Module:Message box

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Dokumentasyon sa module [tingnan] [baguhin] [nakaraan] [purga]

Patungkol[baguhin ang wikitext]

Isa itong meta module na gumagawa sa mga padron na kahong pangmensahe (message box): {{mbox}}, {{ambox}}, {{cmbox}}, {{fmbox}}, {{imbox}}, {{ombox}}, at {{tmbox}}. Ginawa ito upang gamitin lang sa ibang mga module ng Lua, at hindi para gamitin nang direkta sa mga pahina ng wiki. Kung gusto niyong gamitin ang kakayahan ng module na ito sa isang pahina ng wiki, pakigamkt po ang mga indibidwal na kahong pangmensahe.

Paggamit[baguhin ang wikitext]

Para magamit ang module na ito sa isang module ng Lua, dapat i-load mo muna ito.

local messageBox = require('Module:Message box')

Para makagawa ng isang kahong pangmensahe, gamitin ang main function. May dalawang parameter ito: ang uri ng kahon (sa string), at ang talahanayan na naglalaman ng mga parameter ng kahong pangmensahe.

local box = messageBox.main( boxType, {
  param1 = param1,
  param2 = param2,
  -- at iba pang mga parameter...
})

May pitong magagamit na uri ng kahon:

Uri ng kahon Padron Gamit
mbox {{mbox}} Para sa mga kahong pangmensaheng gagamitin sa maraming namespace.
ambox {{ambox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa mga artikulo.
cmbox {{cmbox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa mga kategorya.
fmbox {{fmbox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa interface.
imbox {{imbox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa file namespace.
tmbox {{tmbox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa mga pahina ng usapan.
ombox {{ombox}} Para sa mga kahong pangmensahe sa mga namespace na hindi nabanggit dito.

Tingnan ang dokumentasyon ng mga indibidwal na padron para sa mas detalyadong impormasyon.

Paggamit sa #invoke[baguhin ang wikitext]

Bukod sa main function, may mga hiwalay na function ang module na ito para sa bawat uri ng kahon. Maa-access sila gamit ang code na {{#invoke:Message box|mbox|...}}, {{#invoke:Message box|ambox|...}}, atbp. Gagana sila kapag tinawag sa ibang mga module, pero kaya nilang ma-access ang code na ginamit para iproseso ang mga argumentong pinasa sa #invoke, kaya naman mas mahina ito kesa sa pagtawag sa main.

Mga detalyeng teknikal[baguhin ang wikitext]

Ginagamit ng module ang parehong basic code para sa bawat padron na nakalista sa taas; makikita at masasaayos sa Module:Message box/configuration ang kani-kanilang pagkakaiba. Heto ang iba't-ibang mga pagsasaayos at kung ano-ano ang ibig sabihin nila:

