Mga baybay ng mga pangalan ng asteroyd na Trohano

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
! Para sa karagdagang impormasyon: Mga baybay ng mga pangalan ng asteroyd

Ito ang talaan ng mga pangalan ng asteroyd na Trohano.

Mga nilalaman: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangalan IPA Muling pagbabaybay Kampo
2594 Acamas ˈækəməs ak'-ə-məs (Trojan)
5126 Achaemenides ˌækɨˈmɛnɨdiːz ak'-ə-men'-ə-deez (Greek)
5144 Achates əˈkeɪtiːz ə-kay'-teez (Trojan)
588 Achilles əˈkɪliːz ə-kil'-eez (Greek)
12238 Actor ˈæktɔr ak'-tor (Greek)
911 Agamemnon ˌæɡəˈmɛmnɒn ag'-ə-mem'-non (Greek)
5023 Agapenor ˌæɡəˈpiːnɔr ag'-ə-pee'-nor (Greek)
13185 Agasthenes əˈɡæsθɨniːz ə-gas'-thə-neez (Greek)
4722 Agelaos ˌædʒɨˈleɪəs aj'-ə-lay'-əs (Trojan)
1873 Agenor əˈdʒiːnɔr ə-jee'-nor (Trojan)
8241 Agrius ˈæɡriəs ag'-ree-əs (Greek)
19913 Aigyptios ɨˈdʒɪpʃiəs i-jip'-shəs (Greek)
17314 Aisakos ˈɛsəkəs (Trojan)
1404 Ajax ˈeɪdʒæks ay'-jaks (Greek)
2241 Alcathous ælˈkæθoʊəs al-kath'-oe-əs (Trojan)
11428 Alcinoös ælˈsɪnoʊəs al-sin'-oe-əs (Greek)
12714 Alkimos ˈælkɨməs al'-kə-məs (Greek)
10247 Amphiaraos ˌæmfiːəˈreɪəs am'-fee-ə-ray'-əs (Greek)
5244 Amphilochos æmˈfɪləkəs am-fil'-ə-kəs (Greek)
5652 Amphimachus æmˈfɪməkəs am-fim'-ə-kəs (Greek)
37519 Amphios æmˈfaɪəs am-fye'-əs (Trojan)
18263 Anchialos æŋˈkiːələs ang-kee'-ə-ləs (Greek)
1173 Anchises æŋˈkaɪsiːz ang-kye'-seez (Trojan)
42403 Andraimon ænˈdriːmən an-dree'-mon (Greek)
5027 Androgeos ænˈdrɒdʒiəs an-droj'-ee-əs (Greek)
1172 Äneas ɨˈniːəs i-nee'-əs (Trojan)
8060 Anius ˈæniəs (Greek)
26057 Ankaios æŋˈkiːəs ang-kee'-əs (Greek)
2207 Antenor ænˈtiːnɔr an-tee'-nor (Trojan)
7214 Anticlus ˈæntɨkləs an'-tə-kləs (Greek)
1583 Antilochus ænˈtɪləkəs an-til'-ə-kəs (Greek)
9828 Antimachos ænˈtɪməkəs an-tim'-ə-kəs (Greek)
13463 Antiphos ˈæntɨfəs an'-tə-fəs (Greek)
32811 Apisaon ˌæpɨˈseɪən ap'-ə-say'-on (Trojan)
65590 Archeptolemos ˌɑrkɛpˈtɒlɨməs ar'-kəp-tol'-ə-məs (Trojan)
12052 Aretaon ˌærɨˈteɪɒn arr'-ə-tay'-on (Trojan)
20961 Arkesilaos ˌɑrkəsɨˈleɪəs ar'-kəs-ə-lay'-əs (Greek)
12649 Ascanios əˈskæniəs ə-skan'-ee-əs (Trojan)
11554 Asios ˈeɪsiəs ay'-see-əs (Trojan)
4946 Askalaphus əˈskæləfəs ə-skal'-ə-fəs (Greek)
4805 Asteropaios ˌæstərəˈpiːəs as'-tə-rə-pee'-əs (Trojan)
1871 Astyanax əˈstaɪənæks ə-stye'-ə-naks (Trojan)
14791 Atreus ˈeɪtriəs ay'-tree-əs (Greek)
13184 Augeias ɔːˈdʒiːəs aw-jee'-əs (Greek)
2920 Automedon ɔːˈtɒmɨdɒn aw-tom'-ə-don (Greek)

B[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11668 Balios ˈbeɪliəs bay'-lee-əs (Greek)
5120 Bitias ˈbɪtiəs (Trojan)
11552 Boucolion bjuːˈkɒliən, buː- bew-kol'-ee-ən, boo- (Trojan)

