Mga baybay ng mga pangalan ng asteroyd na Trohano

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ito ang talaan ng mga pangalan ng asteroyd na Trohano.

Mga nilalaman: Top - 0–9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z


A[baguhin | baguhin ang batayan]

Pangalan IPA Muling pagbabaybay Kampo
2594 Acamas ˈækəməs ak'-ə-məs (Trojan)
5126 Achaemenides ˌækɨˈmɛnɨdiːz ak'-ə-men'-ə-deez (Greek)
5144 Achates əˈkeɪtiːz ə-kay'-teez (Trojan)
588 Achilles əˈkɪliːz ə-kil'-eez (Greek)
12238 Actor ˈæktɔr ak'-tor (Greek)
911 Agamemnon ˌæɡəˈmɛmnɒn ag'-ə-mem'-non (Greek)
5023 Agapenor ˌæɡəˈpiːnɔr ag'-ə-pee'-nor (Greek)
13185 Agasthenes əˈɡæsθɨniːz ə-gas'-thə-neez (Greek)
4722 Agelaos ˌædʒɨˈleɪəs aj'-ə-lay'-əs (Trojan)
1873 Agenor əˈdʒiːnɔr ə-jee'-nor (Trojan)
8241 Agrius ˈæɡriəs ag'-ree-əs (Greek)
19913 Aigyptios ɨˈdʒɪpʃiəs i-jip'-shəs (Greek)
17314 Aisakos ˈɛsəkəs (Trojan)
1404 Ajax ˈeɪdʒæks ay'-jaks (Greek)
2241 Alcathous ælˈkæθoʊəs al-kath'-oe-əs (Trojan)
11428 Alcinoös ælˈsɪnoʊəs al-sin'-oe-əs (Greek)
12714 Alkimos ˈælkɨməs al'-kə-məs (Greek)
10247 Amphiaraos ˌæmfiːəˈreɪəs am'-fee-ə-ray'-əs (Greek)
5244 Amphilochos æmˈfɪləkəs am-fil'-ə-kəs (Greek)
5652 Amphimachus æmˈfɪməkəs am-fim'-ə-kəs (Greek)
37519 Amphios æmˈfaɪəs am-fye'-əs (Trojan)
18263 Anchialos æŋˈkiːələs ang-kee'-ə-ləs (Greek)
1173 Anchises æŋˈkaɪsiːz ang-kye'-seez (Trojan)
42403 Andraimon ænˈdriːmən an-dree'-mon (Greek)
5027 Androgeos ænˈdrɒdʒiəs an-droj'-ee-əs (Greek)
1172 Äneas ɨˈniːəs i-nee'-əs (Trojan)
8060 Anius ˈæniəs (Greek)
26057 Ankaios æŋˈkiːəs ang-kee'-əs (Greek)
2207 Antenor ænˈtiːnɔr an-tee'-nor (Trojan)
7214 Anticlus ˈæntɨkləs an'-tə-kləs (Greek)
1583 Antilochus ænˈtɪləkəs an-til'-ə-kəs (Greek)
9828 Antimachos ænˈtɪməkəs an-tim'-ə-kəs (Greek)
13463 Antiphos ˈæntɨfəs an'-tə-fəs (Greek)
32811 Apisaon ˌæpɨˈseɪən ap'-ə-say'-on (Trojan)
65590 Archeptolemos ˌɑrkɛpˈtɒlɨməs ar'-kəp-tol'-ə-məs (Trojan)
12052 Aretaon ˌærɨˈteɪɒn arr'-ə-tay'-on (Trojan)
20961 Arkesilaos ˌɑrkəsɨˈleɪəs ar'-kəs-ə-lay'-əs (Greek)
12649 Ascanios əˈskæniəs ə-skan'-ee-əs (Trojan)
11554 Asios ˈeɪsiəs ay'-see-əs (Trojan)
4946 Askalaphus əˈskæləfəs ə-skal'-ə-fəs (Greek)
4805 Asteropaios ˌæstərəˈpiːəs as'-tə-rə-pee'-əs (Trojan)
1871 Astyanax əˈstaɪənæks ə-stye'-ə-naks (Trojan)
14791 Atreus ˈeɪtriəs ay'-tree-əs (Greek)
13184 Augeias ɔːˈdʒiːəs aw-jee'-əs (Greek)
2920 Automedon ɔːˈtɒmɨdɒn aw-tom'-ə-don (Greek)

B[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11668 Balios ˈbeɪliəs bay'-lee-əs (Greek)
5120 Bitias ˈbɪtiəs (Trojan)
11552 Boucolion bjuːˈkɒliən, buː- bew-kol'-ee-ən, boo- (Trojan)

