Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway

Mula sa Wikipedia, ang malayang ensiklopedya


Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway
Mapa ng mga mabilisang daanan sa Luzon (nakapula ang Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway)
TPLEx sa Pura, Tarlac
Impormasyon sa ruta
Pinangangasiwaan ng Private Infra Dev Inc.
Haba89.2 km (55.4 mi)
Bahagi ng
Pangunahing daanan
Dulo sa hilaga
 
Dulo sa timog E1 (Subic-Clark-Tarlac Expressway) / N58 (Daang Santa Rosa–Tarlac) malapit sa Lungsod ng Tarlac
Lokasyon
Mga pangunahing lungsod
Mga bayan
Sistema ng mga daan
Mga daanan sa Pilipinas

Ing Tarlac-Pangasinan-La Union Expressway (TPLEx) metung yang 89.21 kilometro (o 55.43 milyang) mabilis na dalanan (expressway) na kasalukuyang gagawan da king hilaga ning Maynila. Pitutuglung ne ini ing gitna at hilagang Luzon, kung nokarin ing pekatimog na dulo na nini ay king Lungsod ning Tarlac at ing pinakahilagang dulo na nini ay keng Rosario, La Union.[2]

Ing mumunang bahagi ning proyekto, manibat Lungsod ning Tarlac hanggang Pura, ay pamunuan ne ning metung ah batayang "soft opening" simula Oktubre 31, 2013, at meging handa ya ini king buong operasyun anyang Nobyembri 2013.[3]

Kayabe ning kadwang bahagi na mamabut hanggang Ramos memuklat ya anyang Disyembri 23, 2013. Ing mitatagan na bahagi simula Anao hanggang Rosales binuklat de anyang Abril 2014, at ing mitatagan na bahagi na mag-ugne king Rosario king Urdaneta ay binuklat de anyang Disyembri 20 king parehung banwa.[4]

Binuklat deng bagya ing pangatlung bahagi papuntang Binalonan anyang 2016,[5][6] at papuntang Pozorrubio anyang 2017.[7][8] Binuklat de ing talwing bahagi ningg kabuuang mabilisang dalanan simula Pozorrubio hanggang Rosario anyang Hulyo 15, 2020.[9][10]

Ating panukala na pakabaan ing mabilisang dalanan hanggang king Laoag, Ilocos Norte.[11][12]

Ing TPLEx karugtong na ning North Luzon Expressway at Subic–Clark–Tarlac Expressway simula Tarlac papuntang Rosario, La Union.

Tatawid ing mabilisang dalanan king atlung ilog king kilub ning lalawigan ning Pangasinan. Dening ilog na reni ay Ilog Agno, Ilog Binalonan, at Ilog Bued.

Kasaysayan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ideya at mumunang pamagpapausbong[baguhin | baguhin ang wikitext]

Nung wari binangun la ring kahilingan para king pagtatatag ning metung ah sistemang mabilisang dalanan na mamabot king Rosario, ing pinakatimug na pamayanan ning lalawigan ning La Union, simula king pambansang kabisera ning Maynila bayu ing pamagyari ning ika-20 dantaon,[13] matupad lamu ding kahilingan na reni anyang kalagitnaan ning dekada-2000..

Sinimulan anyang 2005, ing pamagtikdo ning Subic–Clark–Tarlac Expressway (SCTEx) na gewa da nang makarugtong na sistemang mabilisang dalanan na mamabut king Lungsod ng Tarlac - metung pamagbayu simula king dating dulu ning North Luzon Expressway king Mabalacat, Pampanga.

Anyang 2006, ding kinatawan ning Kongreso simula king Hilagang Luzon ay sinamantalahan ing talwing pamagbasa ning Panukalang Batas ning Kapulungan Blg. 5749[14] para maglobi para king metung proyekto na magpatuluy ng sistemang mabilisang dalanan papunta Rosario, bilang paralan para makasawup king pangangalakal, turismo, at apabilis ing transportasyun kareng lalawigan na ning Tarlac, silangang Pangasinan, at La Union.[15] Bilang bunga king paglolobi da keni, pehayag na ning administrasyung Arroyo anyang Oktubri 2006 ing apulung-banwa panahun kung kapilan ipakaba ing North Luzon Expressway (NLEx) simula Mabalacat papuntang Rosario, La Union, at ipakaba ing South Luzon Expressway (SLEX) simulaCalamba, Laguna papuntang Lucena, Quezon, at king talwi king Matnog, Sorsogon.[16]

Pormal danang binulat ing SCTEx anyang 2008 na maging mitsa ning pagpapausbong ning TPLEx na idugtong king kabilang ibayu ning dulo ning SCTEx king Lungsud ning Tarlac.

