God Save the Queen

Mula sa Wikipediang Tagalog, ang malayang ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search

"God Save the Queen"[1] o "God Save the King"[2] ang pambansang awit ng Nagkakaisang Kaharian at ang mga nasasakupang komonwelt nito. Hindì kilala ang may-akdâ ng titik at ng himig ng awiting ito.

Sample ng Diyos Iligtas Mo ang Reyna

Sa Britanya, ang reyna (o ang harì, batay sa kasariná ng nanunungkulang monarko sa panahong iyon) lamang ang inaawitan ng kabuunán ng awiting ito. Pinaparangalan naman ng hanggáng sa unang anim na taludtód lamang ang iba pang mga kasapì ng Pamilyang Mahárlika (gaya ng Prinsipe ng Gales).

Titik[baguhin | baguhin ang batayan]

Ingles Salin sa Tagalog
God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen:
Send her victorious,
Happy and glorious,
Long to reign over us:
God save the Queen.
O Lord, our God, arise,
Scatter her enemies,
And make them fall.
Confound their politics,
Frustrate their knavish tricks,
On Thee our hopes we fix,
God save us all.
Thy choicest gifts in store,
On her be pleased to pour;
Long may she reign:
May she defend our laws,
And ever give us cause
To sing with heart and voice
God save the Queen.
Diyos, iligtás Ninyó, ang aming máginoóng Reyna,
Mabuhay ang aming mahárlikang Reyna,
Iligtás nawâ ng Diyos ang Reyna:
Ipasulong siyang matagumpáy,
Masayá't maluwalhatî,
Humabà pa nawâ ang kaniyang pagharì:
Iligtás nawâ ng Diyos ang Reyna.
O Panginoón naming Diyos, Kayó'y tumindíg nawâ,
ikalat ang kaniyang mga kaaway,
at pabágsakín sila.
Lituhín ang kaniláng pamumulitika,
Biguín ang kaniláng pamamaraáng mahahalay,
sa Inyó nakapako ang aming pag-asa,
Iigtás kamíng lahát ng Diyós.
Pilì Mong mga biyayang nakabukód,
Sa kaniya'y Iyong kalugurang ibuhos;
Mahabá nawâ ang kaniyang pamumunò:
Ipagtanggól niya nawâ ang aming mga batás,
At bigyán kamí ng dahiláng
Umawit nang may tinig at puso ng
Iligtás nawâ ng Diyos ang Reyna.

Kapag lalaki ang nakaluklók, babaguhin ang salitang "Queen" at ang lahat ng mga pang-uring Inggles na pambabae upang maging "King" at mga pang-uring panlalaki. Dagdag pa rito, babaguhin nang bahagiyà ang mga titik ng ikatlóng taludtód upang magíng "With heart and voice to sing" ("Nang may puso't tinig umawit"). Ginagawâ ito upang tumugmâ ito sa salitáng "King".

Talababa[baguhin | baguhin ang batayan]

  1. Diyos, iligtás Ninyó ang Reyna
  2. Diyos, iligtás Ninyó ang Harì