C[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2363 Cebriones sɨˈbraɪəniːz sə-brye'-ə-neez (Trojan)
32726 Chromios ˈkroʊmiəs kroe'-mee-əs (Trojan)
5511 Cloanthus kloʊˈænθəs kloe-an'-thəs (Trojan)

D[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
18268 Dardanos ˈdɑrdənəs dar'-də-nəs (Trojan)
4827 Dares ˈdæriːz darr'-eez (Trojan)
5638 Deikoon diːˈɪkoʊɒn dee-ik'-oe-on (Trojan)
1867 Deiphobus diːˈɪfəbəs dee-if'-ə-bəs (Trojan)
4060 Deipylos diːˈɪpɨləs dee-ip'-ə-ləs (Greek)
11429 Demodokus diːˈmɒdəkəs dee-mod'-ə-kəs (Greek)
4057 Demophon ˈdɛməfən (Greek)
1437 Diomedes ˌdaɪəˈmiːdiːz dye'-ə-mee'-deez (Greek)
10989 Dolios ˈdoʊliəs doe'-lee-əs (Greek)
7815 Dolon ˈdoʊlɒn doe'-lon (Trojan)
18278 Drymas ˈdraɪməs drye'-məs (Trojan)

E[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11887 Echemmon ɨˈkɛmən ə-kem'-ən (Trojan)
30708 Echepolos ˌɛkɨˈpoʊləs ek'-ə-poe'-ləs (Trojan)
13229 Echion ˈɛkiən (Greek)
23355 Elephenor ˌɛlɨˈfiːnɔr el'-ə-fee'-nor (Greek)
4709 Ennomos ˈɛnəməs (Trojan)
5259 Epeigeus ɨˈpaɪdʒiəs ə-pye'-jee-əs (Greek)
2148 Epeios ɨˈpiːəs ə-pee'-əs (Greek)
23382 Epistrophos ɨˈpɪstrəfəs ə-pis'-trə-fəs (Greek)
9430 Erichthonios ˌɛrɨkˈθɒniəs err'-ək-thon'-ee-əs (Trojan)
34993 Euaimon juːˈiːmən ew-ee'-mən (Greek)
4063 Euforbo juːˈfɔrboʊ ew-for'-boe (Greek)
12972 Eumaios juːˈmiːəs ew-mee'-əs (Greek)
5436 Eumelos juːˈmiːləs ew-mee'-ləs (Greek)
7152 Euneus juːˈniːəs ew-nee'-əs (Greek)
4007 Euryalos juːˈraɪələs ew-rye'-ə-ləs (Greek)
3548 Eurybates juːˈrɪbətiːz ew-rib'-ə-teez (Greek)
9818 Eurymachos juːˈrɪməkəs ew-rim'-ə-kəs (Greek)
5012 Eurymedon juːˈrɪmɨdən ew-rim'-ə-dən (Greek)
4501 Eurypylos juːˈrɪpɨləs ew-rip'-ə-ləs (Greek)
8317 Eurysaces jʊˈrɪsəsiːz (Greek)

G[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
1870 Glaukos ˈɡlɔːkəs glaw'-kəs (Trojan)
48373 Gorgythion ɡɔrˈdʒɪθiən gor-jith'-ee-ən (Trojan)
73637 Guneus ˈɡʊniəs goon'-ee-əs (Greek)
5637 Gyas ˈdʒaɪəs jye-əs (Trojan)

H[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
5028 Halaesus həˈliːsəs hə-lee'-səs (Greek)
12974 Halitherses ˌhælɨˈθɜrsiːz hal'-ə-thur'-seez (Greek)
624 Hektor ˈhɛktɔr hek'-tor (Greek)
1872 Helenos ˈhɛlɨnəs hel'-ə-nəs (Trojan)
7119 Hiera ˈhaɪərə hye'-ər-ə (Greek)
58084 Hiketaon ˌhɪkɨˈteɪɒn hik'-ə-tay'-on (Trojan)
17492 Hippasos ˈhɪpəsəs hip'-ə-səs (Trojan)
30698 Hippokoon hɨˈpɒkoʊɒn hə-pok'-oe-on (Trojan)
22222 Hodios ˈhoʊdiəs (Greek)
18228 Hyperenor ˌhɪpəˈriːnɔr hip'-ə-ree'-nor (Trojan)

I[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
21602 Ialmenus aɪˈælmɨnəs eye-al'-mə-nəs (Greek)
11251 Icarion aɪˈkæriːɒn eye-karr'-ee-on (Greek)
30705 Idaios aɪˈdiːəs eye-dee'-əs (Trojan)
2759 Idomeneus aɪˈdɒmɨniːəs eye-dom'-ə-nee-əs (Greek)
5130 Ilioneus ˌaɪliːˈɒniəs eye'-lee-on'-ee-əs (Trojan)
18282 Ilos ˈaɪləs eye'-ləs (Trojan)
4791 Iphidamas aɪˈfɪdəməs eye-fid'-ə-məs (Trojan)
43706 Iphiklos ˈaɪfɨkləs eye'-fə-kləs (Greek)
13387 Irus ˈaɪrəs eye'-rəs (Greek)

