 equivalent to (asymptotically equivalent to, Cup and Cap)
bump, HumpDownHump, Bumpeq U+224E (8782) HTML 5.0 geometrically equivalent to (bump equals, hump and down hump equals)
bumpe, HumpEqual, bumpeq U+224F (8783) HTML 5.0 difference between (hump equals)
esdot, DotEqual, doteq U+2250 (8784) HTML 5.0 Approaches the limit (dot equal)
eDot, doteqdot U+2251 (8785) HTML 5.0 geometrically equal to (dot equal dot)
efDot, fallingdotseq U+2252 (8786) HTML 5.0 approximately equal to or the image of (falling dot sequence)
erDot, risingdotseq U+2253 (8787) HTML 5.0 image of or approximately equal to (rising dot sequence)
colone, coloneq, Assign U+2254 (8788) HTML 5.0 colon equals (Assignment (computer science))
ecolon, eqcolon U+2255 (8789) HTML 5.0 equals colon
ecir, eqcirc U+2256 (8790) HTML 5.0 ring in equal to (equals circle)
cire, circeq U+2257 (8791) HTML 5.0 ring equal to (circle equals)
wedgeq U+2259 (8793) HTML 5.0 estimates (wedge equals)
veeeq U+225A (8794) HTML 5.0 equiangular to (vee equals)
trie, triangleq U+225C (8796) HTML 5.0 delta equal to (triangle equals)
equest, questeq U+225F (8799) HTML 5.0 questioned equal to
ne, NotEqual U+2260 (8800)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: NotEqual
HTMLsymbol ISOtech not equal to
equiv, Congruent U+2261 (8801)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: Congruent
HTMLsymbol ISOtech identical to; sometimes used for 'equivalent to' or 'congruent'
nequiv, NotCongruent U+2262 (8802) HTML 5.0 not identical to; sometimes used for 'not congruent'
le, leq U+2264 (8804)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: leq
HTMLsymbol ISOtech less-than or equal to
ge, GreaterEqual, geq U+2265 (8805)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: GreaterEqual and geq
HTMLsymbol ISOtech greater-than or equal to
lE, LessFullEqual, leqq U+2266 (8806) HTML 5.0 less-than over equal to
gE, GreaterFullEqual, geqq U+2267 (8807) HTML 5.0 greater-than over equal to
lnE, lneqq U+2268 (8808) HTML 5.0 less-than but not equal to
gnE, gneqq U+2269 (8809) HTML 5.0 greater-than but not equal to
Lt, NestedLessLess, ll U+226A (8810) HTML 5.0 much less-than
Gt, NestedGreaterGreater, gg U+226B (8811) HTML 5.0 much greater-than
twixt, between U+226C (8812) HTML 5.0 between
NotCupCap U+226D (8813) HTML 5.0 not equivalent to (not cup cap)
nlt, NotLess, nless U+226E (8814) HTML 5.0 not less-than
ngt, NotGreater, ngtr U+226F (8815) HTML 5.0 not greater-than
nle, NotLessEqual, nleq U+2270 (8816) HTML 5.0 neither less-than nor equal to
nge, NotGreaterEqual, ngeq U+2271 (8817) HTML 5.0 neither greater-than nor equal to
lsim, LessTilde, lesssim U+2272 (8818) HTML 5.0 less-than or equivalent to (less-than tilde, less-than or similar to)
gsim, gtrsim, GreaterTilde U+2273 (8819) HTML 5.0 greater-than or equivalent to (greater-than tilde, greater-than or similar to)
nlsim, NotLessTilde U+2274 (8820) HTML 5.0 neither less-than nor equivalent to (not less-than tilde, neither less-than nor similar to)
ngsim, NotGreaterTilde U+2275 (8821) HTML 5.0 neither greater-than nor equivalent to (not greater-than tilde, neither greater-than nor similar to)
lg, lessgtr, LessGreater U+2276 (8822) HTML 5.0 less-than or greater-than
gl, gtrless, GreaterLess U+2277 (8823) HTML 5.0 greater-than or less-than
ntlg, NotLessGreater U+2278 (8824) HTML 5.0 neither less-than nor greater-than
ntgl, NotGreaterLess U+2279 (8825) HTML 5.0 neither greater-than nor less-than
pr, Precedes, prec U+227A (8826) HTML 5.0 precedes
sc, Succeeds, succ U+227B (8827) HTML 5.0 succeeds
prcue, PrecedesSlantEqual, preccurlyeq U+227C (8828) HTML 5.0 precedes or equal to (precedes curly equals, precedes slant equals)
sccue, SucceedsSlantEqual, succcurlyeq U+227D (8829) HTML 5.0 succeeds or equal to (succeeds curly equals, succeeds slant equals)
prsim, precsim, PrecedesTilde U+227E (8830) HTML 5.0 precedes or equivalent to (precedes or similar to, precedes tilde)
scsim, succsim, SucceedsTilde U+227F (8831) HTML 5.0 succeeds or equivalent to (succeeds or similar to, succeeds tilde)
npr, nprec, NotPrecedes U+2280 (8832) HTML 5.0 does not precede
nsc, nsucc, NotSucceeds U+2281 (8833) HTML 5.0 does not succeed
sub, subset U+2282 (8834)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: subset
HTMLsymbol ISOtech subset of
sup, supset, Superset U+2283 (8835)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: supset and Superset
HTMLsymbol ISOtech superset of
nsub U+2284 (8836) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOamsn not a subset of
nsup U+2285 (8837) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOamsn not a superset of[x]
sube, SubsetEqual, subseteq U+2286 (8838)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: SubsetEqual and subseteq
HTMLsymbol ISOtech subset of or equal to
supe, supseteq, SupersetEqual U+2287 (8839)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: supseteq and SupersetEqual
HTMLsymbol ISOtech superset of or equal to
nsube, nsubseteq, NotSubsetEqual U+2288 (8840) HTML 5.0 neither a subset of nor equal to
nsupe, nsupseteq, NotSupersetEqual U+2289 (8841) HTML 5.0 neither a superset of nor equal to
subne, subsetneq U+228A (8842) HTML 5.0 subset of with not equal to
supne, supsetneq U+228B (8843) HTML 5.0 superset of with not equal to
cupdot U+228D (8845) HTML 5.0 multiset multiplication (cup dot)
uplus, UnionPlus U+228E (8846) HTML 5.0 multiset union (union plus)
sqsub, SquareSubset, sqsubset U+228F (8847) HTML 5.0 square image of (square subset)
sqsup, SquareSuperset, sqsupset U+2290 (8848) HTML 5.0 square original of (square superset)
sqsube, SquareSubsetEqual, sqsubseteq U+2291 (8849) HTML 5.0 square image of or equal to (square subset equal)
sqsupe, SquareSupersetEqual, sqsupseteq U+2292 (8850) HTML 5.0 square original of or equal to (square superset equal)
sqcap, SquareIntersection U+2293 (8851) HTML 5.0 square cap (square intersection)
sqcup, SquareUnion U+2294 (8852) HTML 5.0 square cup (square union)
oplus, CirclePlus U+2295 (8853)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: CirclePlus
HTMLsymbol ISOamsb circled plus (direct sum)
ominus, CircleMinus U+2296 (8854) HTML 5.0 circled minus
otimes, CircleTimes U+2297 (8855)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: CircleTimes
HTMLsymbol ISOamsb circled times (vector product)
osol U+2298 (8856) HTML 5.0 circled division slash (circled solidus)
odot, CircleDot U+2299 (8857) HTML 5.0 circled dot operator (circled dot)
ocir, circledcirc U+229A (8858) HTML 5.0 circled ring operator (circled circle)
oast, circledast U+229B (8859) HTML 5.0 circled asterisk operator
odash, circleddash U+229D (8861) HTML 5.0 circled dash
plusb, boxplus U+229E (8862) HTML 5.0 squared plus (boxed plus)
minusb, boxminus U+229F (8863) HTML 5.0 squared minus (boxed minus)
timesb, boxtimes U+22A0 (8864) HTML 5.0 squared times (boxed times)
sdotb, dotsquare U+22A1 (8865) HTML 5.0 squared dot operator (boxed small dot)
vdash, RightTee U+22A2 (8866) HTML 5.0 right tack (proves, right tee)
dashv, LeftTee U+22A3 (8867) HTML 5.0 left tack (left tee)
top, DownTee U+22A4 (8868) HTML 5.0 down tack (top tack, down tee)
bottom, bot, perp, UpTee U+22A5 (8869)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: bottom, bot, and UpTee
HTMLsymbol ISOtech up tack (orthogonal to, perpendicular, bottom tack, up tee)[y]
models U+22A7 (8871) HTML 5.0 models
vDash, DoubleRightTee U+22A8 (8872) HTML 5.0 true (double right tee)
Vdash U+22A9 (8873) HTML 5.0 forces
Vvdash U+22AA (8874) HTML 5.0 triple vertical bar right turnstile
VDash U+22AB (8875) HTML 5.0 double vertical bar double right turnstile
nvdash U+22AC (8876) HTML 5.0 does not prove
nvDash U+22AD (8877) HTML 5.0 not true
nVdash U+22AE (8878) HTML 5.0 does not force
nVDash U+22AF (8879) HTML 5.0 negated double vertical bar double right turnstile
prurel U+22B0 (8880) HTML 5.0 precedes under relation
vltri, vartriangleleft, LeftTriangle U+22B2 (8882) HTML 5.0 Normal subgroup of (left triangle)
vrtri, vartriangleright, RightTriangle U+22B3 (8883) HTML 5.0 contains as Normal subgroup (right triangle)
ltrie, trianglelefteq, LeftTriangleEqual U+22B4 (8884) HTML 5.0 Normal subgroup of or equal to (left triangle equal)
rtrie, trianglerighteq, RightTriangleEqual U+22B5 (8885) HTML 5.0 contains as Normal subgroup or equal to (right triangle equal)
origof U+22B6 (8886) HTML 5.0 original of
imof U+22B7 (8887) HTML 5.0 image of
mumap, multimap U+22B8 (8888) HTML 5.0 multimap
hercon U+22B9 (8889) HTML 5.0 Hermitian conjugate matrix
intcal, intercal U+22BA (8890) HTML 5.0 intercalate
veebar U+22BB (8891) HTML 5.0 xor
barvee U+22BD (8893) HTML 5.0 nor
angrtvb U+22BE (8894) HTML 5.0 right angle with arc
lrtri U+22BF (8895) HTML 5.0 Right triangle (lower right triangle)
xwedge, Wedge, bigwedge U+22C0 (8896) HTML 5.0 n-ary logical and (x wedge, big wedge)
xvee, Vee, bigvee U+22C1 (8897) HTML 5.0 n-ary logical or (x vee, big vee)
xcap, Intersection, bigcap U+22C2 (8898) HTML 5.0 n-ary intersection (x cap, big cap)
xcup, Union, bigcup U+22C3 (8899) HTML 5.0 n-ary Union (x cup, big cup)
diam, diamond, Diamond U+22C4 (8900) HTML 5.0 Diamond operator
sdot U+22C5 (8901) HTML 4.0 HTMLsymbol ISOamsb dot operator (small dot)[z]
sstarf, Star U+22C6 (8902) HTML 5.0 star operator
divonx, divideontimes U+22C7 (8903) HTML 5.0 division times
bowtie U+22C8 (8904) HTML 5.0 bowtie
ltimes U+22C9 (8905) HTML 5.0 left normal factor semidirect product (left times)