 • types – talahanayan na naglalaman ng data na ginagamit ng |type= parameter ng kahong pangmensahe. Mga value ang mga key ng talahanayan na maipapasa sa |type=, at talahanayan ang mga value na naglalaman ng class at ang image na ginamit ng uri na yon.
 • default – ang uri na na gagamitin kung walang value na pinasa sa |type=, kung invalid yung binigay na value.
 • showInvalidTypeError – kung magpapakita ng error kung invalid ang pinasang value sa |type= parameter.
 • allowBlankParams – madalas, tinatanggal ang mga blangkong value mula sa mga parameter na pinasa sa module. Gayunpaman, pinepreserba ang whitespace para sa mga parameter na sinama sa talahanayan ng allowBlankParams.
 • allowSmall – kung gagawa ba ng maliit na bersyon ng kahong pangmensahe (|small=yes).
 • smallParam – custom na pangalan para sa |small= parameter. Halimbawa, kung "left" ito, makakagawa ka ng maliit na kahong pangmensahe gamit ang |small=left.
 • smallClass – ang class na gagamitin para sa mga maliliit na kahong pangmensahe.
 • substCheck – kung magsasagawa ng subst check o hindi.
 • classes – array ng mga class na gagamitin sa kahong pangmensahe.
 • imageEmptyCell – kung gagamit ba ng isang blangkong <td>...</td> cell kung walang nakatakdang larawan. Gagamitin ito para mapreserba ang espasyo para sa mga kahong pangmensahe na may width na mas maliit para sa 100% ng screen.
 • imageEmptyCellStyle – kung lalagyan ba ng istilo ang mga blangkong cell ng larawan.
 • imageCheckBlank – kung magreresulta ba ang |image=blank sa walang larawang ipapakita.
 • imageSmallSize – madalasz nakatakda sa 30×30px ang mga larawang ginagamit sa mga maliliit na kahong pangmensahe. Nagtatakda ito ng isang custom na sukat.
 • imageCellDiv – kung ilalagay ba ang larawan sa isang <div>...</div> na may maximum na sukat ng larawan.
 • useCollapsibleTextFields – kung gagamit ba ng mga text field na pwedeng masara, hal. "isyu", "ayos", "usap", atbp. Ginagamit lang ng ambox sa ngayon.
 • imageRightNone – kung magreresulta ba ang |imageright=none sa walang ipinapakitang larawan sa kanang bahagi ng kahong pangmensahe.
 • sectionDefault – ang default na pangalan na gagamitin ng |section= parameter. Nakadepende sa useCollapsibleTextFields.
 • allowMainspaceCategories – nagpapahintulot sa pagkakategorya sa main namespace.
 • templateCategory – ang pangalan ng kategoryang ilalagay sa pahina ng padron.
 • templateCategoryRequireName – kung gagawin bang required ang |name= para maipakita ang kategorya ng padron.
 • templateErrorCategory – ang pangalan ng kategorya ng error na gagamitin sa pahina ng padron.
 • templateErrorParamsToCheck – array ng mga pangalan ng parameter na sisilipin. Kung wala ang alinman sa mga ito, ilalagay ang templateErrorCategory sa pahina ng padron.

require('Module:No globals')
local getArgs
local yesno = require('Module:Yesno')
local lang = mw.language.getContentLanguage()

local CONFIG_MODULE = 'Module:Message box/configuration'
local DEMOSPACES = {talk = 'tmbox', image = 'imbox', file = 'imbox', category = 'cmbox', article = 'ambox', main = 'ambox'}

--------------------------------------------------------------------------------
-- Helper functions
--------------------------------------------------------------------------------

local function getTitleObject(...)
	-- Get the title object, passing the function through pcall
	-- in case we are over the expensive function count limit.
	local success, title = pcall(mw.title.new, ...)
	if success then
		return title
	end
end

local function union(t1, t2)
	-- Returns the union of two arrays.
	local vals = {}
	for i, v in ipairs(t1) do
		vals[v] = true
	end
	for i, v in ipairs(t2) do
		vals[v] = true
	end
	local ret = {}
	for k in pairs(vals) do
		table.insert(ret, k)
	end
	table.sort(ret)
	return ret
end

local function getArgNums(args, prefix)
	local nums = {}
	for k, v in pairs(args) do
		local num = mw.ustring.match(tostring(k), '^' .. prefix .. '([1-9]%d*)$')
		if num then
			table.insert(nums, tonumber(num))
		end
	end
	table.sort(nums)
	return nums
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Box class definition
--------------------------------------------------------------------------------

local MessageBox = {}
MessageBox.__index = MessageBox

function MessageBox.new(boxType, args, cfg)
	args = args or {}
	local obj = {}

	-- Set the title object and the namespace.
	obj.title = getTitleObject(args.page) or mw.title.getCurrentTitle()

	-- Set the config for our box type.
	obj.cfg = cfg[boxType]
	if not obj.cfg then
		local ns = obj.title.namespace
		-- boxType is "mbox" or invalid input
		if args.demospace and args.demospace ~= '' then
			-- implement demospace parameter of mbox
			local demospace = string.lower(args.demospace)
			if DEMOSPACES[demospace] then
				-- use template from DEMOSPACES
				obj.cfg = cfg[DEMOSPACES[demospace]]
			elseif string.find( demospace, 'talk' ) then
				-- demo as a talk page
				obj.cfg = cfg.tmbox
			else
				-- default to ombox
				obj.cfg = cfg.ombox
			end
		elseif ns == 0 then
			obj.cfg = cfg.ambox -- main namespace
		elseif ns == 6 then
			obj.cfg = cfg.imbox -- file namespace
		elseif ns == 14 then
			obj.cfg = cfg.cmbox -- category namespace
		else
			local nsTable = mw.site.namespaces[ns]
			if nsTable and nsTable.isTalk then
				obj.cfg = cfg.tmbox -- any talk namespace
			else
				obj.cfg = cfg.ombox -- other namespaces or invalid input
			end
		end
	end

