Pumunta sa nilalaman

Tagagamit:Sherlockholmes/Islam at masturbasyon

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya


Ito ay isang sub-artikulo ng iyag sa Islam at masturbasyon.


Istimnaa (استمناء) ay ang Arabic na kataga para sa masturbasyon.

Makruh

Bagaman ang lahat ng ligal na mga paaralan ay itinuturing ang masturbasyon bilang isang haraam, ang ilang mga iskolar ay tinanggap ito bilang sa huling paraan para makaiwas sa mas lalong malaking kasalanan ng zina ang mga indibidwal na wala pang asawa.


Pagninilaynilay

Ang masturbasyon ay pinagbabawal at isang haraam sa dominasyong Shi'a ng Islam at halos lahat ng subdibisyon nito. Ito ay itinuturing na haraam ayon sa Hanafi, Shafi'i, Maliki at Hanbali paaralan ng fiqh - ang paaralang Sunni ng batas kilala bilang madh'hab. Ayon sa Qur'an, anumang uri ng sekswal na interaksyon ay ipinagbabawal sa mga taong hindi pa naman mag-asawa(sumangguni sa ibaba).


Ibn al-Qayyim, isang Sunni iskolar noong 14th century: "Ang sinabi ni Ibn Aqil, marami sa mga nagdaang iskolar ang tinagurian na ang masturbasyon ay isang hindi kanais-nais na gawain, hindi niya kailanman sinabi na ito (masturbasyon) ay isang uri ng haraam".

Pagkatapos, inisa isa niya ang mga opinyon ni Ibn Aqil tungkol sa mga kondisyon upang maging haraam ang masturbasyon: "Kung ang isang lalaki ay nasa pagitan ng patuloy na pagnanais o paglalabas nito, at kung ang taong iyon ay walang asawa o siya ay merong isang aliping babae na hindi niya asawa, at siya ay patuloy na ginagapi ng pagnanasa at takot siya sa maaaring kahinatnan (maging isang preso) kapag hindi siya nakapagpigil, ang masturbasyon ay maaaring gawin ng taong iyon at ito ay tiyak na maiintindihan ni Ahmad (ibn Hanbal)".

Sinabi rin ni Ibn al-Qayyim: "Ang tama sa akin ay isa itong ilegal na gawain dahil ang Propheta (Kapayapaan ay sa Kanya) ay ginabayan ang taong may pagnanasa at hindi maaaring makapag-asawa".


Haraam

Hindi bababa sa isang legal na Islamic na tradisyon ang nagbabawal sa masturbasyon sa kapangyarihan ni Allah ng Qur'an na kung saan nagpapahiwatig na ang mga humuhingi ng sekswal na kaluguran mula sa iba pa maliban sa kanilang legal na sekswal na mga kasosyo ay lumalagpas sa pinagkasunduang limitasyon. Ito ay maaaring ipahiwatig para maging sangguni hindi lamang sa pangangalunya ngunit pati na rin sa masturbasyon.

Ang mga tao na tinuturing na haraam ang masturbasyon: Malik ibn Anas Muhammad ibn Idris ash-Shafi`i Abu Hanifa an-Nu‘man Ibn Kathir Al-Qurtubi Shi'a


Qur'an

Ang Quran mismo ay tahimik sa paksa ng masturbasyon, gayunpaman maraming mga iskolar ang nakasipi ng mga ilang ayats na nagpapatunay na ang masturbasyon ay ipinagbabawal.

Ang Qur'an, kabanata 23 (Al-Muminun), taludtod 5 hanggang 7: "Ang bantayan ang kanilang pribadong bahagi ng katawan, maliban na lamang sa kanilang mga asawa o mga taong may karapatan, ay hindi nakapagtataka, ngunit sino man ang lumampas ay sila ang mga lumampas sa limitasyon"- na isinalin sa pamamagitan ng MH Shakir.