rtimes U+22CA (8906) HTML 5.0 right normal factor semidirect product (right times)
lthree, leftthreetimes U+22CB (8907) HTML 5.0 left semidirect product (left three times)
rthree, rightthreetimes U+22CC (8908) HTML 5.0 right semidirect product (right three times)
bsime, backsimeq U+22CD (8909) HTML 5.0 reversed tilde equals (back similar or equal to)
cuvee, curlyvee U+22CE (8910) HTML 5.0 curly logical or (curly vee)
cuwed, curlywedge U+22CF (8911) HTML 5.0 curly logical and (curly wedge)
Sub, Subset U+22D0 (8912) HTML 5.0 double subset
Sup, Supset U+22D1 (8913) HTML 5.0 double superset
Cap U+22D2 (8914) HTML 5.0 double intersection (double cap)
Cup U+22D3 (8915) HTML 5.0 double union (double cup)
fork, pitchfork U+22D4 (8916) HTML 5.0 pitchfork (Transversality theorem)
epar U+22D5 (8917) HTML 5.0 equal and parallel to
ltdot, lessdot U+22D6 (8918) HTML 5.0 less-than with dot
gtdot, gtrdot U+22D7 (8919) HTML 5.0 greater-than with dot
Ll U+22D8 (8920) HTML 5.0 very much less-than[aa]
Gg, ggg U+22D9 (8921) HTML 5.0 very much greater-than
leg, LessEqualGreater, lesseqgtr U+22DA (8922) HTML 5.0 less-than equal to or greater-than
gel, gtreqless, GreaterEqualLess U+22DB (8923) HTML 5.0 greater-than equal to or less-than
cuepr, curlyeqprec U+22DE (8926) HTML 5.0 equal to or precedes (curly equal to or precedes)
cuesc, curlyeqsucc U+22DF (8927) HTML 5.0 equal to or succeeds (curly equal to or succeeds)
nprcue, NotPrecedesSlantEqual U+22E0 (8928) HTML 5.0 does not precede or equal (not precedes curly equal, not precedes slant equal)
nsccue, NotSucceedsSlantEqual U+22E1 (8929) HTML 5.0 does not succeed or equal (not succeeds curly equal, not succeeds slant equal)
nsqsube, NotSquareSubsetEqual U+22E2 (8930) HTML 5.0 not square image of or equal to (not square subset equal)
nsqsupe, NotSquareSupersetEqual U+22E3 (8931) HTML 5.0 not square original of or equal to (not square superset equal)
lnsim U+22E6 (8934) HTML 5.0 less-than but not equivalent to (less-than but not similar to)
gnsim U+22E7 (8935) HTML 5.0 greater-than but not equivalent to (greater-than but not similar to)
prnsim, precnsim U+22E8 (8936) HTML 5.0 precedes but not equivalent to (precedes but not similar to)
scnsim, succnsim U+22E9 (8937) HTML 5.0 succeeds but not equivalent to (succeeds but not similar to)
nltri, ntriangleleft, NotLeftTriangle U+22EA (8938) HTML 5.0 not normal subgroup of (not left triangle)
nrtri, ntriangleright, NotRightTriangle U+22EB (8939) HTML 5.0 does not contain as normal subgroup (not right triangle)
nltrie, ntrianglelefteq, NotLeftTriangleEqual U+22EC (8940) HTML 5.0 not normal subgroup of or equal to (not left triangle equal)
nrtrie, ntrianglerighteq, NotRightTriangleEqual U+22ED (8941) HTML 5.0 does not contain as normal subgroup or equal (not right triangle equal)
vellip U+22EE (8942) HTML 5.0 vertical ellipsis
ctdot U+22EF (8943) HTML 5.0 midline horizontal ellipsis (centered triple dot)
utdot U+22F0 (8944) HTML 5.0 up right diagonal ellipsis (upward triple dot)
dtdot U+22F1 (8945) HTML 5.0 down right diagonal ellipsis (downward triple dot)
disin U+22F2 (8946) HTML 5.0 element of with long horizontal stroke
isinsv U+22F3 (8947) HTML 5.0 element of with vertical bar at end of horizontal stroke
isins U+22F4 (8948) HTML 5.0 small element of with vertical bar at end of horizontal stroke
isindot U+22F5 (8949) HTML 5.0 element of with dot above
notinvc U+22F6 (8950) HTML 5.0 element of with overbar
notinvb U+22F7 (8951) HTML 5.0 small element of with overbar
isinE U+22F9 (8953) HTML 5.0 element of with two horizontal strokes
nisd U+22FA (8954) HTML 5.0 contains with long horizontal stroke
xnis U+22FB (8955) HTML 5.0 contains with vertical bar at end of horizontal stroke
nis U+22FC (8956) HTML 5.0 small contains with vertical bar at end of horizontal stroke
notnivc U+22FD (8957) HTML 5.0 contains with overbar
notnivb U+22FE (8958) HTML 5.0 small contains with overbar
barwed, barwedge U+2305 (8965) HTML 5.0 projective
Barwed, doublebarwedge U+2306 (8966) HTML 5.0 perspective
lceil, LeftCeiling U+2308 (8968)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: LeftCeiling
HTMLsymbol ISOamsc left ceiling (APL upstile)
rceil, RightCeiling U+2309 (8969)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: RightCeiling
HTMLsymbol ISOamsc right ceiling
lfloor, LeftFloor U+230A (8970)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: LeftFloor
HTMLsymbol ISOamsc left floor (APL downstile)
rfloor, RightFloor U+230B (8971)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: RightFloor
HTMLsymbol ISOamsc right floor
drcrop U+230C (8972) HTML 5.0 bottom right crop (down right crop)
dlcrop U+230D (8973) HTML 5.0 bottom left crop (down left crop)
urcrop U+230E (8974) HTML 5.0 top right crop (up right crop)
ulcrop U+230F (8975) HTML 5.0 top left crop (up left crop)
bnot U+2310 (8976) HTML 5.0 reversed not sign (backwards not sign)
profline U+2312 (8978) HTML 5.0 arc
profsurf U+2313 (8979) HTML 5.0 segment
telrec U+2315 (8981) HTML 5.0 telephone recorder
target U+2316 (8982) HTML 5.0 position indicator (target)
ulcorn, ulcorner U+231C (8988) HTML 5.0 top left corner (up left corner)
urcorn, urcorner U+231D (8989) HTML 5.0 top right corner (up right corner)
dlcorn, llcorner U+231E (8990) HTML 5.0 bottom left corner (down left corner)
drcorn, lrcorner U+231F (8991) HTML 5.0 bottom right corner (down right corner)
frown, sfrown U+2322 (8994) HTML 5.0 frown
smile, ssmile U+2323 (8995) HTML 5.0 smile
cylcty U+232D (9005) HTML 5.0 cylindricity
profalar U+232E (9006) HTML 5.0 all around-profile
topbot U+2336 (9014) HTML 5.0 APL functional symbol I-beam (top bottom)
ovbar U+233D (9021) HTML 5.0 APL functional symbol circle stile (circle vertical bar)
solbar U+233F (9023) HTML 5.0 APL functional symbol slash bar (solidus bar)
angzarr U+237C (9084) HTML 5.0 right angle with downwards zigzag arrow
lmoust, lmoustache U+23B0 (9136) HTML 5.0 upper left or lower right curly bracket section (left moustache)
rmoust, rmoustache U+23B1 (9137) HTML 5.0 upper right or lower left curly bracket section (right moustache)
tbrk, OverBracket U+23B4 (9140) HTML 5.0 top square bracket (over bracket)
bbrk, UnderBracket U+23B5 (9141) HTML 5.0 bottom square bracket (under bracket)
bbrktbrk U+23B6 (9142) HTML 5.0 bottom square bracket over top square bracket
OverParenthesis U+23DC (9180) HTML 5.0 top parenthesis (over parenthesis)
UnderParenthesis U+23DD (9181) HTML 5.0 bottom parenthesis (under parenthesis)
OverBrace U+23DE (9182) HTML 5.0 top curly bracket (over brace)
UnderBrace U+23DF (9183) HTML 5.0 bottom curly bracket (under brace)
trpezium U+23E2 (9186) HTML 5.0 white trapezium
elinters U+23E7 (9191) HTML 5.0 electrical intersection
blank U+2423 (9251) HTML 5.0 open box (blank)
oS, circledS U+24C8 (9416) HTML 5.0 circled Latin capital letter S
boxh, HorizontalLine U+2500 (9472) HTML 5.0 box drawings light horizontal (horizontal line)
boxv U+2502 (9474) HTML 5.0 box drawings light vertical
boxdr U+250C (9484) HTML 5.0 box drawings light down and right
boxdl U+2510 (9488) HTML 5.0 box drawings light down and left
boxur U+2514 (9492) HTML 5.0 box drawings light up and right
boxul U+2518 (9496) HTML 5.0 box drawings light up and left
boxvr U+251C (9500) HTML 5.0 box drawings light vertical and right
boxvl U+2524 (9508) HTML 5.0 box drawings light vertical and left
boxhd U+252C (9516) HTML 5.0 box drawings light down and horizontal (horizontal and down)
boxhu U+2534 (9524) HTML 5.0 box drawings light up and horizontal (horizontal and up)
boxvh U+253C (9532) HTML 5.0 box drawings light vertical and horizontal
boxH U+2550 (9552) HTML 5.0 box drawings double horizontal
boxV U+2551 (9553) HTML 5.0 box drawings double vertical
boxdR U+2552 (9554) HTML 5.0 box drawings down single and right double
boxDr U+2553 (9555) HTML 5.0 box drawings down double and right single
boxDR U+2554 (9556) HTML 5.0 box drawings double down and right
boxdL U+2555 (9557) HTML 5.0 box drawings down single and left double
boxDl U+2556 (9558) HTML 5.0 box drawings down double and left single
boxDL U+2557 (9559) HTML 5.0 box drawings double down and left
boxuR U+2558 (9560) HTML 5.0 box drawings up single and right double
boxUr U+2559 (9561) HTML 5.0 box drawings up double and right single
boxUR U+255A (9562) HTML 5.0 box drawings double up and right
boxuL U+255B (9563) HTML 5.0 box drawings up single and left double
boxUl U+255C (9564) HTML 5.0 box drawings up double and left single
boxUL U+255D (9565) HTML 5.0 box drawings double up and left
boxvR U+255E (9566) HTML 5.0 box drawings vertical single and right double
boxVr U+255F (9567) HTML 5.0 box drawings vertical double and right single
boxVR U+2560 (9568) HTML 5.0 box drawings double vertical and right
boxvL U+2561 (9569) HTML 5.0 box drawings vertical single and left double
boxVl U+2562 (9570) HTML 5.0 box drawings vertical double and left single
boxVL U+2563 (9571) HTML 5.0 box drawings double vertical and left
boxHd U+2564 (9572) HTML 5.0 box drawings down single and horizontal double (horizontal double and down single)
boxhD U+2565 (9573) HTML 5.0 box drawings down double and horizontal single (horizontal single and down double)
boxHD U+2566 (9574) HTML 5.0 box drawings double down and horizontal (horizontal and down)
boxHu U+2567 (9575) HTML 5.0 box drawings up single and horizontal double (horizontal double and up single)
boxhU U+2568 (9576) HTML 5.0 box drawings up double and horizontal single (horizontal single and up double)
