Pumunta sa nilalaman

Wikipedia:Pangkalahatang pagtatanggi

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya


HINDI GINAGARANTIYA NG WIKIPEDIA NA ANG IMPORMASYONG NAKALAGAY SA MGA NILALAMAN NITO AY KUMPLETO, TAMA, MAAASAHAN AT MAPAGKAKATIWALAAN.

Ang Wikipedia ay isa pong malaya at bukas na ensiklopedyang sama-samang pinagtutulungan ng mga boluntaryong indibidwal at grupo sa mithiing makagawa ng isang pangkalahatang pinagkukunan ng impormasyon. Dahil sa anyo ng proyektong ito, maaari pong baguhin ng kahit sinumang nakakonekta sa Internet ang kahit ano sa mga nilalaman nito. Mangyari pong dapat niyong malaman na hindi po dumaan sa hanay ng mga eksperto ng larangang kinabibilangan ng isang partikular na artikulo ang impormasyong nakalagay. Sa madaling salita po, hindi po masasabing kumpleto, tama, maasahan o mapagkakatiwalaan ang kahit anong impormasyon na nakalagay rito.

Gayunpaman, hindi ibig sabihin nito ay hindi ka na makakahanap ng mahalaga at tamang impormasyon rito sa Wikipedia. Sa totoo lang, madalas kang makakakita ng tamang impormasyon rito.

Subalit, pakatandaan lamang po na hindi ginagarantiya ng Wikipedia ang katotohanan ng mga impormasyong nakalagay rito. Maaari agad mabago ang nilalaman ng kahit sino upang babuyin o di kaya'y dahil sa sumasalungat ng opinyon niya sa napagkasunduan ng nakakarami sa partikular na larangang iyon.

Mangyari rin pong dapat niyong malaman na may kaparehong mga pagtatanggi rin ang ibang mga ensiklopedya at pinagkukunan ng impormasyon.

Walang pormal na pagsusuri ng nakakarami[baguhin ang wikitext]

Ginagamit ng aming aktibong komunidad ng mga tagapatnugot (editors) ang mga kagamitang tulad ng Natatangi:Mga huling binago at Natatangi:Mga bagong pahina para bantayan ang mga pumapasok na bago at binagong mga nilalaman. Gayunpaman, hindi pantay na nasusuri ng nakakarami ang kabuuan ng Wikipedia - pwedeng itama ng mga mambabasa ang mga kamalian o di kaya'y sumali sa mga pagsusuring ginagawa, pero wala silang tungkuling ligal na gawin iyon at dahil sa kadahilanang iyon, walang katiyakan at garantiya na maaaring magamit ang kahit anong impormasyong nakalagay rito para sa kahit anong paggamit o kung anuman. Maaari ring mabago ang mga artikulong nasuri na nang impormal o di kaya'y itinampok na (featured article), bago mo pa mang makita't mabasa iyon.

Walang sinuman sa mga nag-ambag, nag-sponsor, tagapangasiwa, o kahit sinong konektado sa Wikipedia sa kahit anong kaparaanang posible ang responsable para sa pagpapakita ng kahit anong di tama o di kaya'y naninirang-puring impormasyon o maging sa paggamit mo ng mga impormasyong nakalagay at nakakawing (link) sa mga pahina nito.

Hindi nakakontrata; limitadong lisensiya[baguhin ang wikitext]

Siguraduhing naiintindihan mo na binibigay ang impormasyong nilalagay rito nang libre, at walang kasunduan o kontratang ginawa sa pagitan mo at ng mga may-ari at tagagamit ng sayt na ito, ang mga may-ari ng mga server kung saan ito nakalagay, mga indibidwal na nag-ambag sa Wikipedia, kahit sino sa mga tagapangasiwa ng mga proyekto, mga sysop (mga tagapangasiwa ng isang sistemang may maraming tagagamit), o sa kahit sinumang konektado sa proyektong ito sa mga kakambal nitong mga proyekto sa kahit anumang kaparaanan na mapapailalim sa mga paghahabol mo sa kanila nang direkta. Binibigyan ka ng isang limitadong lisensiya sa pagkopya ng kahit anong nasa sayt; hindi ito gumagawa o nagsasabing may pananagutang kontraktwal o ekstrakontraktwal ang Wikipedia o kahit sino sa mga ahente, miyembro, tagapag-ayos, o sa iba pang mga tagagamit nito.