K[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
4138 Kalchas ˈkælkəs kal'-kəs (Greek)
24587 Kapaneus ˈkæpənjuːs, kəˈpeɪniəs kap'-ə-news, kə-pay'-nee-əs (Greek)
4707 Khryses ˈkraɪsiːz krye'-seez (Trojan)
22199 Klonios ˈklɒniəs klon'-ee-əs (Greek)
55676 Klythios ˈklɪθiəs klith'-ee-əs (Trojan)
12242 Koon ˈkoʊɒn koe'-on (Trojan)
5285 Krethon ˈkriːθɒn kree'-thon (Greek)

L[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
11252 Laërtes leɪˈɜrtiːz lay-ur'-teez (Greek)
55678 Lampos ˈlæmpəs lam'-pəs (Trojan)
3240 Laocoon leɪˈɒkoʊɒn lay-ok'-oe-on (Trojan)
6997 Laomedon leɪˈɒmɨdɒn lay-om'-ə-don (Trojan)
3793 Leonteus leɪˈɒntiəs lay-on'-tee-əs (Greek)
9694 Lycomedes ˌlaɪkəˈmiːdiːz lye'-kə-mee'-deez (Greek)
4792 Lykaon laɪˈkeɪən lye-kay'-ən (Trojan)

M[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
3063 Makhaon məˈkeɪən mə-kay'-ən (Greek)
4836 Medon ˈmiːdən mee'-dən (Greek)
4833 Meges ˈmiːdʒiːz mee'-jeez (Greek)
24603 Mekistheus mɨˈkɪstiəs mə-kis'-tee-əs (Greek)
12973 Melanthios mɨˈlænθiəs mə-lan'-thee-əs (Greek)
2895 Memnon ˈmɛmnɒn mem'-non (Trojan)
1647 Menelaus ˌmɛnəˈleɪəs men'-ə-lay'-əs (Greek)
4068 Menestheus mɨˈnɛsθiəs mə-nes'-thee-əs (Greek)
617 Patroclus I Menoetius mɨˈniːʃiəs me-nee'-shəs (Trojan)
3451 Mentor ˈmɛntɔr men'-tor (Trojan)
3596 Meriones məˈraɪɒniːz mə-rye'-o-neez (Greek)
4828 Misenus maɪˈsiːnəs mye-see'-nəs (Trojan)
9023 Mnesthus ˈnɛsθəs nes'-thəs (Trojan)

N[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9712 Nauplius ˈnɔːpliəs naw'-plee-əs (Greek)
2260 Neoptolemus ˌniːɒpˈtɒlɨməs nee'-op-tol'-ə-məs (Greek)
659 Nestor ˈnɛstɔr nes'-tor (Greek)

O[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9713 Oceax (Greek)
1143 Odysseus əˈdɪsiəs ə-dis'-ee-əs (Greek)
9907 Oileus ˈiːliəs ee'-lee-əs (Greek)
58096 Oineus ˈiːniəs ee'-nee-əs (Greek)
13475 Orestes ɒˈrɛstiːz o-res'-teez (Greek)
5284 Orsilocus ɔrˈsɪlɒkəs or-sil'-o-kəs (Greek)