boxHU U+2569 (9577) HTML 5.0 box drawings double up and horizontal (horizontal and up)
boxvH U+256A (9578) HTML 5.0 box drawings vertical single and horizontal double
boxVh U+256B (9579) HTML 5.0 box drawings vertical double and horizontal single
boxVH U+256C (9580) HTML 5.0 box drawings double vertical and horizontal
uhblk U+2580 (9600) HTML 5.0 upper half block
lhblk U+2584 (9604) HTML 5.0 lower half block
block U+2588 (9608) HTML 5.0 full block
blk14 U+2591 (9617) HTML 5.0 light shade (1/4 block)
blk12 U+2592 (9618) HTML 5.0 medium shade (1/2 block)
blk34 U+2593 (9619) HTML 5.0 dark shade (3/4 block)
squ, square, Square U+25A1 (9633) HTML 5.0 white square
squf, squarf, blacksquare, FilledVerySmallSquare U+25AA (9642) HTML 5.0 black small square (filled very small square)
EmptyVerySmallSquare U+25AB (9643) HTML 5.0 white small square (empty very small square)
rect U+25AD (9645) HTML 5.0 white rectangle
marker U+25AE (9646) HTML 5.0 black vertical rectangle (marker)
fltns U+25B1 (9649) HTML 5.0 white parallelogram
xutri, bigtriangleup U+25B3 (9651) HTML 5.0 white up-pointing triangle (big up-pointing triangle)
utrif, blacktriangle U+25B4 (9652) HTML 5.0 black up-pointing small triangle (black triangle, up-pointing triangle filled)
utri, triangle U+25B5 (9653) HTML 5.0 white up-pointing small triangle (up-pointing triangle)
rtrif, blacktriangleright U+25B8 (9656) HTML 5.0 black right-pointing small triangle (black right-pointing triangle, right-pointing triangle filled)
rtri, triangleright U+25B9 (9657) HTML 5.0 white right-pointing small triangle (right-pointing triangle)
xdtri, bigtriangledown U+25BD (9661) HTML 5.0 white down-pointing triangle (big down-pointing triangle)
dtrif, blacktriangledown U+25BE (9662) HTML 5.0 black down-pointing small triangle (black down-pointing triangle, down-pointing triangle filled)
dtri, triangledown U+25BF (9663) HTML 5.0 white down-pointing small triangle (down-pointing triangle)
ltrif, blacktriangleleft U+25C2 (9666) HTML 5.0 black left-pointing small triangle (black left-pointing triangle, left-pointing triangle filled)
ltri, triangleleft U+25C3 (9667) HTML 5.0 white left-pointing small triangle (left-pointing triangle)
loz, lozenge U+25CA (9674)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: lozenge
HTMLsymbol ISOpub lozenge
cir U+25CB (9675) HTML 5.0 white circle (circle)
tridot U+25EC (9708) HTML 5.0 white up-pointing triangle with dot (triangle dot)
xcirc, bigcirc U+25EF (9711) HTML 5.0 large circle (big circle)
ultri U+25F8 (9720) HTML 5.0 upper left triangle
urtri U+25F9 (9721) HTML 5.0 upper right triangle
lltri U+25FA (9722) HTML 5.0 lower left triangle
EmptySmallSquare U+25FB (9723) HTML 5.0 white medium square (empty small square)
FilledSmallSquare U+25FC (9724) HTML 5.0 black medium square (filled small square)
starf, bigstar U+2605 (9733) HTML 5.0 black star (filled star, big star)
star U+2606 (9734) HTML 5.0 white star (star)
phone U+260E (9742) HTML 5.0 black telephone (phone)
female U+2640 (9792) HTML 5.0 female sign
male U+2642 (9794) HTML 5.0 male sign
spades, spadesuit U+2660 (9824)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: spadesuit
HTMLsymbol ISOpub black spade suit[m]
clubs, clubsuit U+2663 (9827)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: clubsuit
HTMLsymbol ISOpub black club suit (shamrock)[m]
hearts, heartsuit U+2665 (9829)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: heartsuit
HTMLsymbol ISOpub black heart suit (valentine)[m]
diams, diamondsuit U+2666 (9830)
 • HTML 4.0
 • HTML 5.0: diamondsuit
HTMLsymbol ISOpub black diamond suit[m]
sung U+266A (9834) HTML 5.0 eighth note (sung)
flat U+266D (9837) HTML 5.0 music flat sign
natur, natural U+266E (9838) HTML 5.0 music natural sign
sharp U+266F (9839) HTML 5.0 music sharp sign
check, checkmark U+2713 (10003) HTML 5.0 check mark
cross U+2717 (10007) HTML 5.0 ballot x (cross)
malt, maltese U+2720 (10016) HTML 5.0 Maltese cross
sext U+2736 (10038) HTML 5.0 six pointed black star (sextile)
VerticalSeparator U+2758 (10072) HTML 5.0 light vertical bar (vertical separator)
lbbrk U+2772 (10098) HTML 5.0 light left tortoise shell bracket ornament
rbbrk U+2773 (10099) HTML 5.0 light right tortoise shell bracket ornament
bsolhsub U+27C8 (10184) HTML 5.0 reverse solidus preceding subset
suphsol U+27C9 (10185) HTML 5.0 superset preceding solidus
lobrk, LeftDoubleBracket U+27E6 (10214) HTML 5.0 mathematical left white square bracket
robrk, RightDoubleBracket U+27E7 (10215) HTML 5.0 mathematical right white square bracket
lang, LeftAngleBracket, langle
 • U+27E8 (10216);
 • U+2329 (9000), previously
 • HTML 4.0: representing left-pointing angle bracket
 • HTML 5.0: LeftAngleBracket and langle
HTMLsymbol ISOtech mathematical left angle bracket (bra)[ab]
rang, RightAngleBracket, rangle
 • U+27E9 (10217);
 • U+232A (9001), previously
 • HTML 4.0: representing right-pointing angle bracket
 • HTML 5.0: RightAngleBracket and rangle
HTMLsymbol ISOtech mathematical right angle bracket (ket)[ac]
Lang U+27EA (10218) HTML 5.0 mathematical left double angle bracket
Rang U+27EB (10219) HTML 5.0 mathematical right double angle bracket
loang U+27EC (10220) HTML 5.0 mathematical left white tortoise shell bracket
roang U+27ED (10221) HTML 5.0 mathematical right white tortoise shell bracket
xlarr, longleftarrow, LongLeftArrow U+27F5 (10229) HTML 5.0 long leftwards arrow
xrarr, longrightarrow, LongRightArrow U+27F6 (10230) HTML 5.0 long rightwards arrow
xharr, longleftrightarrow, LongLeftRightArrow U+27F7 (10231) HTML 5.0 long left right arrow (long horizontal arrow)
xlArr, Longleftarrow, DoubleLongLeftArrow U+27F8 (10232) HTML 5.0 long leftwards double arrow
xrArr, Longrightarrow, DoubleLongRightArrow U+27F9 (10233) HTML 5.0 long rightwards double arrow
xhArr, Longleftrightarrow, DoubleLongLeftRightArrow U+27FA (10234) HTML 5.0 long left right double arrow (long horizontal double arrow)
xmap, longmapsto U+27FC (10236) HTML 5.0 long rightwards arrow from bar (long maps to)
dzigrarr U+27FF (10239) HTML 5.0 long rightwards squiggle arrow (long rightwards zigzag arrow)
nvlArr U+2902 (10498) HTML 5.0 leftwards double arrow with vertical stroke
nvrArr U+2903 (10499) HTML 5.0 rightwards double arrow with vertical stroke
nvHarr U+2904 (10500) HTML 5.0 left right double arrow with vertical stroke
Map U+2905 (10501) HTML 5.0 rightwards two-headed arrow from bar (double maps to)
lbarr U+290C (10508) HTML 5.0 leftwards double dash arrow
rbarr, bkarow U+290D (10509) HTML 5.0 rightwards double dash arrow
lBarr U+290E (10510) HTML 5.0 leftwards triple dash arrow
rBarr, dbkarow U+290F (10511) HTML 5.0 rightwards triple dash arrow
RBarr, drbkarow U+2910 (10512) HTML 5.0 rightwards two-headed triple dash arrow
DDotrahd U+2911 (10513) HTML 5.0 rightwards arrow with dotted stem
UpArrowBar U+2912 (10514) HTML 5.0 upwards arrow to bar
DownArrowBar U+2913 (10515) HTML 5.0 downwards arrow to bar
Rarrtl U+2916 (10518) HTML 5.0 rightwards two-headed arrow with tail
latail U+2919 (10521) HTML 5.0 leftwards arrow-tail
ratail U+291A (10522) HTML 5.0 rightwards arrow-tail
lAtail U+291B (10523) HTML 5.0 leftwards double arrow-tail
rAtail U+291C (10524) HTML 5.0 rightwards double arrow-tail
larrfs U+291D (10525) HTML 5.0 leftwards arrow to black diamond
rarrfs U+291E (10526) HTML 5.0 rightwards arrow to black diamond
larrbfs U+291F (10527) HTML 5.0 leftwards arrow from bar to black diamond
rarrbfs U+2920 (10528) HTML 5.0 rightwards arrow from bar to black diamond
nwarhk U+2923 (10531) HTML 5.0 north west arrow with hook
nearhk U+2924 (10532) HTML 5.0 north east arrow with hook
searhk, hksearow U+2925 (10533) HTML 5.0 south east arrow with hook
swarhk, hkswarow U+2926 (10534) HTML 5.0 south west arrow with hook
nwnear U+2927 (10535) HTML 5.0 north west arrow and north east arrow
nesear, toea U+2928 (10536) HTML 5.0 north east arrow and south east arrow (to east arrow)
seswar, tosa U+2929 (10537) HTML 5.0 south east arrow and south west arrow (to south arrow)
swnwar U+292A (10538) HTML 5.0 south west arrow and north west arrow
rarrc U+2933 (10547) HTML 5.0 wave arrow pointing directly right (right arrow curved)
cudarrr U+2935 (10549) HTML 5.0 arrow pointing rightwards then curving downwards (curved down arrow right)
ldca U+2936 (10550) HTML 5.0 arrow pointing downwards then curving leftwards (left down curved arrow)
rdca U+2937 (10551) HTML 5.0 arrow pointing downwards then curving rightwards (right down curved arrow)
cudarrl U+2938 (10552) HTML 5.0 right-side arc clockwise arrow (curved down arrow left)
larrpl U+2939 (10553) HTML 5.0 left-side arc anticlockwise arrow
curarrm U+293C (10556) HTML 5.0 top arc clockwise arrow with minus (curved right arrow with minus)
cularrp U+293D (10557) HTML 5.0 top arc anticlockwise arrow with plus (curved left arrow with plus)
rarrpl U+2945 (10565) HTML 5.0 rightwards arrow with plus below
harrcir U+2948 (10568) HTML 5.0 left right arrow through small circle
Uarrocir U+2949 (10569) HTML 5.0 upwards two-headed arrow from small circle
lurdshar U+294A (10570) HTML 5.0 left barb up right barb down harpoon (left up right down short arrow)
ldrushar U+294B (10571) HTML 5.0 left barb down right barb up harpoon (left down right up short arrow)
LeftRightVector U+294E (10574) HTML 5.0 left barb up right barb up harpoon (left right vector)
RightUpDownVector U+294F (10575) HTML 5.0 up barb right down barb right harpoon (right up down vector)
