Te Deum

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

Ang Te Deum (na nakikilala rin bilang Himnong Ambrosiano o Isang Awitin ng Simbahan) ay isang himno ng papuri ng sinaunang mga Kristiyano. Ang pamagat ay kinuha magmula sa pambungad nitong mga salitang Latin na Te Deum laudamus, na may kahulugang "Ikaw, O Diyos, pinupuri namin".

Ang himno ay nananataling ginagamit nang regular sa Simbahang Katoliko sa loob ng Tanggapan ng mga Pagbasa na matatagpuan sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon, at bilang pagpapasalamat sa Diyos dahil sa isang natatanging pagpapala na katulad ng paghalal ng isang papa, ang konsekrasyon ng isang obispo, ang kanonisasyon ng isang santo, isang propesyong relihiyoso, ang paglalathala ng isang tratado ng kapayapaan, isang koronasyong maharlika, atbp. Inaawit ito tuwing pagkatapos ng Misa o ng Tanggapang Banal o bilang isang nakabukod na seremonyang panrelihiyon.[1] Ang himno ay nananatali pa ring ginagamit sa Komunyong Anglikano at ilang mga Simbahang Lutherano sa kahalintulad na mga tagpuan.

Sa tradisyunal na Tanggapan (Opisina), ang Te Deum ay inaawit sa hulihan ng Matins sa lahat ng mga araw kapag binabanggit ang Gloria sa Misa; ang mga araw na ito ay ang lahat ng mga araw ng Linggo na nasa labas ng Adbiyento, Septuagesima, Mahal na Araw, at Passiontide; sa lahat ng mga kapistahan (maliban sa Triduum) at sa lahat ng mga perya tuwing Eastertide. Bago sumapit ang mga reporma noong 1962, kapwa hindi sinasambit ang Gloria at ang Te Deum sa pista ng Mga Inosenteng Banal, maliban laban kapag bumagsak ito sa araw ng Linggo, dahil naging martir sila bago ang kamatayan ni Kristo at kung gayon ay hindi kaagad makapagkakamit ng pananaw na beatipiko.[2] Ang isang indulhensiyang plenaryo ay iginagawad, sa ilalim ng karaniwang mga kalagayan, sa mga bumibigkas nito sa publiko tuwing Bisperas ng Bagong Taon.[3]

Sa Panalangin ng mga Kristiyano sa Maghapon ni Papa Pablo VI, ang Te Deum ay inawit sa hulihan ng Tanggapan ng mga Pagbasa sa lahat ng mga Linggo maliban na lamang sa nasa Kuwaresma, sa lahat ng mga seremonya ng kataimtiman, kabilang na ang mga oktabo ng Pasko ng Pagkabuhay at ng Pasko, at sa lahat ng mga kapistahan.[4] Ginagamit din ito sa piling ng pamantayang mga kantikulo na nasa loob ng Panalangin sa Umaga ayon sa pag-aatas ng Angglikanong Aklat ng Karaniwang Panalangin, sa loob ng Matins para sa mga Lutherano, at pinanatili ng maraming iba pang mga simbahan na nasa tradisyon ng mga Repormado.

Isang bahagi ng pagtatakda ng Te Deum na ginawa ni Marc-Antoine Charpentier ay ang antem o awit ng Eurovision. Ang preludo o pambungad na instrumental ay pinatugtog sa pagbubukas, mga interbal at pagsasara o pagwawakas ng palabas.

Teksto ng Te Deum[baguhin | baguhin ang batayan]

Narito ang salin ni Msgr. Jose Abriol ng Te Deum (nang may ilang pagsasa-ayos) sa halaw mula Rito ng Pag-iisang Dibdib na inilathala noong 1965:


Pinupuri ka namin, O Diyos*; ipinagdarangal ka, O Panginoon.

Ang sanlibutan ay nagbubunyi sa iyo*, Amang walang hanggan.

Nagpupuri sa iyo ang lahat ng mga Anghel*, ang buong kalangitan at sansinukob.

Ang mga Kerubin at Serapin* ay walang humpay na nagbubunyi sa iyo:

Santo, Santo, Santong* Panginoong Diyos na makapangyarihan.

Napupuno ang langit at lupa* ng kaluwalhatian mo.

Ang dakilang koro ng mga Apostol,*

Ang di mabilang na mga propeta,*

Ang maluwalhating mga martir* ay nagdarangal sa iyo.