Basi king mumunang panukala ning pamagpatikdo ning TPLEx, ini ay bubuuan ning adwang yugtu: Ing mumunang yugtu ay makapalub ing pamagpatikdo ning adwang landas habang ing angadwang yugtu ay makapalub ing pamagpalawak na nini king apat na landas para apikasya ing 25,000 na saken.

Tinikdo de ing penukalang superhighway kalinya ning Lansangang MacArthur, at dumalan ya ini king Lungsud ning Tarlac at kareng bayan ning La Paz, Gerona, Victoria, Pura, Anao, at Ramos king lalawigan ning Tarlac; Nampicuan at Cuyapo king lalawigan ning Nueva Ecija; at Rosales, Villasis, Urdaneta, Binalonan, Laoac, Pozorrubio, at Sison king lalawigan ning Pangasinan, at Rosario king lalawigan ning La Union.[17]

Yugto ning pamagpapaunlad Pagkakalinya ning mabilisang dalanan
Mumunang Yugtu Lungsud ning Tarlac papuntang Rosales, Pangasinan
Pangadwang Yugtu Rosales, Pangasinan, papuntang Urdaneta, Pangasinan
Pangatlung Yugtu Urdaneta, Pangasinan, papuntang Rosario, La Union
Kadugtung Rosario, La Union, papuntang San Fernando, La Union

Dintang ing panahun, perangalan ing amagtustus, disenyu, pamagtalakad, operasyun, at pamanatiling mumunang yugto ning Tarlac–La Union Toll Expressway king Private Infra Dev Corporation (PIDC)[18][19]

Pamagtustus king Proyektu[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sepuan da ring atlung lokal na bangku ing pamagtutus ning TPLEX: BDO Unibank, Bangko sa Pagpapaunlad ng Pilipinas, at Land Bank of the Philippines. Dahil keni akilala de ing TPLEX king industriya ning impraestruktura at pamanalapi pamagaunlad bilang "mumunang proyektung Public-Private Partnership king Pilipinas na tampuk ing buung-domestikung hanay dareng isponsor at tagapagpautang.” Pelayu de ing Project Finance Magazine simula Londres ing TPLEX bilang "Asia Pacific Transport Deal of the Year" para king banwang 2011.[20]

Patupad ing proyektu king pamamagitan ning public-private partnership gamit ing paraang build–operate–transfer (BOT) kung nokarin atsu ring pananagutan ning tagapanukala ning proyektu ing disenyu, pagtutustus, at amagtikdo ning mumunang pangadwang mabilisang-dalanan.

Habang mayayari ing pamanikdo ning bawat bahagi ning mabilisang dalanan, papasa de ini king pamahalaan. Ing pamahalaan naman ing magpahintulut king megpanukala ing prangkisa para apulayan at panatilihin ing mabilisang dalanan. Keni ing megpanukala iyang magpapulayi king mabilisang dalanan king lagyu na ning pamahalaan king lalam ning pangmalwatan kasunduan king konsesyun, pagkaraang pepalwal ning Toll Regulatory Board ing sertipiku para asimulan ing pamagpapulayi ning mabilisang dalanan.

Ding pamagtatalu[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pagtatalo sa pagkakalinya sa mga rutang San Fabian at Pozorrubio kapuwa sa Pangasinan

Pamangwang karapatan king dalan.[baguhin | baguhin ang wikitext]

Metung mag-ambag kareng antala mumunang pamagpausbung king TPLEx ay ing pamanyaling karapatan king daralanan o right of way (ROW) ning proyektu. Dahil tinukuy ing TPLEX bilang atin matas na prayoridad na proyektu ning pamahalaan,[21] binye king Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan (DPWH) ing obra ning pamangwang karapatan king daralanan ning ipinanukalang pagkakalinya ning proyekto, at linaan ing ₱793 milyon king pag-asang apabilis ing prosesu.[22] Pero dakal ah ligal na pamipate tungkul king mituruan na mga ari-arian, lalu na king bahagi Tarlac ning proyekto,[23] ay mangahulugang mga antala king prosesung pamisabi na gagawan na ning DPWH.[24][25]

Pamaghanay ng Palitan na Rosario[baguhin | baguhin ang wikitext]