C[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2363 Cebriones sɨˈbraɪəniːz sə-brye'-ə-neez (Trojan)
32726 Chromios ˈkroʊmiəs kroe'-mee-əs (Trojan)
5511 Cloanthus kloʊˈænθəs kloe-an'-thəs (Trojan)

D[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
18268 Dardanos ˈdɑrdənəs dar'-də-nəs (Trojan)
4827 Dares ˈdæriːz darr'-eez (Trojan)
5638 Deikoon diːˈɪkoʊɒn dee-ik'-oe-on (Trojan)
1867 Deiphobus diːˈɪfəbəs dee-if'-ə-bəs (Trojan)
4060 Deipylos diːˈɪpɨləs dee-ip'-ə-ləs (Greek)
11429 Demodokus diːˈmɒdəkəs dee-mod'-ə-kəs (Greek)
4057 Demophon ˈdɛməfən (Greek)
1437 Diomedes ˌdaɪəˈmiːdiːz dye'-ə-mee'-deez (Greek)
10989 Dolios ˈdoʊliəs doe'-lee-əs (Greek)
7815 Dolon ˈdoʊlɒn doe'-lon (Trojan)
18278 Drymas ˈdraɪməs drye'-məs (Trojan)

E[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11887 Echemmon ɨˈkɛmən ə-kem'-ən (Trojan)
30708 Echepolos ˌɛkɨˈpoʊləs ek'-ə-poe'-ləs (Trojan)
13229 Echion ˈɛkiən (Greek)
23355 Elephenor ˌɛlɨˈfiːnɔr el'-ə-fee'-nor (Greek)
4709 Ennomos ˈɛnəməs (Trojan)
5259 Epeigeus ɨˈpaɪdʒiəs ə-pye'-jee-əs (Greek)
2148 Epeios ɨˈpiːəs ə-pee'-əs (Greek)
23382 Epistrophos ɨˈpɪstrəfəs ə-pis'-trə-fəs (Greek)
9430 Erichthonios ˌɛrɨkˈθɒniəs err'-ək-thon'-ee-əs (Trojan)
34993 Euaimon juːˈiːmən ew-ee'-mən (Greek)
4063 Euforbo juːˈfɔrboʊ ew-for'-boe (Greek)
12972 Eumaios juːˈmiːəs ew-mee'-əs (Greek)
5436 Eumelos juːˈmiːləs ew-mee'-ləs (Greek)
7152 Euneus juːˈniːəs ew-nee'-əs (Greek)
4007 Euryalos juːˈraɪələs ew-rye'-ə-ləs (Greek)
3548 Eurybates juːˈrɪbətiːz ew-rib'-ə-teez (Greek)
9818 Eurymachos juːˈrɪməkəs ew-rim'-ə-kəs (Greek)
5012 Eurymedon juːˈrɪmɨdən ew-rim'-ə-dən (Greek)
4501 Eurypylos juːˈrɪpɨləs ew-rip'-ə-ləs (Greek)
8317 Eurysaces jʊˈrɪsəsiːz (Greek)

G[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
1870 Glaukos ˈɡlɔːkəs glaw'-kəs (Trojan)
48373 Gorgythion ɡɔrˈdʒɪθiən gor-jith'-ee-ən (Trojan)
73637 Guneus ˈɡʊniəs goon'-ee-əs (Greek)
5637 Gyas ˈdʒaɪəs jye-əs (Trojan)

H[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
5028 Halaesus həˈliːsəs hə-lee'-səs (Greek)
12974 Halitherses ˌhælɨˈθɜrsiːz hal'-ə-thur'-seez (Greek)
624 Hektor ˈhɛktɔr hek'-tor (Greek)
1872 Helenos ˈhɛlɨnəs hel'-ə-nəs (Trojan)
7119 Hiera ˈhaɪərə hye'-ər-ə (Greek)
58084 Hiketaon ˌhɪkɨˈteɪɒn hik'-ə-tay'-on (Trojan)
17492 Hippasos ˈhɪpəsəs hip'-ə-səs (Trojan)
30698 Hippokoon hɨˈpɒkoʊɒn hə-pok'-oe-on (Trojan)
22222 Hodios ˈhoʊdiəs (Greek)
18228 Hyperenor ˌhɪpəˈriːnɔr hip'-ə-ree'-nor (Trojan)

I[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
21602 Ialmenus aɪˈælmɨnəs eye-al'-mə-nəs (Greek)
11251 Icarion aɪˈkæriːɒn eye-karr'-ee-on (Greek)
30705 Idaios aɪˈdiːəs eye-dee'-əs (Trojan)
2759 Idomeneus aɪˈdɒmɨniːəs eye-dom'-ə-nee-əs (Greek)
5130 Ilioneus ˌaɪliːˈɒniəs eye'-lee-on'-ee-əs (Trojan)
18282 Ilos ˈaɪləs eye'-ləs (Trojan)
4791 Iphidamas aɪˈfɪdəməs eye-fid'-ə-məs (Trojan)
43706 Iphiklos ˈaɪfɨkləs eye'-fə-kləs (Greek)
13387 Irus ˈaɪrəs eye'-rəs (Greek)