Sa buong sanlibutan, ang Santa Iglesia* ay nag-uukol ng papuri sa iyo:

Amang* walang hanggan,

Sa iyong* bugtong na Anak

At sa* Espiritu Santo.

Ikaw ang Hari* ng kaluwalhatian,

O Kristo, * walang hanggang Anak ng Ama.

Upang iligtas ang tao,* minarapat mong tumahan sa sinapupunan ng Mahal na Birhen.

Nilupig mo ang kamatayan* upang buksan ang pintuan ng langit sa mga sumasampalataya.

Nakaluklok ka sa kanan ng* maluwalhating Ama.

Ikaw ang huhukom* sa sangkatauhan.

† Kaya hinihiling naming saklolohan ang iyong mga lingkod* na tinubos mo sa iyong mahal na Dugo. †

Isama mo sila sa piling* ng iyong mga banal sa Langit.

Iligtas ang iyong bayan, Panginoon, * at basbasan ang iyong pamana.

Patnubayan mo sila* at gantimpalaan sa buhay na walang hanggan.

Sa araw-araw ay* magpupuri kami sa iyo.

At pararangalan ang iyong pangalan* magpakailanman.

Ingatan mo nawa kami, Ama* sa araw na ito upang huwag kaming magkasala sa iyo.

Kaawaan mo kami, Panginoon,* kaawaan mo kami.

Magdalang-awa ka sa amin, Ama,* sapagka't umaasa kami sa iyo.

Sa Iyo ako umaasa, Panginoon,* huwag sana akong mabigo kailanman.


V. Pinupuri ka namin, Panginoon; Diyos ng aming mga ninuno

R. Karapat-dapat kayong parangalan at dakilain magpakailanman.

V. Purihin natin ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo.

R. Purihin at ipagdangal siya magpakailanman.

V. Purihin ka sa buong sangkalangitan.

R. Karapat-dapat kang awitan at dakilain magpakailanman.

V. Ang Panginoon ay papurihan, O aking kaluluwa,

R. At huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya.

V. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin.

R. Makarating nawa sa iyo ang aking pagdaing.


Sacerdos addunt:

V. Sumainyo ang Panginoon.

R. At sumaiyo rin.


Manalangin tayo.

O Ama, ang iyong awa ay walang hanggan, ang iyong kabutihan ay di masusukat. Nagpapasalamat kami dahil sa iyong mga biyaya at humihingi ng iyong habag.  Paunlakan mo ang mga nagmamakaawa,  at huwag silang pabayaan.

O Diyos, na sa liwanag ng Espiritu Santo ay nagturo Ka sa puso ng mga tapat,  ipagkaloob Mo na sa pamamagitan na rin ng Espritung iyan ay malaman namin ang matuwid at matamasang palagi ang Kanyang pag-aliw.

Hindi mo ipinahihintulot, Panginoon, na magdusa ang sino mang umaasa sa iyo, sa halip siya'y pinakikinggan mo. Pakundanagan sa aming mga pagsasamo at taos-pusong pasasalamat buong awa mo kaming iadya sa lahat ng ligalig.


V. Panginoon, dinggin mo ang aking panalangin.

R. Makarating nawa sa iyo ang aking pagdaing.


Deinde minister, si est sacerdos vel diaconus, versus ad populum, extendcns manus dicit:

V. Sumainyo ang Panginoon. et omnes repondet

R. At sumaiyo rin.

et benedicit populum, dicens:

Pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos: Ama, Anak, + at Espiritu Santo.


V. Humayo tayong mapayapa.

R. Salamat sa Diyos.


Si vero minister non est sacerdos neque diaconus, invocans benedictionem Dei et signans se, dicit:

V. Pagpalain at kalingain nawa tayo ng makapangyarihan at mahabaging Diyos: Ama, Anak, at Espiritu Santo.

R. Amen.

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang batayan]

  1. "The Te Deum (cont.)". Musical Musings: Prayers and Liturgical Texts — The Te Deum. CanticaNOVA Publications. Nakuha noong 2007-07-07.
  2. PD-icon.svg "Holy Innocents". Catholic Encyclopedia. New York: Robert Appleton Company. 1913. Nakuha noong 2010-04-14.
  3. "Te Deum". Nakuha noong 2011-12-31.
  4. "General Instruction of the Liturgy of the Hours". Nakuha noong 2007-12-02.