Nero Redivivus

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Bust ni Nero sa Musei Capitolini, Roma

.

Mapa ng Imperyong Parthian sa Ilog Eufrates sa Silangan

Ang Nero Redivivus (nabuhay na Nero) ay isang alamat noong unang siglo na ang Emperador ng Roma na si Nero na namatay noong 68 CE ay hindi talaga namatay ngunit tumungo sa kalaban ng Roma na Imperyong Parthian sa Ilog Eufrates sa Silangan at magbabalik upang wasakin ang Roma.

Ayon sa Aklat ng Pahayag 16:12, Ibinuhos ng pang-anim na anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa dakilang ilog ng Eufrates. Ang mga tubig nito ay natuyo upang maihanda ang daan ng mga hari na mula sa silangan

Ang katunayan, ang alamat na ito ay tumagal nang ilang siglo at ang ikatatlong impostor na lumitaw na nagpakilalang ang nabuhay na si Nero ay isa sa mga sinuportahan ng kalaban ng Roma na Imperyong Parthian. (Sybilline Oracles IV:150; V:490)

Ayon sa (16:12) Ibinuhos ng pang-anim na anghel ang laman ng kaniyang mangkok sa dakilang Ilog Eufrates. Ang mga tubig nito ay natuyo upang maihanda ang daan ng mga hari na mula sa silangan.

Ayon sa (9:2) Mayroon silang hari na namumuno sa kanila. Siya ay ang anghel sa walang hanggang kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wikang Hebreo ay Abadon. Sa wikang Griyego ito ay Apolyon. na isang alusyon kay Nero na nagpikalalang ang Diyos na si Apollo

Ayon sa (7: 2-3) At nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buháy. Sumigaw siya sa apat na anghel na binigyan ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat, 3 “Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punongkahoy hangga't hindi pa namin nalalagyan ng tatak sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos.”

Ayon sa (9:2) Mayroon silang hari na namumuno sa kanila. Siya ay ang anghel sa walang hanggang kalaliman. Ang kaniyang pangalan sa wik

Ayon sa Aklat ng Pahayag 9:13-14 Hinipan ng pang-anim na anghel ang kaniyang trumpeta. Narinig ko ang isang tinig mula sa apat na sungay ng gintong dambana na nasa harapan ng Diyos. 14 Sinabi niya sa pang-anim na anghel na may trumpeta: Pakawalan mo ang apat na anghel na iginapos sa malaking ilog ng Eufrates. 15 At pinaka­walan niya ang apat na anghel na inihanda para sa oras, araw, buwan at taon upang pumatay sa ikatlong bahagi ng mga tao. 16 Ang bilang ng hukbong nangangabayo ay dalawang daang milyon. Narinig ko ang bilang nila.

Ayon sa Aklat ng Pahayag 13:3 At nakita ko na ang isa sa mga ulo ay nasugatan na maaring ikamatay. Ang sugat na ikamamatay ay gumaling. At ang lahat ng mga tao ay nanggi­lalas sa mabangis na hayop at sumunod dito.

Aypn sa Aklat ng Pahayag 7:2, At nakita ko ang isa pang anghel na pumapaitaas mula sa silangan.