DownLeftRightVector U+2950 (10576) HTML 5.0 left barb down right barb down harpoon (down left right vector)
LeftUpDownVector U+2951 (10577) HTML 5.0 up barb left down barb left harpoon (left up down vector)
LeftVectorBar U+2952 (10578) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb up to bar (left vector bar)
RightVectorBar U+2953 (10579) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb up to bar (right vector bar)
RightUpVectorBar U+2954 (10580) HTML 5.0 upwards harpoon with barb right to bar (right up vector bar)
RightDownVectorBar U+2955 (10581) HTML 5.0 downwards harpoon with barb right to bar (right down vector bar)
DownLeftVectorBar U+2956 (10582) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb down to bar (down left vector bar)
DownRightVectorBar U+2957 (10583) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb down to bar (down right vector bar)
LeftUpVectorBar U+2958 (10584) HTML 5.0 upwards harpoon with barb left to bar (left up vector bar)
LeftDownVectorBar U+2959 (10585) HTML 5.0 downwards harpoon with barb left to bar (left down vector bar)
LeftTeeVector U+295A (10586) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb up from bar (left tee vector)
RightTeeVector U+295B (10587) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb up from bar (right tee vector)
RightUpTeeVector U+295C (10588) HTML 5.0 upwards harpoon with barb right from bar (right up tee vector)
RightDownTeeVector U+295D (10589) HTML 5.0 downwards harpoon with barb right from bar (right down tee vector)
DownLeftTeeVector U+295E (10590) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb down from bar (down left tee vector)
DownRightTeeVector U+295F (10591) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb down from bar (down right tee vector)
LeftUpTeeVector U+2960 (10592) HTML 5.0 upwards harpoon with barb left from bar (left up tee vector)
LeftDownTeeVector U+2961 (10593) HTML 5.0 downwards harpoon with barb left from bar (left down tee vector)
lHar U+2962 (10594) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb up above leftwards harpoon with barb down
uHar U+2963 (10595) HTML 5.0 upwards harpoon with barb left beside upwards harpoon with barb right
rHar U+2964 (10596) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb up above rightwards harpoon with barb down
dHar U+2965 (10597) HTML 5.0 downwards harpoon with barb left beside downwards harpoon with barb right
luruhar U+2966 (10598) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb up above rightwards harpoon with barb up
ldrdhar U+2967 (10599) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb down above rightwards harpoon with barb down
ruluhar U+2968 (10600) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb up above leftwards harpoon with barb up
rdldhar U+2969 (10601) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb down above leftwards harpoon with barb down
lharul U+296A (10602) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb up above long dash
llhard U+296B (10603) HTML 5.0 leftwards harpoon with barb down below long dash
rharul U+296C (10604) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb up above long dash
lrhard U+296D (10605) HTML 5.0 rightwards harpoon with barb down below long dash
udhar, UpEquilibrium U+296E (10606) HTML 5.0 upwards harpoon with barb left beside downwards harpoon with barb right (up equilibrium)
duhar, ReverseUpEquilibrium U+296F (10607) HTML 5.0 downwards harpoon with barb left beside upwards harpoon with barb right (reverse up equilibrium)
RoundImplies U+2970 (10608) HTML 5.0 right double arrow with rounded head (round implies)
erarr U+2971 (10609) HTML 5.0 equals sign above rightwards arrow
simrarr U+2972 (10610) HTML 5.0 tilde operator above rightwards arrow (similar to above rightwards arrow)
larrsim U+2973 (10611) HTML 5.0 leftwards arrow above tilde operator (leftwards arrow above similar to)
rarrsim U+2974 (10612) HTML 5.0 rightwards arrow above tilde operator (rightwards arrow above similar to)
rarrap U+2975 (10613) HTML 5.0 rightwards arrow above almost equal to (rightwards arrow above approximately equal to)
ltlarr U+2976 (10614) HTML 5.0 less-than above leftwards arrow
gtrarr U+2978 (10616) HTML 5.0 greater-than above rightwards arrow
subrarr U+2979 (10617) HTML 5.0 subset above rightwards arrow
suplarr U+297B (10619) HTML 5.0 superset above leftwards arrow
lfisht U+297C (10620) HTML 5.0 left fish tail
rfisht U+297D (10621) HTML 5.0 right fish tail
ufisht U+297E (10622) HTML 5.0 up fish tail
dfisht ⥿ U+297F (10623) HTML 5.0 down fish tail
lopar U+2985 (10629) HTML 5.0 left white parenthesis
ropar U+2986 (10630) HTML 5.0 right white parenthesis
lbrke U+298B (10635) HTML 5.0 left square bracket with underbar
rbrke U+298C (10636) HTML 5.0 right square bracket with underbar
lbrkslu U+298D (10637) HTML 5.0 left square bracket with tick in top corner
rbrksld U+298E (10638) HTML 5.0 right square bracket with tick in bottom corner
lbrksld U+298F (10639) HTML 5.0 left square bracket with tick in bottom corner
rbrkslu U+2990 (10640) HTML 5.0 right square bracket with tick in top corner
langd U+2991 (10641) HTML 5.0 left angle bracket with dot
rangd U+2992 (10642) HTML 5.0 right angle bracket with dot
lparlt U+2993 (10643) HTML 5.0 left arc less-than bracket (left parenthesis less-than)
rpargt U+2994 (10644) HTML 5.0 right arc greater-than bracket (right parenthesis greater-than)
gtlPar U+2995 (10645) HTML 5.0 double left arc greater-than bracket (double left parenthesis greater-than)
ltrPar U+2996 (10646) HTML 5.0 double right arc less-than bracket (double right parenthesis less-than)
vzigzag U+299A (10650) HTML 5.0 vertical zigzag line
vangrt U+299C (10652) HTML 5.0 right angle variant with square
angrtvbd U+299D (10653) HTML 5.0 measured right angle with dot
ange U+29A4 (10660) HTML 5.0 angle with underbar
range U+29A5 (10661) HTML 5.0 reversed angle with underbar
dwangle U+29A6 (10662) HTML 5.0 oblique angle opening up
uwangle U+29A7 (10663) HTML 5.0 oblique angle opening down
angmsdaa U+29A8 (10664) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing up and right
angmsdab U+29A9 (10665) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing up and left
angmsdac U+29AA (10666) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing down and right
angmsdad U+29AB (10667) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing down and left
angmsdae U+29AC (10668) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing right and up
angmsdaf U+29AD (10669) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing left and up
angmsdag U+29AE (10670) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing right and down
angmsdah U+29AF (10671) HTML 5.0 measured angle with open arm ending in arrow pointing left and down
bemptyv U+29B0 (10672) HTML 5.0 reversed empty set (backwards empty set)
demptyv U+29B1 (10673) HTML 5.0 empty set with overbar (dash over empty set)
cemptyv U+29B2 (10674) HTML 5.0 empty set with small circle above
raemptyv U+29B3 (10675) HTML 5.0 empty set with right arrow above
laemptyv U+29B4 (10676) HTML 5.0 empty set with left arrow above
ohbar U+29B5 (10677) HTML 5.0 circle with horizontal bar
omid U+29B6 (10678) HTML 5.0 circled vertical bar (circled middle line)
opar U+29B7 (10679) HTML 5.0 circled parallel
operp U+29B9 (10681) HTML 5.0 circled perpendicular
olcross U+29BB (10683) HTML 5.0 circle with superimposed x (circled large cross)
odsold U+29BC (10684) HTML 5.0 circled anticlockwise-rotated division sign
olcir U+29BE (10686) HTML 5.0 circled white bullet (circled light circle)
ofcir ⦿ U+29BF (10687) HTML 5.0 circled bullet (circled full circle)
olt U+29C0 (10688) HTML 5.0 circled less-than
ogt U+29C1 (10689) HTML 5.0 circled greater-than
cirscir U+29C2 (10690) HTML 5.0 circle with small circle to the right
cirE U+29C3 (10691) HTML 5.0 circle with two horizontal strokes to the right
solb U+29C4 (10692) HTML 5.0 squared rising diagonal slash (boxed solidus)
bsolb U+29C5 (10693) HTML 5.0 squared falling diagonal slash (backward boxed solidus)
boxbox U+29C9 (10697) HTML 5.0 two joined squares (two joined boxes)
trisb U+29CD (10701) HTML 5.0 triangle with serifs at bottom
rtriltri U+29CE (10702) HTML 5.0 right triangle above left triangle
LeftTriangleBar U+29CF (10703) HTML 5.0 left triangle beside vertical bar
RightTriangleBar U+29D0 (10704) HTML 5.0 vertical bar beside right triangle
iinfin U+29DC (10716) HTML 5.0 incomplete infinity
infintie U+29DD (10717) HTML 5.0 tie over infinity
nvinfin U+29DE (10718) HTML 5.0 infinity negated with vertical bar
eparsl U+29E3 (10723) HTML 5.0 equals sign and slanted parallel
smeparsl U+29E4 (10724) HTML 5.0 equals sign and slanted parallel with tilde above (similar to over equals sign and slanted parallel)
eqvparsl U+29E5 (10725) HTML 5.0 identical to and slanted parallel ('equivalent to' and slanted parallel)
lozf, blacklozenge U+29EB (10731) HTML 5.0 black lozenge (lozenge filled)
RuleDelayed U+29F4 (10740) HTML 5.0 rule-delayed
dsol U+29F6 (10742) HTML 5.0 solidus with overbar (dash over solidus)
xodot, bigodot U+2A00 (10752) HTML 5.0 n-ary circled dot operator
xoplus, bigoplus U+2A01 (10753) HTML 5.0 n-ary circled plus operator
xotime, bigotimes U+2A02 (10754) HTML 5.0 n-ary circled times operator
xuplus, biguplus U+2A04 (10756) HTML 5.0 n-ary union operator with plus (big u plus)