Migkaroon lang metung ah mumunang antala king asahang pamiyari ning pamanalakad king buung mabilisang dalanan ning herap ing metung ah kusang panukala para baywan ing kung nokarin ing pekatalwi palitan king Rosario.[26][27][28] Ipinanukala ng Rep. Mark Cojuangco, dating panglimang Distrito ning Pangasinan, ing atlung pamagpalinya: metung na dumalan king Urdaneta at San Fabian, at lumwal king Brgy. Cataguintingan ning Rosario, La Union. Mas-makaba ya ini na 1.48 kilometro king mumunang dulo ning TPLEx king Barangay Subusob, Rosario. Ing pangadwang pagkakalinya ay dadalan yarin king San Fabian pero mayari ya king mumunang dulo king Barangay Subusob. Ing mumunang adwang panukala ay ali la dumalan king Pozorrubio. Ing pangatlong panukala ay dumalan king Pozorrubio, San Fabian, at mayari king Barangay Subusub. Lakwatan no ngan ding panukala ing bayan ning Sison. Ali de ini tinggap ning Cordillera Administrative Region Development Council.[29] Linipat de ing lalayun dang petsa ning pamagyari king katapusan ning Abril 2018 simula king dating katapusan ning Abril 2017.[30]

Pamanikdo ning mumunang yugtu (Lungsod ning Tarlac papuntang Rosales)[baguhin | baguhin ang wikitext]

TPLEx malapit sa Victoria Exit sa Victoria, Tarlac. Bahagi ito ng unang yugto na binuksan sa mga motorista noong Nobyembre 2013

Migsimula ing pamagpatikdo ning mumunang yugtu ning Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway anyang Eneru 2010.[31][32]

Anyang Abril 2013, pehayag ng San Miguel Corporation na talakad na atin apat na landas ing bahaging Lungsod ning Tarlac–Urdaneta, king halip na ing minunang panukala na adwang landas yamu. Pero inurung nerin ini ing pamamuklat ning mabilisang dalanan king Nobyembre 2013 simula king dating Hunyo 2013.[33]

Pamagbuklat ning bahaging Lungsod ning Tarlac–Pura[baguhin | baguhin ang wikitext]

Anyang Oktubre 25, 2013, peyagan na ning Toll Regulatory Board ing pamagpalabas ning Toll Operation Permit para king bahaging Lungsod ning Tarlac–Pura ng TPLEx pagkaraang meyari ing Private Infra Dev Corp. (PIDC) ing pamagatikdo ning bahaging ayta. Ing PIDC ing konsorsyum na buung Pilipino at susuppportan de ring kompanyang San Miguel Corporation (SMC) at DMCI Holdings, Inc.[3]

Ining mumunang yugto na awsan dang "Bahaging 1A" ay megsimula king metung dugtong king SCTEx, at bumabagtas nang 17 kilometro (11 milya) simula Lungsod ning Tarlac papuntang Victoria, at sa Pura. Asahan dang makakatipid yayni king oras na ning pamaglakbe papuntang Baguio na higit king 40 minutu.[3]

Pamagbuklat ning bahaging Pura–Ramos[baguhin | baguhin ang wikitext]

Anyang Disyembre 23, 2013, binuklat de ing bahaging Pura–Ramos. Minabut ya king 23 kilometro (14 milya) ing kaba ning operasyon na nini.

Pamagbuklat ning bahaging Pura–Rosales[baguhin | baguhin ang wikitext]

Anyang Abril 16, 2014, meyari ne ing mumunang yugtu ning proyektu anyang ibuklat de ing bahagi na ning Barangay Carmen, Rosales na king anahun para keng Mahal na Araw at mangapitna ne ini papuntang baguio.

Pamagbuklat ning pangadwang yugtu (Rosales papuntang Urdaneta)[baguhin | baguhin ang wikitext]

Anyang Disyembre 2014, binuklat de king trapiku ing pangadwang proyektu na sasaklo king kaba na 13.72 kilometro simula Barangay Carmen, Rosales papunta Urdaneta, kalupa ning pahayag na ning pangulu ning PIDC na i Mark Dumol anyang aldo na inihayag ing kayaryan na ning unang yugto.

Pamagbuklat ning pangatlung yugtu (Urdaneta papuntang Rosario)[baguhin | baguhin ang wikitext]

King kayang pahayag anyang Disyembre 2014 tungkul king pamamuklat king pangadwang yugto, lege neng Dumol na mayari king 2015 ing talwing bahagi na sasaklo king kaba na 25.83 kilometro simula Urdaneta papuntang Rosario, kayabe ing metung pilwalan king Pozorrubio.[34] Pero atin antala king pagpapatupad ning proyekto, na kabibilangan ning pipapaten na panukala na ilihis ing pilwalan nang pitung kilometro (4.3 milya) papunta San Fabian.