K[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
4138 Kalchas ˈkælkəs kal'-kəs (Greek)
24587 Kapaneus ˈkæpənjuːs, kəˈpeɪniəs kap'-ə-news, kə-pay'-nee-əs (Greek)
4707 Khryses ˈkraɪsiːz krye'-seez (Trojan)
22199 Klonios ˈklɒniəs klon'-ee-əs (Greek)
55676 Klythios ˈklɪθiəs klith'-ee-əs (Trojan)
12242 Koon ˈkoʊɒn koe'-on (Trojan)
5285 Krethon ˈkriːθɒn kree'-thon (Greek)

L[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11252 Laërtes leɪˈɜrtiːz lay-ur'-teez (Greek)
55678 Lampos ˈlæmpəs lam'-pəs (Trojan)
3240 Laocoon leɪˈɒkoʊɒn lay-ok'-oe-on (Trojan)
6997 Laomedon leɪˈɒmɨdɒn lay-om'-ə-don (Trojan)
3793 Leonteus leɪˈɒntiəs lay-on'-tee-əs (Greek)
9694 Lycomedes ˌlaɪkəˈmiːdiːz lye'-kə-mee'-deez (Greek)
4792 Lykaon laɪˈkeɪən lye-kay'-ən (Trojan)

M[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
3063 Makhaon məˈkeɪən mə-kay'-ən (Greek)
4836 Medon ˈmiːdən mee'-dən (Greek)
4833 Meges ˈmiːdʒiːz mee'-jeez (Greek)
24603 Mekistheus mɨˈkɪstiəs mə-kis'-tee-əs (Greek)
12973 Melanthios mɨˈlænθiəs mə-lan'-thee-əs (Greek)
2895 Memnon ˈmɛmnɒn mem'-non (Trojan)
1647 Menelaus ˌmɛnəˈleɪəs men'-ə-lay'-əs (Greek)
4068 Menestheus mɨˈnɛsθiəs mə-nes'-thee-əs (Greek)
617 Patroclus I Menoetius mɨˈniːʃiəs me-nee'-shəs (Trojan)
3451 Mentor ˈmɛntɔr men'-tor (Trojan)
3596 Meriones məˈraɪɒniːz mə-rye'-o-neez (Greek)
4828 Misenus maɪˈsiːnəs mye-see'-nəs (Trojan)
9023 Mnesthus ˈnɛsθəs nes'-thəs (Trojan)

N[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9712 Nauplius ˈnɔːpliəs naw'-plee-əs (Greek)
2260 Neoptolemus ˌniːɒpˈtɒlɨməs nee'-op-tol'-ə-məs (Greek)
659 Nestor ˈnɛstɔr nes'-tor (Greek)

O[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9713 Oceax (Greek)
1143 Odysseus əˈdɪsiəs ə-dis'-ee-əs (Greek)
9907 Oileus ˈiːliəs ee'-lee-əs (Greek)
58096 Oineus ˈiːniəs ee'-nee-əs (Greek)
13475 Orestes ɒˈrɛstiːz o-res'-teez (Greek)
5284 Orsilocus ɔrˈsɪlɒkəs or-sil'-o-kəs (Greek)