xsqcup, bigsqcup U+2A06 (10758) HTML 5.0 n-ary square union operator (big square cup)
qint, iiiint U+2A0C (10764) HTML 5.0 quadruple integral operator
fpartint U+2A0D (10765) HTML 5.0 finite part integral
cirfnint U+2A10 (10768) HTML 5.0 circulation function
awint U+2A11 (10769) HTML 5.0 anticlockwise integration
rppolint U+2A12 (10770) HTML 5.0 line integration with rectangular path around pole
scpolint U+2A13 (10771) HTML 5.0 line integration with semicircular path around pole
npolint U+2A14 (10772) HTML 5.0 line integration not including the pole
pointint U+2A15 (10773) HTML 5.0 integral around a point operator
quatint U+2A16 (10774) HTML 5.0 quaternion integral operator
intlarhk U+2A17 (10775) HTML 5.0 integral with leftwards arrow with hook
pluscir U+2A22 (10786) HTML 5.0 plus sign with small circle above
plusacir U+2A23 (10787) HTML 5.0 plus sign with circumflex accent above
simplus U+2A24 (10788) HTML 5.0 plus sign with tilde above (plus sign with similar to above)
plusdu U+2A25 (10789) HTML 5.0 plus sign with dot below (plus dot under)
plussim U+2A26 (10790) HTML 5.0 plus sign with tilde below (plus sign with similar to below)
plustwo U+2A27 (10791) HTML 5.0 plus sign with subscript two
mcomma U+2A29 (10793) HTML 5.0 minus sign with comma above
minusdu U+2A2A (10794) HTML 5.0 minus sign with dot below (minus dot under)
loplus U+2A2D (10797) HTML 5.0 plus sign in left half circle
roplus U+2A2E (10798) HTML 5.0 plus sign in right half circle
Cross U+2A2F (10799) HTML 5.0 vector or cross product
timesd U+2A30 (10800) HTML 5.0 multiplication sign with dot above (times dot)
timesbar U+2A31 (10801) HTML 5.0 multiplication sign with underbar
smashp U+2A33 (10803) HTML 5.0 smash product
lotimes U+2A34 (10804) HTML 5.0 multiplication sign in left half circle
rotimes U+2A35 (10805) HTML 5.0 multiplication sign in right half circle
otimesas U+2A36 (10806) HTML 5.0 circled multiplication sign with circumflex accent
Otimes U+2A37 (10807) HTML 5.0 multiplication sign in double circle
odiv U+2A38 (10808) HTML 5.0 circled division sign
triplus U+2A39 (10809) HTML 5.0 plus sign in triangle
triminus U+2A3A (10810) HTML 5.0 minus sign in triangle
tritime U+2A3B (10811) HTML 5.0 multiplication sign in triangle
iprod, intprod U+2A3C (10812) HTML 5.0 interior product
amalg ⨿ U+2A3F (10815) HTML 5.0 amalgamation or coproduct
capdot U+2A40 (10816) HTML 5.0 intersection with dot (cap dot)
ncup U+2A42 (10818) HTML 5.0 union with overbar
ncap U+2A43 (10819) HTML 5.0 intersection with overbar
capand U+2A44 (10820) HTML 5.0 intersection with logical and (cap and)
cupor U+2A45 (10821) HTML 5.0 union with logical or (cup or)
cupcap U+2A46 (10822) HTML 5.0 union above intersection (cup cap)
capcup U+2A47 (10823) HTML 5.0 intersection above union (cap cup)
cupbrcap U+2A48 (10824) HTML 5.0 union above bar above intersection (cup bar cap)
capbrcup U+2A49 (10825) HTML 5.0 intersection above bar above union (cap bar cup)
cupcup U+2A4A (10826) HTML 5.0 union beside and joined with union (cup cup)
capcap U+2A4B (10827) HTML 5.0 intersection beside and joined with intersection (cap cap)
ccups U+2A4C (10828) HTML 5.0 closed union with serifs
ccaps U+2A4D (10829) HTML 5.0 closed intersection with serifs
ccupssm U+2A50 (10832) HTML 5.0 closed union with serifs and smash product
And U+2A53 (10835) HTML 5.0 double logical and
Or U+2A54 (10836) HTML 5.0 double logical or
andand U+2A55 (10837) HTML 5.0 two intersecting logical and
oror U+2A56 (10838) HTML 5.0 two intersecting logical or
orslope U+2A57 (10839) HTML 5.0 sloping large or
andslope U+2A58 (10840) HTML 5.0 sloping large and
andv U+2A5A (10842) HTML 5.0 logical and with middle stem
orv U+2A5B (10843) HTML 5.0 logical or with middle stem
andd U+2A5C (10844) HTML 5.0 logical and with horizontal dash
ord U+2A5D (10845) HTML 5.0 logical or with horizontal dash
wedbar U+2A5F (10847) HTML 5.0 logical and with underbar
sdote U+2A66 (10854) HTML 5.0 equals sign with dot below
simdot U+2A6A (10858) HTML 5.0 tilde operator with dot above (similar with dot)
congdot U+2A6D (10861) HTML 5.0 congruent with dot above
easter U+2A6E (10862) HTML 5.0 equals with asterisk
apacir U+2A6F (10863) HTML 5.0 almost equal to with circumflex accent
apE U+2A70 (10864) HTML 5.0 approximately equal or equal to
eplus U+2A71 (10865) HTML 5.0 equals sign above plus sign
pluse U+2A72 (10866) HTML 5.0 plus sign above equals sign
Esim U+2A73 (10867) HTML 5.0 equals sign above tilde operator
Colone U+2A74 (10868) HTML 5.0 double colon equal
Equal U+2A75 (10869) HTML 5.0 two consecutive equals signs
eDDot, ddotseq U+2A77 (10871) HTML 5.0 equals sign with two dots above and two dots below
equivDD U+2A78 (10872) HTML 5.0 equivalent with four dots above
ltcir U+2A79 (10873) HTML 5.0 less-than with circle inside
gtcir U+2A7A (10874) HTML 5.0 greater-than with circle inside
ltquest U+2A7B (10875) HTML 5.0 less-than with question mark above
gtquest U+2A7C (10876) HTML 5.0 greater-than with question mark above
les, LessSlantEqual, leqslant U+2A7D (10877) HTML 5.0 less-than or slanted equal to
ges, GreaterSlantEqual, geqslant U+2A7E (10878) HTML 5.0 greater-than or slanted equal to
lesdot ⩿ U+2A7F (10879) HTML 5.0 less-than or slanted equal to with dot inside
gesdot U+2A80 (10880) HTML 5.0 greater-than or slanted equal to with dot inside
lesdoto U+2A81 (10881) HTML 5.0 less-than or slanted equal to with dot above
gesdoto U+2A82 (10882) HTML 5.0 greater-than or slanted equal to with dot above
lesdotor U+2A83 (10883) HTML 5.0 less-than or slanted equal to with dot above right
gesdotol U+2A84 (10884) HTML 5.0 greater-than or slanted equal to with dot above left
lap, lessapprox U+2A85 (10885) HTML 5.0 less-than or approximate
gap, gtrapprox U+2A86 (10886) HTML 5.0 greater-than or approximate
lne, lneq U+2A87 (10887) HTML 5.0 less-than and single-line not equal to
gne, gneq U+2A88 (10888) HTML 5.0 greater-than and single-line not equal to
lnap, lnapprox U+2A89 (10889) HTML 5.0 less-than and not approximate
gnap, gnapprox U+2A8A (10890) HTML 5.0 greater-than and not approximate
lEg, lesseqqgtr U+2A8B (10891) HTML 5.0 less-than above double-line equal above greater-than
gEl, gtreqqless U+2A8C (10892) HTML 5.0 greater-than above double-line equal above less-than
lsime U+2A8D (10893) HTML 5.0 less-than above similar or equal
gsime U+2A8E (10894) HTML 5.0 greater-than above similar or equal
lsimg U+2A8F (10895) HTML 5.0 less-than above similar above greater-than
gsiml U+2A90 (10896) HTML 5.0 greater-than above similar above less-than
lgE U+2A91 (10897) HTML 5.0 less-than above greater-than above double-line equal
glE U+2A92 (10898) HTML 5.0 greater-than above less-than above double-line equal
lesges U+2A93 (10899) HTML 5.0 less-than above slanted equal above greater-than above slanted equal
gesles U+2A94 (10900) HTML 5.0 greater-than above slanted equal above less-than above slanted equal
els, eqslantless U+2A95 (10901) HTML 5.0 slanted equal to or less-than
egs, eqslantgtr U+2A96 (10902) HTML 5.0 slanted equal to or greater-than
elsdot U+2A97 (10903) HTML 5.0 slanted equal to or less-than with dot inside
egsdot U+2A98 (10904) HTML 5.0 slanted equal to or greater-than with dot inside
el U+2A99 (10905) HTML 5.0 double-line equal to or less-than
eg U+2A9A (10906) HTML 5.0 double-line equal to or greater-than
siml U+2A9D (10909) HTML 5.0 similar or less-than
simg U+2A9E (10910) HTML 5.0 similar or greater-than
simlE U+2A9F (10911) HTML 5.0 similar above less-than above equals sign
simgE U+2AA0 (10912) HTML 5.0 similar above greater-than above equals sign
LessLess U+2AA1 (10913) HTML 5.0 double nested less-than
GreaterGreater U+2AA2 (10914) HTML 5.0 double nested greater-than
glj U+2AA4 (10916) HTML 5.0 greater-than overlapping less-than
gla U+2AA5 (10917) HTML 5.0 greater-than beside less-than
ltcc U+2AA6 (10918) HTML 5.0 less-than closed by curve
gtcc U+2AA7 (10919) HTML 5.0 greater-than closed by curve
lescc U+2AA8 (10920) HTML 5.0 less-than closed by curve above slanted equal
gescc U+2AA9 (10921) HTML 5.0 greater-than closed by curve above slanted equal
smt U+2AAA (10922) HTML 5.0 smaller than
lat U+2AAB (10923) HTML 5.0 larger than
smte U+2AAC (10924) HTML 5.0 smaller than or equal to
late U+2AAD (10925) HTML 5.0 larger than or equal to
bumpE U+2AAE (10926) HTML 5.0 equals sign with bumpy above
pre, preceq, PrecedesEqual U+2AAF (10927) HTML 5.0 precedes above single-line equals sign
sce, succeq, SucceedsEqual U+2AB0 (10928) HTML 5.0 succeeds above single-line equals sign
prE U+2AB3 (10931) HTML 5.0 precedes above equals sign
scE U+2AB4 (10932) HTML 5.0 succeeds above equals sign
prnE, precneqq U+2AB5 (10933) HTML 5.0 precedes above not equal to
scnE, succneqq U+2AB6 (10934) HTML 5.0 succeeds above not equal to
prap, precapprox U+2AB7 (10935) HTML 5.0 precedes above almost equal to
scap, succapprox U+2AB8 (10936) HTML 5.0 succeeds above almost equal to
prnap, precnapprox U+2AB9 (10937) HTML 5.0 precedes above not almost equal to
scnap, succnapprox U+2ABA (10938) HTML 5.0 succeeds above not almost equal to
Pr U+2ABB (10939) HTML 5.0 double precedes
Sc U+2ABC (10940) HTML 5.0 double succeeds
subdot U+2ABD (10941) HTML 5.0 subset with dot
supdot U+2ABE (10942) HTML 5.0 superset with dot
subplus ⪿ U+2ABF (10943) HTML 5.0 subset with plus sign below
supplus U+2AC0 (10944) HTML 5.0 superset with plus sign below
submult U+2AC1 (10945) HTML 5.0 subset with multiplication sign below
