Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya
Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ
English: March of the Volunteers
义勇军进行曲
義勇軍進行曲
Original album released by Pathé Records of Shanghai.

Pambansang awit ng  People's Republic of China
 Hong Kong
 Macau
LirikoTian Han, 1934
MusikaNie Er, 1935
Ginamit1949-09-27 (provisional national anthem in mainland China)[1]
1982-12-04 (official status)
1997-07-01 (in Hong Kong)[2]
1999-12-20 (In Macau)[3]
2004-03-14 (Attained constitutional status)[4]

Ang Yìyǒngjūn Jìnxíngqǔ (Ingles: March of the Volunteers; Tsinong simple: 义勇军进行曲; Tsinong tradisyunal: 義勇軍進行曲; Dungan: Йиюнҗүн Җинщинчү; literal na kahulugan sa Tagalog: "Martsa ng mga Nag-kusang-loob") ay ang pambansang awit ng Republikang Bayan ng Tsina at ng mga nagsasariling rehiyon nito (Guǎngxī, Nèi Měnggǔ, Níngxià, Xīnjiāng at Xīzàng); ng mga isla ng Hong Kong at rehiyon ng Makaw. Ito ay isinulat ng makata at manunulat ng dula na si Tian Han at nilapatan ng musika ni Nie Er. Ang tugtog ay unang kinanta sa isang dulaan sa Shanghai noong 1934 kung saan ang mga titik nito ay naging opisyal na awit ng bansa. Noong 2004, sa pag-amyenda sa Saligang Batas ng Republikang Popular ng Tsina, tuluyan nang naisabatas ang pagiging pambansang awit nito.

Opisyal na palatitikan (kasalukuyang palatitikan at orihinal)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pinagaan
(opisyal)
Hanyu Pinyin
Tradisyunal
Wikang Dungan
Xiaorjing
PPA

起来!不愿做奴隶的人们!
把我们的血肉,筑成我们新的长城!
中华民族到了最危险的时候,
每个人被迫着发出最后的吼声。
起来!起来!起来!
我们万众一心,
冒着敌人的炮火,前进!
冒着敌人的炮火,前进!
前进!前进!进![5][6][7]

Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuèròu, zhùchéng wǒmen xīn de chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dàoliǎo zuì wēixiǎn de shíhòu.
Měi ge rén bèipòzhe fāchū zuìhòu de hǒushēng.
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòng yìxīn,
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!

起來!不願做奴隸的人們!
把我們的血肉,築成我們新的長城!
中華民族到了最危險的時候,
每個人被迫著發出最後的吼聲。
起來!起來!起來!
我們萬眾一心,
冒著敵人的炮火,前進!
冒著敵人的炮火,前進!
前進!前進!進![8]

Челэ! Бу йүан зў нулиди жынму!
Ба вәмуди щежу, җўчын вәму щинди чончын!
Җунгуә минзў доли зуй вищянди сыху.
Мыйгә жын быйпәҗы фачў зуйхуди хушын.
Челэ! Челэ! Челэ!
Вәму ванҗунйищин,
Моҗы дижынди похуә, чянҗин!
Моҗы дижынди похуә, чянҗин!
Чянҗин! Чянҗин! Җин!

!ٿِ لَىْ! بُ يُوًا ظْ نُ لِ دْ ژٍ مٌ
!بَا وَع مٌ دْ سُؤ ژِوْ، جُ چعْ وَع مٌ سٍ دْ چْا چعْ
.جوْ خُوَ مٍ ظُ دَوْ لْ ظِوُ وِ سِيًا دْ شِ خِوْ
.مِؤ قْ ژٍ بُوٍ پْ جْ فَا چُ ظِوُ خِوْ دْ خِوْ شٍْ
!ٿِ لَىْ! ٿِ لَىْ! ٿِ لَىْ
،وَع مٌ وًا جوْ ءِ سٍ
!مَوْ جْ دِ ژٍ دْ پَوْ خُوَع، ٿِيًا دٍ
!مَوْ جْ دِ ژٍ دْ پَوْ خُوَع، ٿِيًا دٍ
!ٿِيًا دٍ! ٿِيًا دٍ! دٍ

[tɕʰì.lǎɪ̯ ‖ pǔ.ʏ̯ɛ̂n tswô̞ nǔ.lî tɤ ɻə̌n.mən ‖]
[pà̠ wò̞.mən tɤ ɕʏ̯ø̞̂.ɻô̞ʊ̯ ǀ ʈʂû.ʈʂʰɤ̞̌ŋ wò̞.mən ɕín tɤ ʈʂʰɑ̌ŋ.ʈʂʰɤ̞̌ŋ ‖]
[ʈʂʊ́ŋ.xwǎ̠ mǐn.tsǔ tɑ̂ʊ̯.ljɑ̀ʊ̯ tswê̞ɪ̯ wé̞ɪ̯.ɕjɛ̀n tɤ ʂɻ̩̌.xô̞ʊ̯ ‖]
[mè̞ɪ̯ kɤ ɻə̌n bê̞ɪ̯.pʰwô̞.ʈʂɤ fá̠.ʈʂʰú tswê̞ɪ̯.xô̞ʊ̯ tɤ xò̞ʊ̯.ʂɤ̞́ŋ ‖]
[tɕʰì.lǎɪ̯ ‖ tɕʰì.lǎɪ̯ ‖ tɕʰì.lǎɪ̯ ‖]
[wò̞.mən wân.ʈʂʊ̂ŋ.î.ɕín ǀ]
[mɑ̂ʊ̯.ʈʂɤ tǐ.ɻə̌n tɤ pʰɑ̂ʊ̯.xwò̞ ǀ tɕʰjɛ̌n.tɕîn ‖]
[mɑ̂ʊ̯.ʈʂɤ tǐ.ɻə̌n tɤ pʰɑ̂ʊ̯.xwò̞ ǀ tɕʰjɛ̌n.tɕîn ‖]
[tɕʰjɛ̌n.tɕîn ‖ tɕʰjɛ̌n.tɕîn ‖ tɕîn ‖]