	-- Set the arguments, and remove all blank arguments except for the ones
	-- listed in cfg.allowBlankParams.
	do
		local newArgs = {}
		for k, v in pairs(args) do
			if v ~= '' then
				newArgs[k] = v
			end
		end
		for i, param in ipairs(obj.cfg.allowBlankParams or {}) do
			newArgs[param] = args[param]
		end
		obj.args = newArgs
	end

	-- Define internal data structure.
	obj.categories = {}
	obj.classes = {}
	-- For lazy loading of [[Module:Category handler]].
	obj.hasCategories = false

	return setmetatable(obj, MessageBox)
end

function MessageBox:addCat(ns, cat, sort)
	if not cat then
		return nil
	end
	if sort then
		cat = string.format('[[Category:%s|%s]]', cat, sort)
	else
		cat = string.format('[[Category:%s]]', cat)
	end
	self.hasCategories = true
	self.categories[ns] = self.categories[ns] or {}
	table.insert(self.categories[ns], cat)
end

function MessageBox:addClass(class)
	if not class then
		return nil
	end
	table.insert(self.classes, class)
end

function MessageBox:setParameters()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Get type data.
	self.type = args.type
	local typeData = cfg.types[self.type]
	self.invalidTypeError = cfg.showInvalidTypeError
		and self.type
		and not typeData
	typeData = typeData or cfg.types[cfg.default]
	self.typeClass = typeData.class
	self.typeImage = typeData.image

	-- Find if the box has been wrongly substituted.
	self.isSubstituted = cfg.substCheck and args.subst == 'SUBST'

	-- Find whether we are using a small message box.
	self.isSmall = cfg.allowSmall and (
		cfg.smallParam and args.small == cfg.smallParam
		or not cfg.smallParam and yesno(args.small)
	)

	-- Add attributes, classes and styles.
	self.id = args.id
	self.name = args.name
	if self.name then
		self:addClass('box-' .. string.gsub(self.name,' ','_'))
	end
	if yesno(args.plainlinks) ~= false then
		self:addClass('plainlinks')
	end
	for _, class in ipairs(cfg.classes or {}) do
		self:addClass(class)
	end
	if self.isSmall then
		self:addClass(cfg.smallClass or 'mbox-small')
	end
	self:addClass(self.typeClass)
	self:addClass(args.class)
	self.style = args.style
	self.attrs = args.attrs

	-- Set text style.
	self.textstyle = args.textstyle

	-- Find if we are on the template page or not. This functionality is only
	-- used if useCollapsibleTextFields is set, or if both cfg.templateCategory
	-- and cfg.templateCategoryRequireName are set.
	self.useCollapsibleTextFields = cfg.useCollapsibleTextFields
	if self.useCollapsibleTextFields
		or cfg.templateCategory
		and cfg.templateCategoryRequireName
	then
		if self.name then
			local templateName = mw.ustring.match(
				self.name,
				'^[tT][eE][mM][pP][lL][aA][tT][eE][%s_]*:[%s_]*(.*)$'
			) or self.name
			templateName = 'Template:' .. templateName
			self.templateTitle = getTitleObject(templateName)
		end
		self.isTemplatePage = self.templateTitle
			and mw.title.equals(self.title, self.templateTitle)
	end
	
	-- Process data for collapsible text fields. At the moment these are only
	-- used in {{ambox}}.
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- Get the self.issue value.
		if self.isSmall and args.smalltext then
			self.issue = args.smalltext
		else
			local sect
			if args.sect == '' then
				sect = 'Ang ' .. (cfg.sectionDefault or 'page')
			elseif type(args.sect) == 'string' then
				sect = 'Ang ' .. args.sect
			end
			local issue = args.issue
			issue = type(issue) == 'string' and issue ~= '' and issue or nil
			local text = args.text
			text = type(text) == 'string' and text or nil
			local issues = {}
			table.insert(issues, sect)
			table.insert(issues, issue)
			table.insert(issues, text)
			self.issue = table.concat(issues, ' ')
		end