Inihayag ng kapuwa DPWH at PIDC anyang Hulyo 2015 na patuloy lang susunud king mumunang panukala para king talwing bahagi na manari king Rosario. Dagdag dapa na mayari ya ini king tutuking banwa, king 2016.[35]

Ing yugto ning pagpapaunlad na iti ay pinitna deng husto king yugtong 3A, simula Urdaneta hanggang Pozorrubio, at yugtong 3B, simula Pozorrubio hanggang Rosario. Kayabe king "Bahaging 3A" ing hugis-trumpeta na mga palitan king Binalonan at Pozorrubio, habang kayabe king Bahaging 3B ing metung palitan king Sison at estilong-rotonda na dulong palitan king Rosario, La Union.[36]

Katuki naning amagbuklat keng Binalonan anyang Disyembre 2017, sinabi ng DPWH na inaasahang mayari ing bahagi 3B simula Pozorrubio papuntang Rosario king Hunyo 2019.[37]

Pamagbuklat ning bahaging Urdaneta–Binalonan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Pagsapit ng kalagitnaan ning Agosto 2016, binuklat ne king publiko ing mumunang pilwalan ning Bahaging 3A king Binalonan. Gewa de ini na mabilis na dalan papalub ning Basílica Menor de Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manaoag na atagpuan king 10 minuto mu simula king bayung pilwalan nig Binalonan.[6]

pamagbuklat ning bahaging Binalonan–Pozorrubio[baguhin | baguhin ang wikitext]

Labasan ng Pozorrubio noong itinatayo pa ito, Nobyembre 2017.

Pagsapit ning Disyembre 6, 2017, binuklat ne keng publiko ing talwing pilwalan ning Bahaging 3A king Pozorrubio. Noong Setyembre 2016, winika ning DPWH na ing dalanan ini ning Bahaging 3A, na sasaklo king kabang 7.53 kilometro simula Binalonan hanggang Pozorrubio, ay dapat sanang buklat de anyang Disyembre 2016. Asahan deng buklat ing bahaging Binalonan hanggang Pozorrubio anyang Oktubre 27, 2017, pero ali ini milyari dahil king malating pisasabyan na karapatan king dalan tungkul king mawawalang 1-kilometrong bakod. [8]

Pamagbuklat ning bahaging Pozorrubio–Rosario[baguhin | baguhin ang wikitext]

Tanawing panghimpapawid ng bahaging Pozorrubio–Rosario ng mabilisang daanan

Noong Hulyo 15, 2020, binuksan sa mga motorista ang bahaging Pozorrubio hanggang Rosario ng mabilisang daanan, maliban sa labasang Sison, na itinatayo pa rin noong binuksan ang pangunahing daanan nito.[10][38]

Paglalarawan ng ruta[baguhin | baguhin ang wikitext]

Sinusunod ang TPLEX sa isang ruta na naglilinya sa Lansangang MacArthur mula Lungsod ng Tarlac sa lalawigan ng Tarlac hanggang Binalonan sa lalawigan ng Pangasinan. Ang buong mabilisang daanan ay may apat na mga linya, na may dalawang linya sa bawat direksiyon, at hinihiwalay ng isang kongkretong harangan. Ang mga bahagi sa mga labasan at mga kalapit nito ay ini-ilawan ng mga ilawan sa daan sa gabi. Mga mahalagang bahagi ng mabilisang daanan ay nakatayo sa pilapil na tanaw ang mga palayan. Ang buong mabilisang daanan ay itinakda bilang bahagi ng E1 ng makabagong Sistemang Pamilang ng Ruta ng Kagawaran ng mga Pagawain at Lansangang Bayan.[39]

Tarlac[baguhin | baguhin ang wikitext]

TPLEx malapit sa Tarangkahang Pambayad ng Tarlac sa Lungsod ng Tarlac

Nagsisimula ang Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway sa Lungsod ng Tarlac bilang pisikal na karugtong ng Subic–Clark–Tarlac Expressway. Dumadaan ang mabilisang daanan sa mga bayan ng Victoria, Pura, Ramos, at Anao. Nakatayo ang mga mahalagang bahagi ng mabilisang daanan sa mga nakaangat na lupa o pilapil, at ang mga umiiral na mga daan ay tumatawid sa ilalim ng mga daang pang-ilalim na itinayo sa mga hati ng pilapil. Papasok ang daan sa Cuyapo sa lalawigan ng Nueva Ecija nang walang tinutumbok na mga pangunahing sangandaan, bago pumasok sa Pangasinan sa bayan ng Rosales.

Pangasinan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang biyadukto sa ibabaw ng Ilog Agno sa hangganan ng Rosales–Villasis.

Nagsisimula ang bahaging Pangasinan ng TPLEx sa bayan ng Rosales na may dalawang labasan, Rosales at Carmen. Nanatiling hindi bukas ang Labasan ng Rosales. Tatawid ang mabilisang daanan sa isang biyadukto sa ibabaw ng Ilog Agno. Papasok naman ang mabilisang daanan sa Urdaneta na pinagsisilbihan ng isang palitang dumudugtong sa Lansangang MacArthur. Ang labasang Urdaneta ay nagsilbing hilagang dulo ng mabilisang daanan bago binuksan ang karugtong sa Binalonan. Paglampas nito, tatawid ang TPLEx sa ibabaw ng Lansangang MacArthur at daraan sa ibabaw ng Binalonan at Pozorrubio. Ang huling labasan sa lalawigan ay sa Sison, na itinatayo pa rin at hindi nakabilang sa pagbubukas ng pangunahing daanan.

