Partido ng mga Luntian

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya

ANG MITHIIN NG MGA LUNTIAN (THE GREENS)

Mulat sa pagkakaugnay-ugnay ng lahat ng prosesong ekolohikal, panlipunan at ekonomiko, ang mga prinsipyo ng Australian Greens ay:

Ekolohiya: (1) Tiyakin na ang mga gawain ng tao ay gumagalang sa integredad ng sistemang ekolohikal at hindi sumisira sa biodibersidad at sa kalikasan; (2) Himukin at itaguyod ang pag-unlad ng kamalayang gumagalang sa halaga ng lahat ng anyo ng buhay.

Demokrasya: (1) Palakihin ang kakayahang makilahok ng karaniwang tao sa pagpapasya sa politika, panlipunan at ekonomiya; (2) Bakahin ang di-pagkapantay-pantay sa kayamanan at kapangyarihan na humahadlang sa partisipasyon ng madla sa mga demokratikong proseso.

Hustisyang Panlipunan: Baklasin ang kahirapan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga inisyatiba na sumasagot sa mga sanhi at simtomas nito; (2) Magsagawa ng mga aksiyon na tumatalima sa diskriminasyon batay sa kasarian, edad, lahi, etnisidad, uri, relihiyon, kapansanan, sekswalidad o kabilang sa grupong minorya.

Kapayapaan: (1) Yakapin at palaganapin ang mapayapang pagresolba ng mga sigalot; (2) Itaguyod ang nagsasarili at walang kinikilingang patakarang panlabas; (3) Itaguyod ang isang patakaran sa depensa na nakasandig sa sarili, depensiba at walang armas-nukleyar.

Ekonomiyang Sustinable at Batay sa Ekolohiya: Magsagawa ng mga patakarang pang-ekonomiya na magtitiyak ng mas mahusay na pagamit ng likas na yaman at enerhiya, sabay sa pagpapaunlad at pagamit ng teknolohiya na sustinable at batay sa kalikasan.

Kultura: (1) Galangin at ipagtanggol ang pagkakaibaiba sa etnisidad, relihiyon at lahi; (2) Kilanlin ang mga pangangailangang pangkultura ng mga katutubong Aborihinal; (3) Tumulong sa pagkakamit ng karapatan sa lupa at sariling pagpapasya ng mga Aborihinal.

Tungkulin sa Sangkatauhan: Palaganapin ang pagkapantay-pantay ng mga bansa at mamamayan sa pamamagitan ng: (1) Pagtataguyod ng makatarungang relasyon sa palitan; (2) Paglalaan ng papalaking tulong pangkaunlaran at sabayang aksiyong internasyunal tungo sa paglansag ng utang ng Ikatlong Daigdig; (3) Paglilipat ng teknolohiya at kasanayang pangkalikasan tungo sa mga di-maunlad na bansa; (4) Pakikibaka laban sa mga pagyurak ng karapatang pantao at pang-aaping pampolitika; (5) Paniniyak na ang Australya ay aktibong tumutugon sa pagpapalaganap ng kapayapaan at ekolohiya.

Pagtanaw sa Kinabukasan: (1) Pag-iwas sa mga gawaing naglalagay sa panganib o maaring makasira sa kalikasan; (2) Pangalagaan ang likas na yaman at ekolohiya ng ating planeta sa ngalan ng mga susunod na henerasyon.

Makabuluhang Hanap-Buhay: (1) Pagpapalaganap at pagpapaunlad ng mga trabaho na ligtas, makatwiran ang pasahod, may kahalagahan sa lipunan at nagbibigay ng personal na katuparan; (2) Pagpapalaganap ng mas pleksibleng kaayusang pangtrabaho, tuloy-tuloy na edukasyon, pagsasanay at tulong panlipunan upang mas marami ang makabahagi sa makatuturang hanap-buhay.

Impormasyon: (1) Pagpapalaganap ng malayang daloy ng impormasyon sa pagitan ng mamamayan at lahat ng sangay ng gobyerno; (2) Tiyaking ang mamamayang Australyano ay nakikinabang sa isang responsible, ibat-ibang anyo, demokratiko, at nagsasariling pangmadlang midya (mass media)

Bakit kailangan Lumahok sa Luntian (the Greens)?

Ang tradisyunal na politika ay hindi nagbibigay ng kasagutan. Sa panahon ng kasukdulan ng makakanang politika, rasyunalismong pang-ekonomiko at krisis sa kalikasan, ang Australian Greens ang nagbibigay ng pag-asa sa mas positibong kinabukasan. Mayroon kaming mga patakarang praktikal na naglalaan ng isang malinaw na alternatibo sa makikitid na pananaw ng mga pangunahing partido. Nais naming mabago ang kulturang pampolitika at maisakatuparan ang isang sustinableng kinabukasan.

Sa buong bansa mabilis na dumadami ang mga kasapi ng Greens sa mga Parlyamento at mga lokal na konseho. Binibigkis nila ang mga aktibo sa kilusang panlipunan, kalikasan, peminista, paggawa, Aborihinal, kaligtasan ng mga hayop at iba’t ibang isyung pang-demokrasya.

Sa paghahain ng pagkakataon para ang mamamayan ay maging aktibo sa politika, may kakayahan tayong magtanggol laban sa mga ganid at may kapangyarihan. Makakapagsagawa tayo ng mga hakbangin tungo sa isang mas makatarungang lipunan. Ang Greens ay binubuo ng mga ordinaryong tao na nagtutulungan para sa mas mahusay na kinabukasan. Ito ang kalakasan ng Greens.

Ang Greens ay mahigit na sa dalawang dekada at patuloy na lumalakas. Sa paglaki ng ating representasyon sa lahat ng saray ng pamahalaan, madadagdagan ang ating epekto sa lipunan. Ang maliliit na epektong ito ay magdudulot ng mas malaking pagbabago sa kulturang pampolitika.

Makibahagi sa mithiin ng Greens – tumulong sa ating pagwawagi. Sa pamamamagitan lamang ng inyong pagtangkilik at suporta ang Greens ay makapagdudulot ng kahusayan sa ating mundo.

Panlabas na kawing[baguhin | baguhin ang wikitext]