		-- Get the self.talk value.
		local talk = args.talk
		-- Show talk links on the template page or template subpages if the talk
		-- parameter is blank.
		if talk == ''
			and self.templateTitle
			and (
				mw.title.equals(self.templateTitle, self.title)
				or self.title:isSubpageOf(self.templateTitle)
			)
		then
			talk = '#'
		elseif talk == '' then
			talk = nil
		end
		if talk then
			-- If the talk value is a talk page, make a link to that page. Else
			-- assume that it's a section heading, and make a link to the talk
			-- page of the current page with that section heading.
			local talkTitle = getTitleObject(talk)
			local talkArgIsTalkPage = true
			if not talkTitle or not talkTitle.isTalkPage then
				talkArgIsTalkPage = false
				talkTitle = getTitleObject(
					self.title.text,
					mw.site.namespaces[self.title.namespace].talk.id
				)
			end
			if talkTitle and talkTitle.exists then
        local talkText
        if self.isSmall then
          local talkLink = talkArgIsTalkPage and talk or (talkTitle.prefixedText .. '#' .. talk)
          talkText = string.format('([[%s|talk]])', talkLink)
        else
          talkText = 'Relevant discussion may be found on'
          if talkArgIsTalkPage then
            talkText = string.format(
              '%s [[%s|%s]].',
              talkText,
              talk,
              talkTitle.prefixedText
            )
          else
            talkText = string.format(
              '%s the [[%s#%s|talk page]].',
              talkText,
              talkTitle.prefixedText,
              talk
            )
          end
        end
				self.talk = talkText
			end
		end

		-- Get other values.
		self.fix = args.fix ~= '' and args.fix or nil
		local date
		if args.date and args.date ~= '' then
			date = args.date
		elseif args.date == '' and self.isTemplatePage then
			date = lang:formatDate('F Y')
		end
		if date then
			self.date = string.format(" <span class='date-container'><i>(<span class='date'>%s</span>)</i></span>", date)
		end
		self.info = args.info
		if yesno(args.removalnotice) then
			self.removalNotice = cfg.removalNotice
		end
	end

	-- Set the non-collapsible text field. At the moment this is used by all box
	-- types other than ambox, and also by ambox when small=yes.
	if self.isSmall then
		self.text = args.smalltext or args.text
	else
		self.text = args.text
	end

	-- Set the below row.
	self.below = cfg.below and args.below

	-- General image settings.
	self.imageCellDiv = not self.isSmall and cfg.imageCellDiv
	self.imageEmptyCell = cfg.imageEmptyCell

	-- Left image settings.
	local imageLeft = self.isSmall and args.smallimage or args.image
	if cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'blank' and imageLeft ~= 'none'
		or not cfg.imageCheckBlank and imageLeft ~= 'none'
	then
		self.imageLeft = imageLeft
		if not imageLeft then
			local imageSize = self.isSmall
				and (cfg.imageSmallSize or '30x30px')
				or '40x40px'
			self.imageLeft = string.format('[[File:%s|%s|link=|alt=]]', self.typeImage
				or 'Information icon4.svg', imageSize)
		end
	end

	-- Right image settings.
	local imageRight = self.isSmall and args.smallimageright or args.imageright
	if not (cfg.imageRightNone and imageRight == 'none') then
		self.imageRight = imageRight
	end
	
	-- set templatestyles
	self.base_templatestyles = cfg.templatestyles
	self.templatestyles = args.templatestyles
end

function MessageBox:setMainspaceCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	if not cfg.allowMainspaceCategories then
		return nil
	end

	local nums = {}
	for _, prefix in ipairs{'cat', 'category', 'all'} do
		args[prefix .. '1'] = args[prefix]
		nums = union(nums, getArgNums(args, prefix))
	end