P[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2456 Palamedes ˌpæləˈmiːdiːz pal'-ə-mee'-deez (Greek)
4832 Palinurus ˌpælɨˈnjʊərəs pal'-ə-newr'-əs (Trojan)
2674 Pandarus ˈpændɑrəs pan'-dar-əs (Trojan)
4754 Panthoos ˈpænθoʊəs pan'-thoe-əs (Trojan)
3317 Paris ˈpærɨs parr'-əs, parr'-is (Trojan)
617 Patroclus pəˈtroʊkləs pə-troe'-kləs (Trojan)
12658 Peiraios paɪˈriːəs pye-ree'-əs (Greek)
26763 Peirithoos paɪˈrɪθoʊəs pye-rith'-oe-əs (Greek)
2893 Peiroos ˈpɪroʊ.əs (Trojan)
13181 Peneleos pɨˈnɛliəs pə-nel'-ee-əs (Greek)
15663 Periphas ˈpɛrəfæs perr'-ə-fas (Greek)
30704 Phegeus ˈfiːdʒiəs fee'-jee-əs (Trojan)
17351 Pheidippos ˌfiːəˈdɪpəs fee'-ə-dip'-əs (Greek)
10664 Phemios ˈfiːmiəs fee'-mee-əs (Greek)
2357 Phereclos fɨˈrɛkləs fə-rek'-ləs (Trojan)
1869 Philoctetes ˌfɪlɒkˈtiːtiːz fil'-ok-tee'-teez (Greek)
4543 Phoinix ˈfiːnɨks fee'-niks (Greek)
39463 Phyleus ˈfaɪliəs fye'-lee-əs (Greek)
4086 Podalirius ˌpoʊdəˈlaɪriəs poe'-də-lye'-ree-əs (Greek)
13062 Podarkes pɒˈdɑrkiːz po-dar'-keez (Greek)
4867 Polites pɒˈlaɪtiːz po-lye'-teez (Trojan)
4708 Polydoros ˌpɒliːˈdɔrəs pol'-ee-dor'-əs (Trojan)
20947 Polyneikes ˌpɒliːˈnaɪkiːz pol'-ee-nye'-keez (Greek)
3709 Polypoites ˌpɒliːˈpiːtiːz pol'-ee-pee'-teez (Greek)
22227 Polyxenos ˌpɒliːˈziːnəs pol'-ee-zee'-nəs (Greek)
4348 Poulydamas pɒˈlɪdəməs po-lid'-ə-məs (Trojan)
884 Priamus ˈpraɪəməs prye'-ə-məs (Trojan)
3540 Protesilaos ˌproʊtəsɨˈleɪəs proe'-tə-sə-lay'-əs (Greek)
22203 Prothoenor ˌproʊθoʊˈiːnɔr proe'-thoe-ee'-nor (Greek)
12444 Prothoon prɒˈθoʊɒn pro-thoe'-on (Trojan)
7543 Prylis ˈpraɪlɨs prye'-ləs (Greek)
5283 Pyrrhus ˈpɪrəs pirr'-əs (Greek)

R[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
9142 Rhesus ˈriːsəs ree'-səs (Trojan)

S[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
2223 Sarpedon sɑrˈpiːdən sar-pee'-dən (Trojan)
23383 Schedios ˈskɛdiəs sked'-ee-əs (Greek)
4829 Sergestus sərˈdʒɛstəs sur-jest'-əs (Trojan)
32720 Simoeisios ˌsɪmoʊˈiːsiəs sim'-oe-ee'-see-əs (Trojan)
3391 Sinon ˈsaɪnɒn sye'-non (Greek)
2146 Stentor ˈstɛntɔr sten'-tor (Greek)
3794 Sthenelos ˈθɛnɨləs then'-ə-ləs (Greek)

T[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
3564 Talthybius tælˈθɪbiəs tal-thib'-ee-əs (Greek)
1749 Telamon ˈtɛləmɒn tel'-ə-mon (Greek)
15913 Telemachus tɨˈlɛməkəs tə-lem'-ə-kəs (Greek)
5264 Telephus ˈtɛlɨfəs tel'-ə-fəs (Greek)
2797 Teucer ˈtjuːsər tew'-sər (Greek)
22503 Thalpius ˈθælpiəs thal'-pee-əs (Greek)
65583 Theoklymenos ˌθiːəˈklɪmɨnəs thee'-ə-klim'-ə-nəs (Greek)
5041 Theotes ˈθiː.ətiːz (Greek)
9817 Thersander θərˈsændər thər-san'-dər (Greek)
11509 Thersilochos θərˈsɪləkəs thər-sil'-ə-kəs (Trojan)
1868 Thersites θərˈsaɪtiːz thər-sye'-teez (Greek)
4902 Thessandrus θɨˈsændrəs the-san'-drəs (Greek)
4834 Thoas ˈθoʊəs thoe'-əs (Greek)
3801 Thrasymedes ˌθræsɨˈmiːdiːz thras'-ə-mee'-deez (Greek)
14792 Thyestes θaɪˈɛstiːz thye-es'-teez (Greek)
55702 Thymoitos θaɪˈmiːtiːz thye-mee'-teez (Trojan)
6998 Tithonus tɨˈθoʊnəs ti-thoe'-nəs (Trojan)
15651 Tlepolemos tlɨˈpɒlɨməs tlə-pol'-ə-məs (Greek)
1208 Troilus ˈtrɔɪləs troy'-ləs (Trojan)
18281 Tros ˈtroʊs troes' (Trojan)
20952 Tydeus ˈtaɪdiəs tye'-dee-əs (Greek)
8125 Tyndareus tɪnˈdæriəs tin-darr'-ee-əs (Greek)

U[baguhin | baguhin ang batayan]

Name IPA Respelling Camp
55701 Ukalegon juːˈkælɨɡɒn ew-kal'-ə-gon (Trojan)
5254 Ulysses juːˈlɪsiːz ew-lis'-eez (Greek)