La Union[baguhin | baguhin ang wikitext]

Paglampas ng labasang Sison, tatawirin ng mabilisang daanan ang Ilog Bued sa pamamagitan ng isang biyadukto. Papasok naman ito sa bayan ng Rosario, kung saang matatagpuan ang pangunahin at hilagang tarangkahang pambayad. Paglampas nito, may isang daang sangay na mag-uugnay nito sa rotondang Rosario. Ito rin ang hilagang dulo ng mabilisang daanan.

Sa hinaharap[baguhin | baguhin ang wikitext]

Huling bahagi mula Pozorrubio papuntang Dulo sa Rosario[baguhin | baguhin ang wikitext]

Kalakip ng pagbubukas ng labasan sa Pozorrubio noong Disyembre 6, 2017 at ang pasiya ng DPWH na pairalin ang naunang paghahanay, inihayag ng PIDC ang pagtatayo ng isa pang labasan sa Sison na hindi kasama sa unang panukala. Ipapangalan ito mula sa bayan ng Sison.[40] Inasahan na matatapos ang bahaging Pozorrubio–Sison sa Marso o Abril 2018, ngunit dahil sa di-pagkakasundo dulot ng kusang panukala ng pagkakalinya patungong San Fabian, nailipat ang pinuntiryang pagtatapos ng proyekto sa Hunyo 2019.

Karugtong sa La Union[baguhin | baguhin ang wikitext]

Bilang bahagi ng proyekto ng pagpapadagdag ng 200 kilometrong radyos ng mga Mataas na Pamantayan na Lansangan (High Standard Highway) ng Japan International Cooperation Agency (JICA) sa loob ng 300 kilometrong radyos mula Kalakhang Maynila, ipapahaba ang mabilisang daanan patungo sa lungsod ng San Fernando, La Union.[41] Mayroon ding mga panukala na ilipat sa San Juan ang dulo karugtong, at mahahati ito sa tatlong mga bahagi.[42][43]

Bahagi Sakop Haba (sa kilometro)
Bahaging 1 Rosario papuntang Tubao 18
Bahaging 2 Tubao papuntang Naguilian 23
Bahaging 3 Naguilian papuntang San Juan 18.4

Karugtong sa Laoag[baguhin | baguhin ang wikitext]

Noong Hunyo 11, 2013, sa Taunang Stockholders Meeting ng San Miguel Corporation, ibinunyag ni Eduardo Cojuangco Jr., tagapangulo ng SMC, ang mga panukalang pagpapahaba ng mabilisang daanan patungong Laoag, Ilocos Norte sa hilaga. Sinabi niya na ang pagpapahaba ng mabilisang daanan ay naungkat pa mula noong pamamahala ni dating pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.[44]

Mga bayarin[baguhin | baguhin ang wikitext]

Gumagamit ang Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway ng isang sistemang nakasara kung saan ang mga motorista ay kukuha ng isang kard pagkapasok at ibibigay ito paglabas. Ang bayarin ay batay sa kilometrong nilakbay, at nahahati ayon sa uri ng sasakyan. Noong Abril 8, 2019, ipinatupad sa TPLEx ang sistemang Autosweep electronic toll collection (ETC) na sistemang RFID ng magulang komapnya (parent company) nito sa lahat ng mga kontroladong mabilisang daanan nito sa bansa. Tinitiyak nito ang kakayahang mapagsabay sa ibang mga mabilisang daanan na pinapatakbo ng SMC pati na rin sa mga mabilisang daanan na pinapatakbo ng MPTC tulad ng NLEx at SCTEx.

Uri Bayad[45]
Class 1
(Mga kotse, motorsiklo, SUV, at dyipni)
3.50/km
Class 2
(Mga bus at magaan na trak)
₱8.70/km
Class 3
(Mga mabigat na trak)
₱10.50/km

Talaan ng mga Labasan[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang mga labasan ay nakabilang sa pamamagitan ng kilometer post kung saan ito ay nagsisimula sa Rizal Park sa Maynila at nakatalaga bilang kilometer zero. Ang mga labasan ay nagsisimula sa 124 dahil ang SCTEX ay karugtong ng TPLEX kaya ang huling labasan ng SCTEX ay susundan ng labasan ng TPLEX.