Di-opisyal na salin sa Tagalog[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tumindig! O mga taong hindi papayag na maging alipin!
Dalhin natin ang ating mga laman at dugo sa ating bagong Dakilang Pader!
Habang ang bansang Tsino ay humaharap sa kanyang pinakadakilang panganib,
Lahat ay pinupwersang ibigay ang kanyang huling angil.
Tindig! Tindig! Tindig!
Ang ating libong puso ay pumipintig bilang isa,
At tinatalo ang lakas ng kalaban, Magmartsa!
At tinatalo ang lakas ng kalaban, Magmartsa!
Magmartsa! Magmartsa! Na!
Naglalaman ang artikulong ito ng mga tekstong Tsino.
Kapag walang tamang suportang pampanitik, maari kang makakita ng mga tandang pananong, mga kahon, o ibang sagisag sa halip na mga karakter na Intsik.

Sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]

 1. Per Resolution on the Capital, Calendar, National Anthem and National Flag of the People's Republic of China.
 2. Per Annex III of the Basic Law of the Hong Kong Special Administrative Region when the Resolution on the Capital(Beijing), Calendar, National Anthem and National Flag of the People's Republic of China would be applied in Hong Kong with effect from 1 July 1997 by way of promulgation or legislation by the Hong Kong Special Administrative Region.
 3. Per Annex III of the Basic Law of the Macao Special Administrative Region when the Resolution on the Capital, Calendar, National Anthem and National Flag of the People's Republic of China would be applied in Macao with effect from 20 December 1999 by way of promulgation or legislation by the Macao Special Administrative Region. On the same day, Law n.o 5/1999 (zh:第5/1999號法律, pt:Lei de Macau 5 de 1999) became effective to regulate the anthem.
 4. Per Article 31 of the Amendment four of the Constitution of the People's Republic of China
 5. https://books.google.com/books?id=OgO8DwAAQBAJ&pg=PT163&dq=起来!不愿做奴隶的人们!+把我们的血肉,筑成我们新的长城!+中华民族到了最危险的时候,+每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82+起来!起来!起来!+我们万众一心,+冒着敌人的炮火,前进!+冒着敌人的炮火,前进!+前进!前进!进!&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0m8CXpu3pAhVdRhUIHX14AAwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=起来!不愿做奴隶的人们!%20把我们的血肉,筑成我们新的长城!%20中华民族到了最危险的时候,%20每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82%20起来!起来!起来!%20我们万众一心,%20冒着敌人的炮火,前进!%20冒着敌人的炮火,前进!%20前进!前进!进!&f=false 《沈默的群山》。許祚祿著
  安徽文藝出版社。2016年1月1日。
 6. https://books.google.com/books?id=HaGPDQAAQBAJ&pg=PA11&dq=起来!不愿做奴隶的人们!+把我们的血肉,筑成我们新的长城!+中华民族到了最危险的时候,+每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82+起来!起来!起来!+我们万众一心,+冒着敌人的炮火,前进!+冒着敌人的炮火,前进!+前进!前进!进!&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj0m8CXpu3pAhVdRhUIHX14AAwQ6AEILjAB#v=onepage&q=起来!不愿做奴隶的人们!%20把我们的血肉,筑成我们新的长城!%20中华民族到了最危险的时候,%20每个人被迫着发出最后的吼声%E3%80%82%20起来!起来!起来!%20我们万众一心,%20冒着敌人的炮火,前进!%20冒着敌人的炮火,前进!%20前进!前进!进!&f=false 《告别与重建: 读懂二十一世纪中国》。吴克立 著
  世界华语出版社。2016年11月22日。11页。
 7. http://www.gov.cn/guoqing/guoge/index.htm gov.cn.
 8. The PRC anthem Naka-arkibo 2010-11-25 sa Wayback Machine. from the PRC's official government webportal (www.gov.cn)

Usbong Ang lathalaing ito ay isang usbong. Makatutulong ka sa Wikipedia sa pagpapalawig nito.

Kawing panlabas[baguhin | baguhin ang wikitext]

Wikisource
Wikisource
Ang Wikisource ay may orihinal na tekstong kaugnay ng lathalaing ito:

Padron:Chinese patriotic songs