	-- The following is roughly equivalent to the old {{Ambox/category}}.
	local date = args.date
	date = type(date) == 'string' and date
	local preposition = '-'
	for _, num in ipairs(nums) do
		local mainCat = args['cat' .. tostring(num)]
			or args['category' .. tostring(num)]
		local allCat = args['all' .. tostring(num)]
		mainCat = type(mainCat) == 'string' and mainCat
		allCat = type(allCat) == 'string' and allCat
		if mainCat and date and date ~= '' then
			local catTitle = string.format('%s %s %s', mainCat, preposition, date)
			self:addCat(0, catTitle)
			catTitle = getTitleObject('Category:' .. catTitle)
			if not catTitle or not catTitle.exists then
				self:addCat(0, 'Articles with invalid date parameter in template')
			end
		elseif mainCat and (not date or date == '') then
			self:addCat(0, mainCat)
		end
		if allCat then
			self:addCat(0, allCat)
		end
	end
end

function MessageBox:setTemplateCategories()
	local args = self.args
	local cfg = self.cfg

	-- Add template categories.
	if cfg.templateCategory then
		if cfg.templateCategoryRequireName then
			if self.isTemplatePage then
				self:addCat(10, cfg.templateCategory)
			end
		elseif not self.title.isSubpage then
			self:addCat(10, cfg.templateCategory)
		end
	end

	-- Add template error categories.
	if cfg.templateErrorCategory then
		local templateErrorCategory = cfg.templateErrorCategory
		local templateCat, templateSort
		if not self.name and not self.title.isSubpage then
			templateCat = templateErrorCategory
		elseif self.isTemplatePage then
			local paramsToCheck = cfg.templateErrorParamsToCheck or {}
			local count = 0
			for i, param in ipairs(paramsToCheck) do
				if not args[param] then
					count = count + 1
				end
			end
			if count > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = tostring(count)
			end
			if self.categoryNums and #self.categoryNums > 0 then
				templateCat = templateErrorCategory
				templateSort = 'C'
			end
		end
		self:addCat(10, templateCat, templateSort)
	end
end

function MessageBox:setAllNamespaceCategories()
	-- Set categories for all namespaces.
	if self.invalidTypeError then
		local allSort = (self.title.namespace == 0 and 'Main:' or '') .. self.title.prefixedText
		self:addCat('all', 'Wikipedia message box parameter needs fixing', allSort)
	end
	if self.isSubstituted then
		self:addCat('all', 'Pages with incorrectly substituted templates')
	end
end

function MessageBox:setCategories()
	if self.title.namespace == 0 then
		self:setMainspaceCategories()
	elseif self.title.namespace == 10 then
		self:setTemplateCategories()
	end
	self:setAllNamespaceCategories()
end

function MessageBox:renderCategories()
	if not self.hasCategories then
		-- No categories added, no need to pass them to Category handler so,
		-- if it was invoked, it would return the empty string.
		-- So we shortcut and return the empty string.
		return ""
	end
	-- Convert category tables to strings and pass them through
	-- [[Module:Category handler]].
	return require('Module:Category handler')._main{
		main = table.concat(self.categories[0] or {}),
		template = table.concat(self.categories[10] or {}),
		all = table.concat(self.categories.all or {}),
		nocat = self.args.nocat,
		page = self.args.page
	}
end

function MessageBox:export()
	local root = mw.html.create()

	-- Add the subst check error.
	if self.isSubstituted and self.name then
		root:tag('b')
			:addClass('error')
			:wikitext(string.format(
				'Template <code>%s[[Template:%s|%s]]%s</code> has been incorrectly substituted.',
				mw.text.nowiki('{{'), self.name, self.name, mw.text.nowiki('}}')
			))
	end

	local frame = mw.getCurrentFrame()
	root:wikitext(frame:extensionTag{
		name = 'templatestyles',
		args = { src = self.base_templatestyles },
	})
	-- Add support for a single custom templatestyles sheet. Undocumented as
	-- need should be limited and many templates using mbox are substed; we
	-- don't want to spread templatestyles sheets around to arbitrary places
	if self.templatestyles then
		root:wikitext(frame:extensionTag{
			name = 'templatestyles',
			args = { src = self.templatestyles },
		})
	end