Ang dating tarangkahang pambayad ng Carmen

Mga kasalukuyang labasan[baguhin | baguhin ang wikitext]

LalawiganLungsod/BayankmmiLabasanPangalanMga paroroonanMga nota
TarlacLungsod ng Tarlac12477124Tarlac N58 (Daang Santa Rosa—Tarlac) – Lungsod ng Tarlac, La Paz, Cabanatuan, Maynila, Olongapo, Subic, ClarkPalitang nakatuklap na diyamante. Tumutuloy patimog bilang E1 (Subic–Clark–Tarlac Expressway). Ang mga rampa ay binabago upang maging bagong labasan para sa ginagawang CLLEX.
12678Tarangkahang Pambayad ng Tarlac (mga bayad gamit ang salapi)
Victoria13081VictoriaVictoria, TalaveraPalitang trumpeta.
13483Petron Km. 134 (pahilaga)
13483Petron Km. 134 (patimog)
GeronaWalang pangunahing bagtasan
Pura13886PuraGerona, Pura, GuimbaPalitang trumpeta.
Ramos14489RamosPaniqui, Ramos, GuimbaPalitang trumpeta.
Anao15093AnaoAnao, MoncadaPalitang trumpeta.
Nueva EcijaNampicuanWalang pangunahing bagtasan
CuyapoWalang pangunahing bagtasan
PangasinanRosales169105Carmen (Rosales) Carmen, Rosales, Santo Tomas, VillasisPalitang trumpeta. Daanan patungong N2 (Lansangang MacArthur) at balang araw sa N114 (Daang Pangasinan–Nueva Ecija).
169105Tarangkahang Pambayad ng Carmen (kabayarang pansalapi) (tinanggal)
171106Tomana (Rosales) N56 (Daang Carmen–Poblacion Rosales) – Rosales, Santo Tomas, VillasisPahilagang labasan at patimog na pasukan lamang. Ito ay pirmihang isinara nang magbukas ang labasang Carmen (Rosales).
Hangganan ng Rosales at VillasisTulay ng Agno sa taas ng Ilog Agno
VillasisWalang pangunahing bagtasan
Urdaneta184114Urdaneta N2 (Lansangang MacArthur) – Urdaneta, DagupanPalitang trumpeta.
BinalonanWalang pangunahing bagtasan
Laoac189117Binalonan N210 (Lansangang Binalonan—Dagupan) – Binalonan, Manaoag, MangaldanPalitang trumpeta. Daang papunta sa Dambana ng Our Lady of Manaoag.
Pozorrubio199124Pozorrubio N2 (Lansangang MacArthur) – PozorrubioPalitang trumpeta.
Sison204127Sison N2 (Lansangang MacArthur) – SisonKasalukuyang itinatayo ang mabilisang daanan. Bahagyang binuksan kasabay ng bahaging Sison—Rosario noong Disyembre 15, 2019
Mataas na Tulay ng Bued
La UnionRosario210130Tarangkahang Pambayad ng Rosario (mga bayad gamit ang salapi)
211131Rosario N2 (Lansangang MacArthur) / N209 (Daang Pugo–Rosario) – Baguio, Rosario, Pugo, San Fernando, Vigan, LaoagPalitang rotonda. Hilagang dulo ng mabilisang daanan.
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
 •       Sarado/dati
 •       Hindi kumpletong access
 •       May toll
 •       Hindi pa nagbubukas o ginagawa pa

Mga labasan sa hinaharap[baguhin | baguhin ang wikitext]

Ang buong ruta matatagpuan sa La Union. Ito ay ipinapanukalang mga labasan sa ipinapanukalang karugtong ng TPLEX sa San Juan, La Union.[46] 

Lungsod/BayankmmiLabasanPangalanMga paroroonanMga nota
RosarioRosario E1 (TPLEX) – Rosario, MaynilaUgnayan sa pangunahing linya ng TPLEX
TubaoTubao N208 (Lansangang Aspiras–Palispis) – Tubao, Agoo, Pugo, Baguio
BauangNaguilian N54 (Daang Naguilian) – Naguilian, Burgos, Baguio
BauangBauang, San Fernando
San JuanTarangakahang pambayad ng San Juan
San Juan N2 (Lansangang MacArthur) – San JuanHilagang dulo sa hinaharap
1.000 mi = 1.609 km; 1.000 km = 0.621 mi
 •       Hindi pa nagbubukas o ginagawa pa

Mga sanggunian[baguhin | baguhin ang wikitext]