supmult U+2AC2 (10946) HTML 5.0 superset with multiplication sign below
subedot U+2AC3 (10947) HTML 5.0 subset of or equal to with dot above
supedot U+2AC4 (10948) HTML 5.0 superset of or equal to with dot above
subE, subseteqq U+2AC5 (10949) HTML 5.0 subset of above equals sign
supE, supseteqq U+2AC6 (10950) HTML 5.0 superset of above equals sign
subsim U+2AC7 (10951) HTML 5.0 subset of above tilde operator
supsim U+2AC8 (10952) HTML 5.0 superset of above tilde operator
subnE, subsetneqq U+2ACB (10955) HTML 5.0 subset of above not equal to
supnE, supsetneqq U+2ACC (10956) HTML 5.0 superset of above not equal to
csub U+2ACF (10959) HTML 5.0 closed subset
csup U+2AD0 (10960) HTML 5.0 closed superset
csube U+2AD1 (10961) HTML 5.0 closed subset or equal to
csupe U+2AD2 (10962) HTML 5.0 closed superset or equal to
subsup U+2AD3 (10963) HTML 5.0 subset above superset
supsub U+2AD4 (10964) HTML 5.0 superset above subset
subsub U+2AD5 (10965) HTML 5.0 subset above subset
supsup U+2AD6 (10966) HTML 5.0 superset above superset
suphsub U+2AD7 (10967) HTML 5.0 superset beside subset
supdsub U+2AD8 (10968) HTML 5.0 superset beside and joined by dash with subset
forkv U+2AD9 (10969) HTML 5.0 element of opening downwards
topfork U+2ADA (10970) HTML 5.0 pitchfork with tee top
mlcp U+2ADB (10971) HTML 5.0 transversal intersection
Dashv, DoubleLeftTee U+2AE4 (10980) HTML 5.0 vertical bar double left turnstile
Vdashl U+2AE6 (10982) HTML 5.0 long dash from left member of double vertical
Barv U+2AE7 (10983) HTML 5.0 short down tack with overbar
vBar U+2AE8 (10984) HTML 5.0 short up tack with underbar
vBarv U+2AE9 (10985) HTML 5.0 short up tack above short down tack
Vbar U+2AEB (10987) HTML 5.0 double up tack
Not U+2AEC (10988) HTML 5.0 double stroke not sign
bNot U+2AED (10989) HTML 5.0 reversed double stroke not sign
rnmid U+2AEE (10990) HTML 5.0 does not divide with reversed negation slash
cirmid U+2AEF (10991) HTML 5.0 vertical line with circle above
midcir U+2AF0 (10992) HTML 5.0 vertical line with circle below
topcir U+2AF1 (10993) HTML 5.0 down tack with circle below
nhpar U+2AF2 (10994) HTML 5.0 parallel with horizontal stroke
parsim U+2AF3 (10995) HTML 5.0 parallel with tilde operator
parsl U+2AFD (11005) HTML 5.0 double solidus operator
fflig U+FB00 (64256) HTML 5.0 Latin small ligature ff
filig U+FB01 (64257) HTML 5.0 Latin small ligature fi
fllig U+FB02 (64258) HTML 5.0 Latin small ligature fl
ffilig U+FB03 (64259) HTML 5.0 Latin small ligature ffi
ffllig U+FB04 (64260) HTML 5.0 Latin small ligature ffl
Ascr 𝒜 U+1D49C (119964) HTML 5.0 mathematical script capital A
Cscr 𝒞 U+1D49E (119966) HTML 5.0 mathematical script capital C
Dscr 𝒟 U+1D49F (119967) HTML 5.0 mathematical script capital D
Gscr 𝒢 U+1D4A2 (119970) HTML 5.0 mathematical script capital G
Jscr 𝒥 U+1D4A5 (119973) HTML 5.0 mathematical script capital J
Kscr 𝒦 U+1D4A6 (119974) HTML 5.0 mathematical script capital K
Nscr 𝒩 U+1D4A9 (119977) HTML 5.0 mathematical script capital N
Oscr 𝒪 U+1D4AA (119978) HTML 5.0 mathematical script capital O
Pscr 𝒫 U+1D4AB (119979) HTML 5.0 mathematical script capital P
Qscr 𝒬 U+1D4AC (119980) HTML 5.0 mathematical script capital Q
Sscr 𝒮 U+1D4AE (119982) HTML 5.0 mathematical script capital S
Tscr 𝒯 U+1D4AF (119983) HTML 5.0 mathematical script capital T
Uscr 𝒰 U+1D4B0 (119984) HTML 5.0 mathematical script capital U
Vscr 𝒱 U+1D4B1 (119985) HTML 5.0 mathematical script capital V
Wscr 𝒲 U+1D4B2 (119986) HTML 5.0 mathematical script capital W
Xscr 𝒳 U+1D4B3 (119987) HTML 5.0 mathematical script capital X
Yscr 𝒴 U+1D4B4 (119988) HTML 5.0 mathematical script capital Y
Zscr 𝒵 U+1D4B5 (119989) HTML 5.0 mathematical script capital Z
ascr 𝒶 U+1D4B6 (119990) HTML 5.0 mathematical script small a
bscr 𝒷 U+1D4B7 (119991) HTML 5.0 mathematical script small b
cscr 𝒸 U+1D4B8 (119992) HTML 5.0 mathematical script small c
dscr 𝒹 U+1D4B9 (119993) HTML 5.0 mathematical script small d
fscr 𝒻 U+1D4BB (119995) HTML 5.0 mathematical script small f
hscr 𝒽 U+1D4BD (119997) HTML 5.0 mathematical script small h
iscr 𝒾 U+1D4BE (119998) HTML 5.0 mathematical script small i
jscr 𝒿 U+1D4BF (119999) HTML 5.0 mathematical script small j
kscr 𝓀 U+1D4C0 (120000) HTML 5.0 mathematical script small k
lscr 𝓁 U+1D4C1 (120001) HTML 5.0 mathematical script small l
mscr 𝓂 U+1D4C2 (120002) HTML 5.0 mathematical script small m
nscr 𝓃 U+1D4C3 (120003) HTML 5.0 mathematical script small n
pscr 𝓅 U+1D4C5 (120005) HTML 5.0 mathematical script small p
qscr 𝓆 U+1D4C6 (120006) HTML 5.0 mathematical script small q
rscr 𝓇 U+1D4C7 (120007) HTML 5.0 mathematical script small r
sscr 𝓈 U+1D4C8 (120008) HTML 5.0 mathematical script small s
tscr 𝓉 U+1D4C9 (120009) HTML 5.0 mathematical script small t
uscr 𝓊 U+1D4CA (120010) HTML 5.0 mathematical script small u
vscr 𝓋 U+1D4CB (120011) HTML 5.0 mathematical script small v
wscr 𝓌 U+1D4CC (120012) HTML 5.0 mathematical script small w
xscr 𝓍 U+1D4CD (120013) HTML 5.0 mathematical script small x
yscr 𝓎 U+1D4CE (120014) HTML 5.0 mathematical script small y
zscr 𝓏 U+1D4CF (120015) HTML 5.0 mathematical script small z
Afr 𝔄 U+1D504 (120068) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital A
Bfr 𝔅 U+1D505 (120069) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital B
Dfr 𝔇 U+1D507 (120071) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital D
Efr 𝔈 U+1D508 (120072) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital E
Ffr 𝔉 U+1D509 (120073) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital F
Gfr 𝔊 U+1D50A (120074) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital G
Jfr 𝔍 U+1D50D (120077) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital J
Kfr 𝔎 U+1D50E (120078) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital K
Lfr 𝔏 U+1D50F (120079) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital L
Mfr 𝔐 U+1D510 (120080) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital M
Nfr 𝔑 U+1D511 (120081) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital N
Ofr 𝔒 U+1D512 (120082) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital O
Pfr 𝔓 U+1D513 (120083) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital P
Qfr 𝔔 U+1D514 (120084) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital Q
Sfr 𝔖 U+1D516 (120086) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital S
Tfr 𝔗 U+1D517 (120087) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital T
Ufr 𝔘 U+1D518 (120088) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital U
Vfr 𝔙 U+1D519 (120089) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital V
Wfr 𝔚 U+1D51A (120090) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital W
Xfr 𝔛 U+1D51B (120091) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital X
Yfr 𝔜 U+1D51C (120092) HTML 5.0 mathematical Fraktur capital Y
afr 𝔞 U+1D51E (120094) HTML 5.0 mathematical Fraktur small a
bfr 𝔟 U+1D51F (120095) HTML 5.0 mathematical Fraktur small b
cfr 𝔠 U+1D520 (120096) HTML 5.0 mathematical Fraktur small c
dfr 𝔡 U+1D521 (120097) HTML 5.0 mathematical Fraktur small d
efr 𝔢 U+1D522 (120098) HTML 5.0 mathematical Fraktur small e
ffr 𝔣 U+1D523 (120099) HTML 5.0 mathematical Fraktur small f
gfr 𝔤 U+1D524 (120100) HTML 5.0 mathematical Fraktur small g
hfr 𝔥 U+1D525 (120101) HTML 5.0 mathematical Fraktur small h
ifr 𝔦 U+1D526 (120102) HTML 5.0 mathematical Fraktur small i
jfr 𝔧 U+1D527 (120103) HTML 5.0 mathematical Fraktur small j
kfr 𝔨 U+1D528 (120104) HTML 5.0 mathematical Fraktur small k
lfr 𝔩 U+1D529 (120105) HTML 5.0 mathematical Fraktur small l
mfr 𝔪 U+1D52A (120106) HTML 5.0 mathematical Fraktur small m
nfr 𝔫 U+1D52B (120107) HTML 5.0 mathematical Fraktur small n
ofr 𝔬 U+1D52C (120108) HTML 5.0 mathematical Fraktur small o
pfr 𝔭 U+1D52D (120109) HTML 5.0 mathematical Fraktur small p
qfr 𝔮 U+1D52E (120110) HTML 5.0 mathematical Fraktur small q
rfr 𝔯 U+1D52F (120111) HTML 5.0 mathematical Fraktur small r
sfr 𝔰 U+1D530 (120112) HTML 5.0 mathematical Fraktur small s
tfr 𝔱 U+1D531 (120113) HTML 5.0 mathematical Fraktur small t
ufr 𝔲 U+1D532 (120114) HTML 5.0 mathematical Fraktur small u
vfr 𝔳 U+1D533 (120115) HTML 5.0 mathematical Fraktur small v
wfr 𝔴 U+1D534 (120116) HTML 5.0 mathematical Fraktur small w
xfr 𝔵 U+1D535 (120117) HTML 5.0 mathematical Fraktur small x
yfr 𝔶 U+1D536 (120118) HTML 5.0 mathematical Fraktur small y
zfr 𝔷 U+1D537 (120119) HTML 5.0 mathematical Fraktur small z
Aopf 𝔸 U+1D538 (120120) HTML 5.0 mathematical double-struck capital A
Bopf 𝔹 U+1D539 (120121) HTML 5.0 mathematical double-struck capital B
Dopf 𝔻 U+1D53B (120123) HTML 5.0 mathematical double-struck capital D
Eopf 𝔼 U+1D53C (120124) HTML 5.0 mathematical double-struck capital E
Fopf 𝔽 U+1D53D (120125) HTML 5.0 mathematical double-struck capital F
Gopf 𝔾 U+1D53E (120126) HTML 5.0 mathematical double-struck capital G
Iopf 𝕀 U+1D540 (120128) HTML 5.0 mathematical double-struck capital I
Jopf 𝕁 U+1D541 (120129) HTML 5.0 mathematical double-struck capital J
Kopf 𝕂 U+1D542 (120130) HTML 5.0 mathematical double-struck capital K
Lopf 𝕃 U+1D543 (120131) HTML 5.0 mathematical double-struck capital L
Mopf 𝕄 U+1D544 (120132) HTML 5.0 mathematical double-struck capital M
Oopf 𝕆 U+1D546 (120134) HTML 5.0 mathematical double-struck capital O
Sopf 𝕊 U+1D54A (120138) HTML 5.0 mathematical double-struck capital S
Topf 𝕋 U+1D54B (120139) HTML 5.0 mathematical double-struck capital T
Uopf 𝕌 U+1D54C (120140) HTML 5.0 mathematical double-struck capital U
Vopf 𝕍 U+1D54D (120141) HTML 5.0 mathematical double-struck capital V