	-- Create the box table.
	local boxTable = root:tag('table')
	boxTable:attr('id', self.id or nil)
	for i, class in ipairs(self.classes or {}) do
		boxTable:addClass(class or nil)
	end
	boxTable
		:cssText(self.style or nil)
		:attr('role', 'presentation')

	if self.attrs then
		boxTable:attr(self.attrs)
	end

	-- Add the left-hand image.
	local row = boxTable:tag('tr')
	if self.imageLeft then
		local imageLeftCell = row:tag('td'):addClass('mbox-image')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageLeftCell so that the image
			-- is inside it. Divs use style="width: 52px;", which limits the
			-- image width to 52px. If any images in a div are wider than that,
			-- they may overlap with the text or cause other display problems.
			imageLeftCell = imageLeftCell:tag('div'):addClass('mbox-image-div')
		end
		imageLeftCell:wikitext(self.imageLeft or nil)
	elseif self.imageEmptyCell then
		-- Some message boxes define an empty cell if no image is specified, and
		-- some don't. The old template code in templates where empty cells are
		-- specified gives the following hint: "No image. Cell with some width
		-- or padding necessary for text cell to have 100% width."
		row:tag('td')
			:addClass('mbox-empty-cell')
	end

	-- Add the text.
	local textCell = row:tag('td'):addClass('mbox-text')
	if self.useCollapsibleTextFields then
		-- The message box uses advanced text parameters that allow things to be
		-- collapsible. At the moment, only ambox uses this.
		textCell:cssText(self.textstyle or nil)
		local textCellDiv = textCell:tag('div')
		textCellDiv
			:addClass('mbox-text-span')
			:wikitext(self.issue or nil)
		if (self.talk or self.fix) then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.talk and (' ' .. self.talk) or nil)
				:wikitext(self.fix and (' ' .. self.fix) or nil)
		end
		textCellDiv:wikitext(self.date and (' ' .. self.date) or nil)
		if self.info and not self.isSmall then
			textCellDiv
				:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:wikitext(self.info and (' ' .. self.info) or nil)
		end
		if self.removalNotice then
			textCellDiv:tag('span')
				:addClass('hide-when-compact')
				:tag('i')
					:wikitext(string.format(" (%s)", self.removalNotice))
		end
	else
		-- Default text formatting - anything goes.
		textCell
			:cssText(self.textstyle or nil)
			:wikitext(self.text or nil)
	end

	-- Add the right-hand image.
	if self.imageRight then
		local imageRightCell = row:tag('td'):addClass('mbox-imageright')
		if self.imageCellDiv then
			-- If we are using a div, redefine imageRightCell so that the image
			-- is inside it.
			imageRightCell = imageRightCell:tag('div'):addClass('mbox-image-div')
		end
		imageRightCell
			:wikitext(self.imageRight or nil)
	end

	-- Add the below row.
	if self.below then
		boxTable:tag('tr')
			:tag('td')
				:attr('colspan', self.imageRight and '3' or '2')
				:addClass('mbox-text')
				:cssText(self.textstyle or nil)
				:wikitext(self.below or nil)
	end

	-- Add error message for invalid type parameters.
	if self.invalidTypeError then
		root:tag('div')
			:addClass('mbox-invalid-type')
			:wikitext(string.format(
				'This message box is using an invalid "type=%s" parameter and needs fixing.',
				self.type or ''
			))
	end

	-- Add categories.
	root:wikitext(self:renderCategories() or nil)

	return tostring(root)
end

--------------------------------------------------------------------------------
-- Exports
--------------------------------------------------------------------------------

local p, mt = {}, {}

function p._exportClasses()
	-- For testing.
	return {
		MessageBox = MessageBox
	}
end

function p.main(boxType, args, cfgTables)
	local box = MessageBox.new(boxType, args, cfgTables or mw.loadData(CONFIG_MODULE))
	box:setParameters()
	box:setCategories()
	return box:export()
end

function mt.__index(t, k)
	return function (frame)
		if not getArgs then
			getArgs = require('Module:Arguments').getArgs
		end
		return t.main(k, getArgs(frame, {trim = false, removeBlanks = false}))
	end
end

return setmetatable(p, mt)