Awit ng Republika ng Adygea

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Adığə Respublikəm yı Gimn
English: Anthem of the Republic of Adygea
Адыгэ Республикэм и Гимн
Ang eskudo ng Adygea

Rehiyonal awit ng Republika ng Adygea
LirikoIskhak Shumafovich Mashbash
MusikaUmar Khatsitsovich Tkhabisimov
Ginamit1992
Tunog
Awit ng Estado ng Republika ng Adygea
Awit ng Adygea sa Ruso
Instrumental recording ng awit

Ang Estado awit ng Republika ng Adygea ay isang mg awit sa rusya

Liriko[baguhin | baguhin ang wikitext]

Berso ng Adgyhe[baguhin | baguhin ang wikitext]

Iskrip Siriliko
Iskrip ng Latin
Transcript ng IPA

I
Тихэгъэгу кlасэу тигупсэр
Адыгэ чlыгушъ, терэl.
Зы бын-унагъоу лъэпкъыбэр
Щызэгурыlоу щэрэl.

Ежьу:
Шlум факlу, лъыкlуат,
Республикэу тиунэ дах.
Егъэхъу, зыlат,
𝄆 Республикэу тигугъэ лъаг –
Уилъэпкъы хъишъэр фэlуат. 𝄇

II
Дунаим ичlыпlэ шlагъор
Нахьыжъмэ тэ къытфыхах,
Ахэмэ ялlыгъэ-шlагъэ
Лlэшlэгъумэ къызэlэпах.

Ежьу

III
Хьазабмэ уахэмытыжьэу
Уитыгъэ нэфи ушъхьащыт.
Россием зыкlэ ущыщэу
Ащ гукlи ущышъхьафит.

Ежьу

IV
Тэ тыщыlэфэ – егъашlэмъ –
Тичlыгоу тыгур щlэщт.
Тиуашъуи, тыгъи бэгъашlэ
Тфэхъоу тикlасэу тиlэщт.

Ежьу[1][2]

I
Tixæghægu khasæu tigupsær
Adygæ čhyguŝ, teræh,
Zy byn-unaghou łæpqybær
Śyzæguryhou śæræh.

Eźu:
Šhum fakhu, łykhuat,
Respublikæu tiunæ dax.
Eghæxhu, zyhat,
𝄆 Respublikæu tigughæ łag –
Uiłæpqy xhiŝær fæhuat. 𝄇

II
Dunaim ičhyphæ šhaghor
Naħyẑmæ tæ qytfyxax,
Axæmæ jalhyghæ-šhaghæ
Lhæšhæghumæ qyxæhæpax.

Eźu

III
Ħazabmæ uaxæmytyźæu
Uityghæ næfi uŝħaśyt.
Rossiem zykhæ uśyśæu
Aś gukhi uśyŝħafit.

Eźu

IV
Tæ tyśyhæfæ – eghašhæm –
Tičhygou tygur śhæśt.
Tiuaŝui, tyghi bæghašhæ
Tfæxhou tikhasæu tihæśt.

Eźu

1
[tixaʁaɡʷ tʃʼaːsaw tiɡʷəpsar]
[aːdəɣa tʂʼəgʷəʂ ǀ tajraʔ ‖]
[zə bən wənaːʁʷaw ɬapqəbar]
[ɕəzaɡʷərəʔʷaw ɕaraʔ ‖]

[jaʑʷ]
[ʃʷʼəm faːkʷʼ ǀ ɬəkʷʼaːt ǀ]
[rʲespublikaw tiwəna daːx ‖]
[jaʁaχʷ ǀ zəʔaːt ǀ]
𝄆 [rʲespublikaw tigʷəʁa ɬaːɣ ǀ]
[wiɬapqə χiʂar faʔwaːt ‖] 𝄇

2
[dunaːjəm jətʂʼəp’a ʃʼaːʁʷar]
[naːħəʐma ta qətfəxaːx ǀ]
[aːxama jaːɬʼəʁa ʃʼaːʁa]
[ɬʼaʃʼaːʁʷəma qəzaʔapaːx ‖]

[jaʑʷ]

3
[ħaːzaːbma waːxamətəʑaw]
[witəʁa nafəj wəʂhaːɕət ‖]
[rʷasːijam zətʃ’a wəɕəɕaw]
[aɕ gʷətʃ’əj wəɕəʂhaːfit ‖]

[jaʑʷ]

4
[ta təɕəʔafa ǀ jaʁaːʃ’am ǀ]
[titʂ’əgʷaw təgʷər ɕ’aɕt ‖]
[tiwaːʂʷi ǀ təʁəj baʁaːʃ’a]
[tfaχʷaw titʃ’aːsaw tiʔaɕt ‖]

[jaʑʷ]

Berso ng Ruso[baguhin | baguhin ang wikitext]

Iskrip ng Siriliko
Iskrip ng Latin
Transcript ng IPA

I
Славься, живи, Адыгея,
Милая сердцу страна.
Наши народы согрела
Добрым согласьем она.

Припев:
Солнечный край,
Республика — наш общий дом.
Крылья взметай,
𝄆 Республика, крепни трудом,
Светлая наша мечта. 𝄇

II
Предками выбрано было
Дивное место для нас,
Мужество, мудрость и силу
Дал нам от дедов Кавказ.

Припев

III
Гордо с душою свободной,
Вместе с Россией иди,
Солнце твоё над тобою,
Бури невзгод позади.