P[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2456 Palamedes ˌpæləˈmiːdiːz pal'-ə-mee'-deez (Greek)
4832 Palinurus ˌpælɨˈnjʊərəs pal'-ə-newr'-əs (Trojan)
2674 Pandarus ˈpændɑrəs pan'-dar-əs (Trojan)
4754 Panthoos ˈpænθoʊəs pan'-thoe-əs (Trojan)
3317 Paris ˈpærɨs parr'-əs, parr'-is (Trojan)
617 Patroclus pəˈtroʊkləs pə-troe'-kləs (Trojan)
12658 Peiraios paɪˈriːəs pye-ree'-əs (Greek)
26763 Peirithoos paɪˈrɪθoʊəs pye-rith'-oe-əs (Greek)
2893 Peiroos ˈpɪroʊ.əs (Trojan)
13181 Peneleos pɨˈnɛliəs pə-nel'-ee-əs (Greek)
15663 Periphas ˈpɛrəfæs perr'-ə-fas (Greek)
30704 Phegeus ˈfiːdʒiəs fee'-jee-əs (Trojan)
17351 Pheidippos ˌfiːəˈdɪpəs fee'-ə-dip'-əs (Greek)
10664 Phemios ˈfiːmiəs fee'-mee-əs (Greek)
2357 Phereclos fɨˈrɛkləs fə-rek'-ləs (Trojan)
1869 Philoctetes ˌfɪlɒkˈtiːtiːz fil'-ok-tee'-teez (Greek)
4543 Phoinix ˈfiːnɨks fee'-niks (Greek)
39463 Phyleus ˈfaɪliəs fye'-lee-əs (Greek)
4086 Podalirius ˌpoʊdəˈlaɪriəs poe'-də-lye'-ree-əs (Greek)
13062 Podarkes pɒˈdɑrkiːz po-dar'-keez (Greek)
4867 Polites pɒˈlaɪtiːz po-lye'-teez (Trojan)
4708 Polydoros ˌpɒliːˈdɔrəs pol'-ee-dor'-əs (Trojan)
20947 Polyneikes ˌpɒliːˈnaɪkiːz pol'-ee-nye'-keez (Greek)
3709 Polypoites ˌpɒliːˈpiːtiːz pol'-ee-pee'-teez (Greek)
22227 Polyxenos ˌpɒliːˈziːnəs pol'-ee-zee'-nəs (Greek)
4348 Poulydamas pɒˈlɪdəməs po-lid'-ə-məs (Trojan)
884 Priamus ˈpraɪəməs prye'-ə-məs (Trojan)
3540 Protesilaos ˌproʊtəsɨˈleɪəs proe'-tə-sə-lay'-əs (Greek)
22203 Prothoenor ˌproʊθoʊˈiːnɔr proe'-thoe-ee'-nor (Greek)
12444 Prothoon prɒˈθoʊɒn pro-thoe'-on (Trojan)
7543 Prylis ˈpraɪlɨs prye'-ləs (Greek)
5283 Pyrrhus ˈpɪrəs pirr'-əs (Greek)

R[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9142 Rhesus ˈriːsəs ree'-səs (Trojan)

S[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2223 Sarpedon sɑrˈpiːdən sar-pee'-dən (Trojan)
23383 Schedios ˈskɛdiəs sked'-ee-əs (Greek)
4829 Sergestus sərˈdʒɛstəs sur-jest'-əs (Trojan)
32720 Simoeisios ˌsɪmoʊˈiːsiəs sim'-oe-ee'-see-əs (Trojan)
3391 Sinon ˈsaɪnɒn sye'-non (Greek)
2146 Stentor ˈstɛntɔr sten'-tor (Greek)
3794 Sthenelos ˈθɛnɨləs then'-ə-ləs (Greek)

T[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
3564 Talthybius tælˈθɪbiəs tal-thib'-ee-əs (Greek)
1749 Telamon ˈtɛləmɒn tel'-ə-mon (Greek)
15913 Telemachus tɨˈlɛməkəs tə-lem'-ə-kəs (Greek)
5264 Telephus ˈtɛlɨfəs tel'-ə-fəs (Greek)
2797 Teucer ˈtjuːsər tew'-sər (Greek)
22503 Thalpius ˈθælpiəs thal'-pee-əs (Greek)
65583 Theoklymenos ˌθiːəˈklɪmɨnəs thee'-ə-klim'-ə-nəs (Greek)
5041 Theotes ˈθiː.ətiːz (Greek)
9817 Thersander θərˈsændər thər-san'-dər (Greek)
11509 Thersilochos θərˈsɪləkəs thər-sil'-ə-kəs (Trojan)
1868 Thersites θərˈsaɪtiːz thər-sye'-teez (Greek)
4902 Thessandrus θɨˈsændrəs the-san'-drəs (Greek)
4834 Thoas ˈθoʊəs thoe'-əs (Greek)
3801 Thrasymedes ˌθræsɨˈmiːdiːz thras'-ə-mee'-deez (Greek)
14792 Thyestes θaɪˈɛstiːz thye-es'-teez (Greek)
55702 Thymoitos θaɪˈmiːtiːz thye-mee'-teez (Trojan)
6998 Tithonus tɨˈθoʊnəs ti-thoe'-nəs (Trojan)
15651 Tlepolemos tlɨˈpɒlɨməs tlə-pol'-ə-məs (Greek)
1208 Troilus ˈtrɔɪləs troy'-ləs (Trojan)
18281 Tros ˈtroʊs troes' (Trojan)
20952 Tydeus ˈtaɪdiəs tye'-dee-əs (Greek)
8125 Tyndareus tɪnˈdæriəs tin-darr'-ee-əs (Greek)

U[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
55701 Ukalegon juːˈkælɨɡɒn ew-kal'-ə-gon (Trojan)
5254 Ulysses juːˈlɪsiːz ew-lis'-eez (Greek)