 1. "First phase of TPLEX to begin operations Wednesday". GMA News Online. GMA Network Inc. 2013-10-29.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 2. Rebuyas, Michael (2013-11-02). "17-km stretch of TPLEx now open to motorists". The Philippine Star. Mandaluyong City, Philippines. Nakuha noong 2013-11-02.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 3. 3.0 3.1 3.2 Camus, Miguel R. (2013-10-27). "First phase of TPLEx set to open on Oct. 30". Philippine Daily Inquirer (sa wikang Ingles). Makati: Inquirer.net. Nakuha noong 2013-10-27. {{cite news}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 4. Dumlao, Doris C. (2014-12-18). "SMC completes 2nd section of TPLEx". Philippine Daily Inquirer (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2020-06-16.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 5. "New TPLEx exit shortens travel to pilgrim site". Philippine Daily Inquirer (sa wikang Ingles). 2016-09-19. Nakuha noong 2020-06-16.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 6. 6.0 6.1 TPLEX'S BINALONAN TOLL PLAZA NOW OPEN. The Philippine Star, August 16, 2016. http://www.pressreader.com/philippines/the-philippine-star/20160816/282187945419851 accessed September 1, 2016.
 7. Camus, Miguel R. (2017-12-07). "New TPLEx section opened". Philippine Daily Inquirer (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2020-06-16.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 8. 8.0 8.1 BUSINESS TPLEX now extended to Pozorrubio in Pangasinan. Rappler, December 7, 2017. https://www.rappler.com/business/190689-tplex-binalonan-pozorrubio-segment-pangasinan-opening-dpwh accessed December 8, 2017.
 9. Camus, Miguel R. (2020-06-22). "SMC, DPWH to open last TPLEx segment on July 15". Philippine Daily Inquirer (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2020-06-22.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 10. 10.0 10.1 "San Miguel opens final section of TPLEX until Rosario". Manila Standard (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2020-07-15.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 11. Lowe, Aya (Hunyo 12, 2013). "TPLEx may extend up to Laoag — Cojuangco". Rappler. Ortigas Center, Pasig City: Rappler, Inc. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Hulyo 1, 2013. Nakuha noong Oktubre 30, 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 12. "San Miguel eyeing TPLEX extension to San Juan in La Union by 2022". CNN Philippines. Hulyo 16, 2020. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Hulyo 16, 2020. Nakuha noong Hulyo 16, 2020.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 13. "Tarlac–Pangasinan–La Union Expressway (TPLEx) Fact Sheet" (PDF). PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) CENTER FOR PUBLIC INFORMATION. Inarkibo mula sa ang orihinal (PDF) noong 2013-11-05. Nakuha noong 2013-10-30. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 14. "PNCC to extend NLEX to Rosario in La Union". Business Mirror. Makati City, Philippines: Philippine Business Daily Mirror Publishing Inc. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Abril 3, 2009. Nakuha noong Oktubre 30, 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 15. "NEDA BOARD APPROVES TPLEX, INCREASES FINANCING FOR ARMM SOCIAL FUND". National Economic and Development Authority (Philippines). Pebrero 2, 2010. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Nobyembre 4, 2013. Nakuha noong Nobyembre 30, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 16. Diaz, Jess (Oktubre 7, 2006). "Malacañang approves extension of NLEX, SLEX". The Philippine Star (sa wikang Ingles). Mandaluyong, Philippines: Philstar. Nakuha noong Oktubre 30, 2013.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 17. "NEDA Project Proposal Monitoring". Inarkibo mula sa ang orihinal noong Enero 28, 2005. Nakuha noong Pebrero 3, 2008. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 18. "San Miguel acquires 35% stake in Tarlac-La Union road project". abs-cbnNEWS.com. Agosto 27, 2009. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Nobyembre 4, 2013. Nakuha noong Oktubre 30, 2013. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 19. Zurbano, Joel (2008-02-04). "Up Ahead: Fast Road to Baguio". Manila Standard (sa wikang Ingles). City of Manila, Philippines: Kamahalan Publishing Corporation. Inarkibo mula sa orihinal noong 2008-02-08. Nakuha noong 2019-06-27.{{cite news}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 20. Zurbano, Joel (2012-04-22). "Tollway is 'deal of the year'". The Manila Standard. City of Manila, Philippines: Kamahalan Publishing Corporation. Inarkibo mula sa orihinal noong 2012-04-23. Nakuha noong 2019-06-27.{{cite news}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 21. "PGMA lauds private sector for joining TPLEX project". balita.ph (sa wikang Ingles). Philippine News Agency. 2010-03-01. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2011-12-09. Nakuha noong 2011-05-30.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 22. "DPWH speeds up TPLEX construction". Manila Bulletin (sa wikang Ingles). Intramuros, Manila, Philippines: Manila Bulletin Publishing Corporation. 