Walang kasunduan o pag-unawang ginawa sa pagitan mo at ng Wikipedia tungkol sa paggamit mo o sa pagbago sa impormasyong ito na lagpas sa saklaw ng lisensiyang unported (walang hurisdiksyon, hal. bansa) na Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 (CC-BY-SA) at ang lisensiyang GNU Free Documentation (GFDL), at wala ring responsibilidad ang kahit sinuman sa Wikipedia sa pagbago mo, pagmodipika, o pagtanggal ng impormasyong ipinaskil (post) mo sa Wikipedia o sa kahit alin sa mga kaugnay nitong proyekto.

Tatak (trademark)[baguhin ang wikitext]

Pagmamay-ari ng nagmamay-ari sa kanila ang kahit anong mga tatak (trademark), tatak ng serbisyo (service mark), tatak ng 7 9809-[9-0m==ng paggamit ng impormasyon tulad ng naisip ng mga may-akda ng mga artikulong ito sa Wikipedia na nasa ilalim ng mga lisensiyang CC-BY-SA at GFDL. Maliban lamang kung nakasaad, hindi ineendorso ni kasapi ang Wikipedia at Wikimedia sa mga may-ari ng n =f[v0d0=x0 ]8 -q]-9w-9s-09

ea087307733073O980O9;P19-p90-1qp092qpwl9,2qwo98saturang mga karapatan, at dahil na rin sa kadahilanang iyon, hindi makakapagbigay ang Wikipf[cplcpc-edia ng kahit anong karapatan sa paggamit ng mga nakaprotektang materyales. Bahala ka kung gagamitin mo ang pagmamay-ari ng iba.

Karapatan sa pagkatao[baguhin ang wikitext]

Naglalaman ang Wikipedia ng mga materyales na maaaring makatukoy ng isang buhay o kamamatay lang na tao. Nililimitahan ng mga batas na may kaugnayan sa karapatan sa pagkatao ng ilang hurisdiksyon ang paggamit sa mga larawan ng buhay o kamamatay lang na tao, at iba pa ito sa estado ng karapatan sa pagmamay-ari ng mga ito. Siguraduhing may karapatan kang gamitin ang mga iyon sa ilalim ng mga batas na malalapat sa kalagayan ng panggagamitan mo. Ikaw at ikaw lamang ang tanging responsable sa paninigurong wala kang nilalabag na karapatan ng pagkatao ng iba.

Hurisdiksyon at ligalidad ng nilalaman[baguhin ang wikitext]

Maaaring labag sa batas ng bansa kung saan mo nababasa ang impormasyong nakalagay rito ang paglathala ng impormasyong nasa Wikipedia. Nakatago ang lahat ng impormasyon ng Wikipedia sa mga server nito sa Estados Unidos, at patuloy na pinangangalagaan ito sa ilalim ng proteksyon ng mga lokal at pederal na batas. Maaaring hindi protektado o pinapayagan ng mga batas ng iyong bansa o hurisdiksyon ang kaparehong antas ng pagsalita at/o paglimbag. Hindi hinihimok ng Wikipedia ang paglabag sa kahit anong mga batas, at hindi rin responsable ito para sa mga paglabag sa batas na iyon, kung sakali mang nagkawing (link) ka sa dominyong (domain) ito o maging ang paggamit, pagkopya, o paglimbag muli ng mga impormasyong nakalagay rito.

Hindi ito payo ng propesyonal[baguhin ang wikitext]

Kung nangangailangan ka ng tiyak na payo (tulad ng medikal, ligal, pinansiyal, o pamamahala sa peligro), mangyaring humingi ng payo sa isang propesyonal na lisensiyado o may alam sa naturang larangan.