Wopf 𝕎 U+1D54E (120142) HTML 5.0 mathematical double-struck capital W
Xopf 𝕏 U+1D54F (120143) HTML 5.0 mathematical double-struck capital X
Yopf 𝕐 U+1D550 (120144) HTML 5.0 mathematical double-struck capital Y
aopf 𝕒 U+1D552 (120146) HTML 5.0 mathematical double-struck small a
bopf 𝕓 U+1D553 (120147) HTML 5.0 mathematical double-struck small b
copf 𝕔 U+1D554 (120148) HTML 5.0 mathematical double-struck small c
dopf 𝕕 U+1D555 (120149) HTML 5.0 mathematical double-struck small d
eopf 𝕖 U+1D556 (120150) HTML 5.0 mathematical double-struck small e
fopf 𝕗 U+1D557 (120151) HTML 5.0 mathematical double-struck small f
gopf 𝕘 U+1D558 (120152) HTML 5.0 mathematical double-struck small g
hopf 𝕙 U+1D559 (120153) HTML 5.0 mathematical double-struck small h
iopf 𝕚 U+1D55A (120154) HTML 5.0 mathematical double-struck small i
jopf 𝕛 U+1D55B (120155) HTML 5.0 mathematical double-struck small j
kopf 𝕜 U+1D55C (120156) HTML 5.0 mathematical double-struck small k
lopf 𝕝 U+1D55D (120157) HTML 5.0 mathematical double-struck small l
mopf 𝕞 U+1D55E (120158) HTML 5.0 mathematical double-struck small m
nopf 𝕟 U+1D55F (120159) HTML 5.0 mathematical double-struck small n
oopf 𝕠 U+1D560 (120160) HTML 5.0 mathematical double-struck small o
popf 𝕡 U+1D561 (120161) HTML 5.0 mathematical double-struck small p
qopf 𝕢 U+1D562 (120162) HTML 5.0 mathematical double-struck small q
ropf 𝕣 U+1D563 (120163) HTML 5.0 mathematical double-struck small r
sopf 𝕤 U+1D564 (120164) HTML 5.0 mathematical double-struck small s
topf 𝕥 U+1D565 (120165) HTML 5.0 mathematical double-struck small t
uopf 𝕦 U+1D566 (120166) HTML 5.0 mathematical double-struck small u
vopf 𝕧 U+1D567 (120167) HTML 5.0 mathematical double-struck small v
wopf 𝕨 U+1D568 (120168) HTML 5.0 mathematical double-struck small w
xopf 𝕩 U+1D569 (120169) HTML 5.0 mathematical double-struck small x
yopf 𝕪 U+1D56A (120170) HTML 5.0 mathematical double-struck small y
zopf 𝕫 U+1D56B (120171) HTML 5.0 mathematical double-struck small z
nvlt <⃒ U+003C (60), U+20D2 (8402) HTML 5.0 less-than sign, combining long vertical line overlay
bne =⃥ U+003D (61), U+20E5 (8421) HTML 5.0 equals sign, combining reverse solidus overlay
nvgt >⃒ U+003E (62), U+20D2 (8402) HTML 5.0 greater-than sign, combining long vertical line overlay
fjlig fj U+0066 (102), U+006A (106) HTML 5.0 latin small letter f, latin small letter j
ThickSpace    U+205F (8287), U+200A (8202) HTML 5.0 medium mathematical space, hair space
nrarrw ↝̸ U+219D (8605), U+0338 (824) HTML 5.0 rightwards wave arrow, combining long solidus overlay
npart ∂̸ U+2202 (8706), U+0338 (824) HTML 5.0 partial differential, combining long solidus overlay
nang ∠⃒ U+2220 (8736), U+20D2 (8402) HTML 5.0 angle, combining long vertical line overlay
caps ∩︀ U+2229 (8745), U+FE00 (65024) HTML 5.0 intersection, variation selector-1
cups ∪︀ U+222A (8746), U+FE00 (65024) HTML 5.0 union, variation selector-1
nvsim ∼⃒ U+223C (8764), U+20D2 (8402) HTML 5.0 tilde operator, combining long vertical line overlay
race ∽̱ U+223D (8765), U+0331 (817) HTML 5.0 reversed tilde, combining macron below
acE ∾̳ U+223E (8766), U+0333 (819) HTML 5.0 inverted lazy s, combining double low line
nesim, NotEqualTilde ≂̸ U+2242 (8770), U+0338 (824) HTML 5.0 minus tilde, combining long solidus overlay
napid ≋̸ U+224B (8779), U+0338 (824) HTML 5.0 triple tilde, combining long solidus overlay
nvap ≍⃒ U+224D (8781), U+20D2 (8402) HTML 5.0 equivalent to, combining long vertical line overlay
nbump, NotHumpDownHump ≎̸ U+224E (8782), U+0338 (824) HTML 5.0 geometrically equivalent to, combining long solidus overlay
nbumpe, NotHumpEqual ≏̸ U+224F (8783), U+0338 (824) HTML 5.0 difference between, combining long solidus overlay
nedot ≐̸ U+2250 (8784), U+0338 (824) HTML 5.0 approaches the limit, combining long solidus overlay
bnequiv ≡⃥ U+2261 (8801), U+20E5 (8421) HTML 5.0 identical to, combining reverse solidus overlay
nvle ≤⃒ U+2264 (8804), U+20D2 (8402) HTML 5.0 less-than or equal to, combining long vertical line overlay
nvge ≥⃒ U+2265 (8805), U+20D2 (8402) HTML 5.0 greater-than or equal to, combining long vertical line overlay
nlE, nleqq ≦̸ U+2266 (8806), U+0338 (824) HTML 5.0 less-than over equal to, combining long solidus overlay
ngE, ngeqq, NotGreaterFullEqual ≧̸ U+2267 (8807), U+0338 (824) HTML 5.0 greater-than over equal to, combining long solidus overlay
lvertneqq, lvnE ≨︀ U+2268 (8808), U+FE00 (65024) HTML 5.0 less-than but not equal to, variation selector-1
gvertneqq, gvnE ≩︀ U+2269 (8809), U+FE00 (65024) HTML 5.0 greater-than but not equal to, variation selector-1
nLtv, NotLessLess ≪̸ U+226A (8810), U+0338 (824) HTML 5.0 much less-than, combining long solidus overlay
nLt ≪⃒ U+226A (8810), U+20D2 (8402) HTML 5.0 much less-than, combining long vertical line overlay
nGtv, NotGreaterGreater ≫̸ U+226B (8811), U+0338 (824) HTML 5.0 much greater-than, combining long solidus overlay
nGt ≫⃒ U+226B (8811), U+20D2 (8402) HTML 5.0 much greater-than, combining long vertical line overlay
NotSucceedsTilde ≿̸ U+227F (8831), U+0338 (824) HTML 5.0 succeeds or equivalent to, combining long solidus overlay
NotSubset, nsubset, vnsub ⊂⃒ U+2282 (8834), U+20D2 (8402) HTML 5.0 subset of, combining long vertical line overlay
NotSuperset, nsupset, vnsup ⊃⃒ U+2283 (8835), U+20D2 (8402) HTML 5.0 superset of, combining long vertical line overlay
varsubsetneq, vsubne ⊊︀ U+228A (8842), U+FE00 (65024) HTML 5.0 subset of with not equal to, variation selector-1
varsupsetneq, vsupne ⊋︀ U+228B (8843), U+FE00 (65024) HTML 5.0 superset of with not equal to, variation selector-1
NotSquareSubset ⊏̸ U+228F (8847), U+0338 (824) HTML 5.0 square image of, combining long solidus overlay
NotSquareSuperset ⊐̸ U+2290 (8848), U+0338 (824) HTML 5.0 square original of, combining long solidus overlay
sqcaps ⊓︀ U+2293 (8851), U+FE00 (65024) HTML 5.0 square cap, variation selector-1
sqcups ⊔︀ U+2294 (8852), U+FE00 (65024) HTML 5.0 square cup, variation selector-1
nvltrie ⊴⃒ U+22B4 (8884), U+20D2 (8402) HTML 5.0 normal subgroup of or equal to, combining long vertical line overlay
nvrtrie ⊵⃒ U+22B5 (8885), U+20D2 (8402) HTML 5.0 contains as normal subgroup or equal to, combining long vertical line overlay
nLl ⋘̸ U+22D8 (8920), U+0338 (824) HTML 5.0 very much less-than, combining long solidus overlay
nGg ⋙̸ U+22D9 (8921), U+0338 (824) HTML 5.0 very much greater-than, combining long solidus overlay
lesg ⋚︀ U+22DA (8922), U+FE00 (65024) HTML 5.0 less-than equal to or greater-than, variation selector-1
gesl ⋛︀ U+22DB (8923), U+FE00 (65024) HTML 5.0 greater-than equal to or less-than, variation selector-1
notindot ⋵̸ U+22F5 (8949), U+0338 (824) HTML 5.0 element of with dot above, combining long solidus overlay
notinE ⋹̸ U+22F9 (8953), U+0338 (824) HTML 5.0 element of with two horizontal strokes, combining long solidus overlay
nrarrc ⤳̸ U+2933 (10547), U+0338 (824) HTML 5.0 wave arrow pointing directly right, combining long solidus overlay
NotLeftTriangleBar ⧏̸ U+29CF (10703), U+0338 (824) HTML 5.0 left triangle beside vertical bar, combining long solidus overlay
NotRightTriangleBar ⧐̸ U+29D0 (10704), U+0338 (824) HTML 5.0 vertical bar beside right triangle, combining long solidus overlay
ncongdot ⩭̸ U+2A6D (10861), U+0338 (824) HTML 5.0 congruent with dot above, combining long solidus overlay
napE ⩰̸ U+2A70 (10864), U+0338 (824) HTML 5.0 approximately equal or equal to, combining long solidus overlay
nleqslant, nles, NotLessSlantEqual ⩽̸ U+2A7D (10877), U+0338 (824) HTML 5.0 less-than or slanted equal to, combining long solidus overlay
ngeqslant, nges, NotGreaterSlantEqual ⩾̸ U+2A7E (10878), U+0338 (824) HTML 5.0 greater-than or slanted equal to, combining long solidus overlay
NotNestedLessLess ⪡̸ U+2AA1 (10913), U+0338 (824) HTML 5.0 double nested less-than, combining long solidus overlay
NotNestedGreaterGreater ⪢̸ U+2AA2 (10914), U+0338 (824) HTML 5.0 double nested greater-than, combining long solidus overlay
smtes ⪬︀ U+2AAC (10924), U+FE00 (65024) HTML 5.0 smaller than or equal to, variation selector-1
lates ⪭︀ U+2AAD (10925), U+FE00 (65024) HTML 5.0 larger than or equal to, variation selector-1
NotPrecedesEqual, npre, npreceq ⪯̸ U+2AAF (10927), U+0338 (824) HTML 5.0 precedes above single-line equals sign, combining long solidus overlay
NotSucceedsEqual, nsce, nsucceq ⪰̸ U+2AB0 (10928), U+0338 (824) HTML 5.0 succeeds above single-line equals sign, combining long solidus overlay
nsubE, nsubseteqq ⫅̸ U+2AC5 (10949), U+0338 (824) HTML 5.0 subset of above equals sign, combining long solidus overlay
nsupE, nsupseteqq ⫆̸ U+2AC6 (10950), U+0338 (824) HTML 5.0 superset of above equals sign, combining long solidus overlay
varsubsetneqq, vsubnE ⫋︀ U+2ACB (10955), U+FE00 (65024) HTML 5.0 subset of above not equal to, variation selector-1
varsupsetneqq, vsupnE ⫌︀ U+2ACC (10956), U+FE00 (65024) HTML 5.0 superset of above not equal to, variation selector-1
nparsl ⫽⃥ U+2AFD (11005), U+20E5 (8421) HTML 5.0 double solidus operator, combining reverse solidus overlay
Talababa
 1. DTD: ang buong pampublikong pangalan DTD (kung saan nabigyang-kahulugan ng pangalan ng entidad ng karakter) ay minapa mula sa isa sa tatlong binigyang-kahulugan na pinangalanang entidad:
  • HTMLlat1 ay minapa sa:
  • HTMLsymbol ay minapa sa:
  • HTMLspecial ay minapa sa:
  o
 2. Lumang ISO subset: mga lumang (dokumentado) subset ng karamter na ginamit sa mga legacy na encoding bago ang pag-iisa sa ISO 10646.