Ibn Omid Stanakzai, isang iskolar, at ang iba pa niyang kasamahan ay sumang-ayon na ang masturbasyon ay isang haraam galing na rin sa itaas na pahayag. Ang sabi pa niya:

"Ang masturbasyon ay hindi kasama sa dalawang uri na kung saan ay lumikha si Allah ng Halaal, viz. asawa".

Sa ilalim ng taludtod na ito, si Qadi Thanaullah Panipati ay nagsulat ng:

"Si Imam Baghawi ay nakapag-isip galing dito sa Aayat na ang masturbasyon ay isang Haraam."


Ang Quran, kabanata 24 (A-Noor), sa taludtod 33 hanggang 33: "At ipaalam sa mga hindi mahanap ang mga paraan upang makapag-asawa na panatilihing malinis hanggang si Allah ay gawin silang malaya mula sa kanyang mga kamay. At para doon sa mga humihingi ng sulat sa kani-kanilang mga asawa, bigyan sila ng sulay kung may buti sa kanila at bigyan sila ng yaman na ibinigay sa iyo ni Allah; at huwag mong pilitin ang mga alipin mong babae sa prostitusyon kung nais nilang manatiling malinis para makahingi ng kaginhawaan sa mundong ito; at kung sino man ang pumilit sa kanila ay siguradong, pagkatapos ng parusa, si Allah ay mapagpatawad, maawain". - na isinalin ng MH Shakir


Hadith

Ang mga ilang hadith na kinuha upang lalong idiin na ang masturbasyon ay isang haraam:

Ang salaysay para kay Abdullaah ibn ulat Mas'ood: "Kami ang Propeta hanggat kami'y bata at walang yaman. Kaya ang mensahe ni Allah, "Mga kabataan! Kung sino man sa inyo ang pwedeng magpakasal, ay dapat magpakasal sapagkat ito ay tumutulong sa kanya na babaan ang kanyang titig at bantayan ang kanyang kahinaan at kung sino man ang hindi kayang mag-asawa ay dapat walain kaagad ang sekswal na kapangyarihan"" Bukhari: 5066.

Kailangang mapansin na ang hadith na ito ay nilathala na ang ilegal na pagniniig sa halip na masturbasyon at kailangan din na mapansin na ang Banal na Propeta ay nirerekumenda ang pag-aayuno sa halip na masturbasyon.

Isinulat ni Ibn Kathir sa volume 5 p. 458:

Pagsasalaysay para sa ulat ni Hasan ibn Arfah:

"Sinabi ni Nabi (Sallallaahu Álayhi Wasallam), May pitong tao na kung saan hindi lamang titingnan ni Allah sa araw ng Qiyaamat; hindi lamang sila lilinisin; at hindi lamang sila isasama sa may mga pinag-aralan at papapasukin sila ni Allah sa Jahannam. Papasok sila sa Jahannam maliban sa mga magsisisi. At doon sa mga nagsisi, tatanggapin ni Allah ang kanilang pagsisisi".

Taong gumagawa ng masturbasyon. Taong nagpapamalas ng sodomya. Taong nagawan ng sodomya. Panghabang-buhay na mang-iinom. Taong sinasaktan ang mga magulang kaya humuhingi sila ng tulong. Taong sinasaktan ang kanilang kapitbahay kaya minumura sila. Taong gumagawa ng pangangalunya sa asawa ng kanilang kapitbahay.


Galing sa Tafsir al-Mazhari vol. 12 p. 94:

Salaysay para sa ulat ni Anas ibn Malik: "Sinabi ni Rasulullah (Sallallaahu Álayhi Wasallam), ang gumagawa ng masturbasyon ay sinumpa".

Galing kay Sahaba: "Sinabi ni Rasulullah (Sallallaahu Álayhi Wasallam), paparusahan ni 'Allah Taãla ang mga taong naglalaro ng kanilang pribadong bahagi ng kanilang katawan".


Kinuhanan: ^ Marriage and Morals in Islam ^ a b c d e f g h i j k l Is masturbation Haram in Islam? What are the things to control this act ^ a b c Bida al-Fawaid ref ^ Musalma bin Jafar and his teacher Hassan bin Hameed both are Daeef(weak)