Припев

IV
Небо родное и нивы
Будут навеки в сердцах,
Будут для нас, пока живы,
В нашей судьбе и делах.

Припев[3]

I
Slavjsä, živi, Adygeja,
Milaja serdcu strana.
Naši narody sogrela
Dobrym soglasjem ona.

Pripev:
Solnečnyj kraj,
Respublika — naš obçij dom.
Kryljä vzmetaj,
𝄆 Respublika, krepni trudom,
Svetlaja naša mečta. 𝄇

II
Predkami vybrano bylo
Divnoje mesto dlä nas,
Mužestvo, mudrostj i silu
Dal nam ot dedov Kavkaz.

Pripev

III
Gordo s dušoju svobodnoj,
Vmeste s Rossijej idi,
Solnce tvojo nad toboju,
Buri nevzgod pozadi.

Pripev

IV
Nebo rodnoje i nivy
Budut naveki v serdcah,
Budut dlä nas, poka živy,
V našej sudjbe i delah.

Pripev

1
[ˈslafʲsʲə ǀ ʐɨˈvʲi ǀ ɐdɨˈɡʲejə ǀ]
[ˈmʲiləjə ˈsʲertsʊ strɐˈna ‖]
[ˈnaʂɨ nɐˈrodɨ sɐˈɡrʲelə]
[ˈdobrɨm sɐˈɡlasʲjɪm ɐˈna ‖]

[prʲɪˈpʲef]
[solnʲɪtɕnɨj ˈkraj ǀ]
[rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈnaʂ ˈopɕːɪj ˈdom ‖]
[krɨlʲjə vzmʲɪˈtaj ǀ]
𝄆 [rʲɪsˈpublʲɪkə ǀ ˈkrʲepnʲɪ trʊˈdom ǀ]
[svʲetləjə ˈnaʂə mʲɪtɕˈta ‖] 𝄇

2
[ˈprʲetkəmʲɪ ˈvɨbrənə ˈbɨlə]
[ˈdʲivnəjə ˈmʲestə dlʲɪ ˈnas ǀ]
[ˈmuʐɨstvə ǀ ˈmudrəsʲtʲ ˈi ˈsʲilʊ]
[ˈdal ˈnam ɐd‿ˈdʲedəf kɐfˈkas ‖]

[prʲɪˈpʲef]

3
[ˈgordə z‿dʊˈʂojʊ svɐbˈodnəj ǀ]
[ˈvmʲesʲtʲɪ s‿rɐˈsʲijɪj ɪˈdʲi ǀ]
[ˈsontsɪ tvɐˈjɵ nət‿tɐˈbojʊ ǀ]
[ˈburʲɪ nʲɪvzˈɡot pəzɐˈdʲi ‖]

[prʲɪˈpʲef]

4
[ˈnʲebə rɐdˈnojə ˈi ˈnʲivɨ]
[ˈbudʊt nɐˈvʲekʲɪ f‿sʲɪrˈtsax ǀ]
[ˈbudʊt dlʲɪ ˈnas ǀ pɐˈka ˈʐɨvɨ ǀ]
[v‿ˈnaʂɨj sʊdʲˈbʲe ˈi dʲɪˈlax ‖]

[prʲɪˈpʲef]

Salin sa Tagalog[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kaluwalhatian, mabuhay, Adygea,

Bansang mahal ng aking puso.

Nag-init ang ating mga tao,

Siya ay mabait na sumang-ayon.


Koro:

Ang aming hardin, mga bulaklak,

Lupa ng sikat ng araw, lumipad pako,

Ang aming mahal na tahanan,

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Republika, Republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Pinili ng mga ninun,

Isang magandang lugar para sa amin,

Tapang, karunungan at lakas,

Ibinigay niya sa amin ang Caucasus mula sa aming mga lolo.


koro:

Ang aming hardin, mga bulaklak,

Lupa ng sikat ng araw, lumipad pako,

Ang aming mahal na tahanan,

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Ipinagmamalaki ng isang malayang kaluluwa,

Maglakad kasama ang Rusya,

Ang iyong araw ay nasa iyo,

Ang mga bagyo ng kahirapan ay nasa likuran.


koro:

Ang aming hardin, mga bulaklak,

Lupa ng sikat ng araw, lumipad pako,

Ang aming mahal na tahanan,

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Katutubong kalangitan at mga taniman ng mais,

Magpakailanman ay nasa puso,

Ang mga ito ay magiging para sa atin, habang sila ay buhay,

Sa ating kapalaran at gawa.

koro:

Ang aming hardin, mga bulaklak,

Lupa ng sikat ng araw, lumipad pako,

Ang aming mahal na tahanan,

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Republika, republika,

Ang maliwanag naming panaginip.

Midya[baguhin | baguhin ang wikitext]

  1. http://xn--80ac8b0c.xn--p1ai/www/%D0%B0/%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B1.%D1%80%D1%84/images/articles_blocks/69466.pdf адыгэ республикэм икъэралыгъо тамыгъэхэр - АРЮБ. 2016.
  2. http://www.adygvoice.ru/wp/къэралыгъо-тамыгъэхэр/[patay na link] Къэралыгъо тамыгъэхэр. Адыгэ Макъ. 2016-04-25.
  3. http://simvolika.rsl.ru/index.php?doc=89 Государственные символы России » Символы субъектов РФ » Республика Адыгея. Simvolika.rsl.ru.