 3. Paglalarawan: ang pamantayang pangalan ng karakter sa ISO 10646 at Unicode ay ipinapakita muna para sa bawat karakter (sa wikang Ingles), kasama ang mga hindi pamantayan pero legacy na kasingkahulugan na naka-italiv at nasa loob na mga panaklong matapos ng equal sign.
 4. 4.000 4.001 4.002 4.003 4.004 4.005 4.006 4.007 4.008 4.009 4.010 4.011 4.012 4.013 4.014 4.015 4.016 4.017 4.018 4.019 4.020 4.021 4.022 4.023 4.024 4.025 4.026 4.027 4.028 4.029 4.030 4.031 4.032 4.033 4.034 4.035 4.036 4.037 4.038 4.039 4.040 4.041 4.042 4.043 4.044 4.045 4.046 4.047 4.048 4.049 4.050 4.051 4.052 4.053 4.054 4.055 4.056 4.057 4.058 4.059 4.060 4.061 4.062 4.063 4.064 4.065 4.066 4.067 4.068 4.069 4.070 4.071 4.072 4.073 4.074 4.075 4.076 4.077 4.078 4.079 4.080 4.081 4.082 4.083 4.084 4.085 4.086 4.087 4.088 4.089 4.090 4.091 4.092 4.093 4.094 4.095 4.096 4.097 4.098 4.099 4.100 4.101 4.102 4.103 4.104 4.105 Pwedeng hindi na isama ang semicolon sa dulo para sa pinangalanang entidad na ito.
 5. Tinanggal ang entidad na &quot; mula sa HTML 3.2 specification,[1] pero binawi noong HTML 4.0.[2] Sa totoo lang, ipinapakita ng karamihan sa mga web browser na nagpapakita ng mga pahinang naka-HTML 3.2 ito na para bang kasama ito sa specification.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 mga espasyo: ipinapakita ang isang kulay-bughaw na likuran para makita ang lapad ng bawat espasyo.
 7. angst: Hindi minumungkahi ang paggamit sa U+212B 'Angstrom sign', na in-encode para sa kompatibilidad aa pagmamapa sa isang encoding sa Silangang Asya. Minumungkahing gamitin na lang ang U+00C5 'capital letter A with ring above' imbes ito.
 8. 8.0 8.1 ijlig: Hindi minumungkahi ang paggamit sa U+0132 at U+0133 'IJ ligature', na in-encode para magamit sa wikang Olandes, at para sa kompatibilidad sa ISO/IEC 6937 at Code page 1102 (na kasama lang ang maliit na ij; ang bersyong Olandes ng ISO 646, National Replacement Character Set). Minumungkahing gamitin na lang ang IJ at ij (magkahiwalay na titik) imbes ito.
 9. 9.0 9.1 lmidot: Hindi minumungkahi ang paggamit sa U+013F at U+0140 'L with middle dot', na in-encode para magamit sa wikang Catalan, at para sa kompatibilidad sa ISO/IEC 6937. Minumungkahing gamitin na lang ang L/l na sinundan ng U+00B7 imbes ito.
 10. napost: Na-deprecate na sa Unicode (noon pang 5.2) ang U+0149 'n preceded by apostrophe', na in-encode para magamit sa wikang Afrikaans, at para sa kompatibilidad sa ISO/IEC 6937. Minumungkahing gamitin na lang ang ʼn (U+02BC na sinundan ng n) imbes ito. (Unicode.org - Proposal for Additional Deprecated Characters).
 11. 11.0 11.1 ligature: isa itong kamalian sa pamantayan dahil kinokonsidera itong hiwalay na karakter sa ilang mga wika.
 12. ohm: Hindi minumungkahi ang paggamit sa U+2126 'Ohm sign'. Minumungkahing gamitin na lang ang U+03A9 'Greek capital letter Omega' imbes ito.
 13. 13.0 13.1 13.2 13.3 13.4 black: mukhang filled dapat ito imbes na hollow.
 14. 14.0 14.1 Mungkahi sa ISO: sinama sa pamantayag ISO 10646 ang mga karakter na ito matapos ilabas ang HTML 4.0.
 15. alefsym: Hindi parehas ang 'alef symbol' sa U+05D0 'Hebrew letter alef', pero pwede itong magamit para ipakita ang parehong karakter.
 16. beth: Hindi parehas ang 'bet symbol' sa U+05D1 'Hebrew letter bet', pero pwede itong magamit para ipakita ang parehong karakter.
 17. gimel: Hindi parehas ang 'gimel symbol' sa U+05D2 'Hebrew letter gimel', pero pwede itong magamit para ipakita ang parehong karakter.
 18. daleth: Hindi parehas ang 'dalet symbol' sa U+05D3 'Hebrew letter dalet', pero pwede itong magamit para ipakita ang parehong karakter.
 19. lArr: ISO 10646 does not say that 'leftwards double arrow' is the same as the 'is implied by' arrow, but also does not have any other character for that function. So lArr can be used for 'is implied by' as ISOtech suggests.
 20. rArr: ISO 10646 does not say that 'rightwards double arrow' is the 'implies' character but does not have another character with this function, so rArr can be used for 'implies' as ISOtech suggests.
 21. prod: 'n-ary product' is not the same character as U+03A0 'Greek capital letter Pi' though the same glyph might be used for both.
 22. sum: 'n-ary summation' is not the same character as U+03A3 'Greek capital letter Sigma' though the same glyph might be used for both.
 23. sim: 'tilde operator' is not the same character as U+007E 'tilde', although the same glyph might be used to represent both.
 24. nsup: note that nsup, U+2285 'not a superset of', is in the ISOamsn subset, but is not covered by the Symbol font encoding and is not listed in the HTML 4.0 entities list on the documentation, but was erroneously omitted from the entities list; it should be included for symmetry and analogy with other entities.
 25. perp: Unicode only defines U+22A5 as the "up tack". The Unicode symbol for "perpendicular" is U+27C2. The two symbols look similar, but are separate in Unicode. However, HTML uses U+22A5 as its "perpendicular" symbol. This is a discrepancy between HTML and Unicode. As well, the U+22A4 character (the "down tack" symbol) rendered in a browser such as Firefox 3.6 can match the font of either "up tack" or "perpendicular", but not both, depending on whether a fixed-width or a proportional font is used. When viewed in Firefox 3.6, the symbols rendered in the order U+22A5, U+22A4, U+27C2 in a proportional font: ⊥ ⊤ ⟂ and a fixed width one: ⊥ ⊤ ⟂, shows that the "down tack" has a similar look to U+22A5 (HTML's "perpendicular") in the first case but matches U+27C2 in the second. This exemplifies the difficulties of the semiotics involved in interpreting glyphs, symbols and characters generally.
 26. sdot: U+22C5 'dot operator' is not the same character as U+00B7 'middle dot'.
 27. U+22D8 does not have the lll entity in the HTML 5.2 list, but was erroneously omitted from the list.
 28. lang: U+27E8 'mathematical left angle bracket' is not the same character as U+003C 'less than', U+2039 'single left-pointing angle quotation mark', or U+3008 'left angle bracket'. In HTML 5.0, lang has was remapped to this code, as U+2329 'left-pointing angle bracket' has been marked deprecated in Unicode (since version 5.2) (Unicode.org - Proposal for Additional Deprecated Characters).
 29. rang: U+27E9 'mathematical right angle bracket' is not the same character as U+003E 'greater than', U+203A 'single right-pointing angle quotation mark', or U+3009 'right angle bracket'. In HTML 5.0, rang had been remapped to this code, as U+232A 'right-pointing angle bracket' has been marked deprecated in Unicode (since version 5.2) (Unicode.org - Proposal for Additional Deprecated Characters).

Sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]

 1. "HTML5 Named Character Reference List" [Pinangalanang Character Reference ng HTML5].

Magbasa pa[baguhin | baguhin ang wikitext]

Link sa labas[baguhin | baguhin ang wikitext]