2011-09-14. Inarkibo mula sa orihinal noong 2015-07-10. Nakuha noong 2013-10-30.{{cite news}}: CS1 maint: bot: original URL status unknown (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 23. Cervantes, Ding (Enero 4, 2013). "TARLAC-LA UNION EXPRESSWAY PROJECT -- Farmer groups: DPWH paying 'fake' claimants". Punto! Central Luzon (sa wikang Ingles). City of San Fernando, Pampanga, Philippines: LLL Trimedia Coordinators. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Hulyo 12, 2015. Nakuha noong Oktubre 30, 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 24. Sotelo, Yolanda (2013-01-06). "TPLEX opens in June, cuts travel time by one hour". Northern Watch (sa wikang Ingles). Dagupan City, Pangasinan. Nakuha noong 2013-09-30.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 25. http://newsinfo.inquirer.net/668390/tplex-rerouting-squabble-sizzles
 26. Palangchao, Harley (2011-05-01). "Solons bat for original TPLEX plan to boost tourism, economy". Baguio Midland Courier (sa wikang Ingles). Baguio, Philippines. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2018-06-12. Nakuha noong 2019-06-27.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 27. http://newsinfo.inquirer.net/16628/a-hump-at-expressway%E2%80%99s-endpoint
 28. See, Dexter A. (Marso 6, 2015). "Tplex exit re-do costly — Cosalan". Manila Standard (sa wikang Ingles). Nakuha noong Mayo 29, 2017.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 29. "RDC ExCom nixes bid to realign TPLEX". National Economic and Development Authority Cordillera Administrative Region (sa wikang Ingles). Baguio, Philippines. 2015-01-27. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2018-07-22. Nakuha noong 2019-06-27.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 30. "Archived copy". Inarkibo mula sa ang orihinal noong Nobyembre 7, 2017. Nakuha noong Hunyo 5, 2017. {{cite web}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 31. Role, Jennilyne C. (2010-01-27). "PGMA leads TPLEX groundbreaking". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2017-11-07. Nakuha noong 2011-05-30.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 32. "Arroyo to lead expressway groundbreaking". Sun Star Pangasinan (sa wikang Ingles). Ortigas Center, Pasig City, Philippines: Sun Star Publishing Inc. Pebrero 28, 2010. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2018-06-12. Nakuha noong 2011-05-30.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 33. Hermoso, Tito (Abril 24, 2013). "What happens next?". AutoIndustriya.com. AutoIndustriya. Nakuha noong Mayo 3, 2013.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 34. Agcaoili, Lawrence (Abril 14, 2014). "SMC to open new segment of TPLEx". philstar.com. The Philippine Star. Nakuha noong Mayo 29, 2017.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 35. Dumlao, Artemio (Hulyo 13, 2015). "TPLEX exit in La Union to go on as planned". philstar.com. The Philippine Star. Inarkibo mula sa ang orihinal noong Nobyembre 7, 2017. Nakuha noong Mayo 29, 2017. {{cite news}}: Unknown parameter |dead-url= ignored (|url-status= suggested) (tulong)CS1 maint: date auto-translated (link)
 36. http://www.dpwh.gov.ph/PPP/projs/tplex.htm Naka-arkibo March 9, 2016, sa Wayback Machine. accessed September 1, 2016.
 37. http://newsinfo.inquirer.net/816473/new-tplex-exit-shortens-travel-to-pilgrim-site
 38. "SMC, DPWH open final segment of TPLEx". GMA News (sa wikang Ingles). Hulyo 15, 2020. Nakuha noong Hulyo 15, 2020.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 39. "Route Numbering System 2016: Region III" (Mapa). 2016 DPWH Atlas. 1:975000. Department of Public Works and Highways. 2016. Inarkibo mula sa ang orihinal noong 11 Nobiyembre 2017. Nakuha noong 25 Mayo 2017. {{cite map}}: Check date values in: |archive-date= (tulong)
 40. https://newsinfo.inquirer.net/950418/tplex-exit-opens-but-gridlock-still-seen-as-problem-in-n-luzon
 41. "TPLEX Extension | Department of Public Works and Highways". www.dpwh.gov.ph (sa wikang Ingles). Inarkibo mula sa ang orihinal noong 22 Abril 2017. Nakuha noong 4 Mayo 2017.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 42. "TPLEX Extension | Department of Public Works and Highways". www.dpwh.gov.ph (sa wikang Ingles). Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2018-06-24. Nakuha noong 2018-06-24.{{cite web}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 43. Camus, Miguel R. "SMC offers to extend TPLEx" (sa wikang Ingles). Nakuha noong 2018-06-24.{{cite news}}: CS1 maint: date auto-translated (link)
 44. "Archive copy". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2013-07-01. Nakuha noong 2014-01-05.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 45. "Archive copy". Inarkibo mula sa ang orihinal noong 2014-02-27. Nakuha noong 2017-06-24.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link) CS1 maint: date auto-translated (link)
 46. Maling banggit (Hindi tamang <ref> tag; walang binigay na teksto para sa refs na may pangalang tplext); $2

Kawing Panlabas[baguhin | baguhin ang wikitext]